рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюється шляхом

укладання додаткових угод між сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом

направлення рекомендованих листів або телеграм.

22.З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись

чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають

однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ (для юридичних осіб) СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

______________________________ ___________________________

( підпис )

( підпис )

М. п. * М.п.

(для юридичної особи)

Заставодержатель

Заставодавець

П Е Р Е Л І К

можливих додатків до Договору застави

1. Копія кредитного Договору N_____від "____"________199__р. між

Заставодавцем та Заставодержателем.

2. Довідка відповідного органу державної влади про те, що предмет

застави не внесено у Державний реєстр національної культурної

спадщини.

3. Документ про вартісну оцінку предмета застави.

4. Копія страхового Договору на майно, що прийнято під заставу.

5. Копія документа, що підтверджує право власності Заставодавця на

майно, прийняте під заставу (свідоцтво видане нотаріальною конторою,

бюро технічної експертизи, договір купівлі-продажу майна та інші

документи).

6. Довідка нотаріальної контори чи іншого органу про те, що

предмет застави не знаходиться під арештом.

7. Опис майна, що передається в заставу.

Перелік може включати також і інші документи.

Додаток 2.6

Заповнюється

Позичальником

АНКЕТА

індивідуального позичальника

Позичальник підтверджує достовірність усіх нижченаведених відомостей

та відповідно до умов кредитного Договору та чинного законодавства

України несе відповідальність за їх достовірність.

1. Позичальник

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________________________________

(рік і місце народження)

який проживає за адресою _________________________________________

телефон N____________

2. Паспорт: серія ___________ номер ____________ виданий _____________

3. Ідентифікаційний код платника податку _______________________________

4. Місце роботи ___________________________________________________

(найменування підприємства)

__________________________________________________________________

(ким працює і з якого року)

__________________________________________________________________

службовий телефон N ____________

5.Найменування банку, в якому відкрито рахунок позичальника

__________________________________________________________________

(з якого місяця, року )

6. Хто (приватна особа, підприємство, організація, установа) може за

Вашим проханням підтвердити Ваш фінансовий стан та надати відповідні

рекомендації щодо Вашої платоспроможності

____________________________________________________________________________

________________________________________________________

7. Відомості про близьких родичів

____________________________________________________________________________

________________________________________________________

8. На які цілі Ви одержуєте кредит ____________________________________

9. Строк кредиту __________________________________________________

10. Спосіб погашення кредиту_______________________________________

_______________________________________________________________

(готівкою, шляхом списання сум внеску з рахунку по вкладу, депозитного

рахунку, переказами через пошту)

11. Забезпечення кредиту __________________________________________

(закладом, заставою)

12. Перелік нерухомого майна, яке є у вашій власності і вільне від

інших зобов'язань _______________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________

13. Чи маєте Ви на даний час заборгованість за кредитом? Якщо є , то

вказати:

а) установу банку, де Ви маєте заборгованість

_________________________________________________________________

б) суму боргу ___________________________________________________

в) строк дії Договору _____________________________________________

г) дату повного погашення боргу __________________________________

Дата ______________________ ____________________________________

(підпис

позичальника)

_________________________

(підпис кредитного працівника, який прийняв анкету).

(Дата)

Додаток 2.7

ОБГРУНТУВАННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ

Прізвище, ім'я та по батькові Позичальника ____________________________

__________________________________________________________________

Доходи від заробітної плати _________________________________________

Доходи від заощаджень та цінних паперів _______________________________

Інші доходи _______________________________________________________

|№ | ПИТАННЯ | ВІДПОВІДЬ |

|п/п | | |

|РОЗДІЛ 1 |

|ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СЛУЖБИ |

Доходи та витрати позичальника (сім’ї)

|№ |Доходи |Пози-ч|Інший член|Витрати |Пози-чал|Інший |

|п/п | |аль-ни|сім’ї | |ьник |член |

| | |к | | | |сім’ї |

| | | | | | | |

|1 | 2 |3 |4 | 5 |6 |7 |

|1 |Заробітна | | |Прибутковий | | |

| |плата | | |податок | | |

|2 |Доходи від | | |Аліменти | | |

| |заощаджень | | | | | |

| |та цінних | | | | | |

| |паперів | | | | | |

|3 |Інші доходи | | |Щомісячні | | |

| |(зазначити | | |платежі по | | |

| |конкретно) | | |раніше | | |

| | | | |одержаних | | |

| | | | |позичках | | |

|4 | | | |Платежі за | | |

| | | | |товари, | | |

| | | | |придбані в | | |

| | | | |розстрочку | | |

|5 | | | |Комунальні | | |

| | | | |платежі | | |

|6 | | | |Щомісячні | | |

| | | | |платежі по | | |

| | | | |страхуванню | | |

|7 | | | |Інші витрати | | |

| | | | |(плата за | | |

| | | | |навчання, | | |

| | | | |дит.садок та | | |

| | | | |ін.) | | |

|8 |Разом | | |Разом | | |

| |доходів | | |витрат | | |

|9* |Всього | |Всього витрат| |

| |доходів | | | |

| |(ряд.8 графа| |(ряд.8 графа | |

| |3+4) | |6+7) | |

|1. |Чи має позичальник стабільний прибуток? | |

| |(Довідка про заробітну плату, інші | |

| |документи, що підтверджують доходи) | |

|2. |З якого часу працює на даному підприємстві? | |

|3. |З якого часу є клієнтом | |

| |Ощадного банку? | |

|4. |Коефіцієнт платоспроможності позичальника | |

| |Кпп розраховується як відношення сукупного | |

| |середньомісячного доходу (МД) до суми | |

| |середньомісячних витрат (МВ) та місячних | |

| |платежів по кредиту та відсотках (МПП): | |

| |МД | |

| |Кпп = ————————, | |

| |МПП + МВ | |

| |де МПП - місячні платежі по позичці , | |

| |включаючи відсотки (в розрахунок береться | |

| |позичка, яку передбачає одержати | |

| |позичальник). | |

| |Теоретичне значення коефіцієнта | |

| |платоспроможності Кпп - не менше 1.3 | |

|5. |Коефіцієнт платоспроможності сім(ї Кпс | |

| |обчислюється з відношення сукупного | |

| |місячного доходу сім(ї до всіх місячних | |

| |витрат, включаючи витрати по позичці : | |

| |МДС | |

| |Кпс = -------------------, | |

| |МВС + МПП | |

| |де МДС - місячний дохід сім(ї; | |

| |МВС - місячні витрати сім(ї . | |

| |Теоретичне значення Кпс повинно бути не | |

| |менше 1,5 | |

|7. |Наявність всіх необхідних документів для | |

| |одержання кредиту. | |

|8 |Реальність розрахунку позичальника по | |

| |обгрунтуванню фінансових можливостей | |

| |погашення боргу і сплати процентів за | |

| |кредитом: | |

| |-реальне; | |

| |-частково реальне; | |

| |-нереальне. | |

|9. |Ліквідність заставленого майна позичальника | |

| |або майнового поручителя: | |

| |-високоліквідне; | |

| |-ліквідне; | |

| |-неліквідне. | |

|10. |Кредитна історія позичальника, | |

| |наявність(випадків)кредитної заборгованості | |

| |по раніше отриманих кредитах та | |

| |взаємопоручительств. | |

|ВИСНОВОК |

| |

|Дата | |

|Підпис | |

| РОЗДІЛ 2 |

|ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ |

|1. |Правова оцінка кредитної | |

| |угоди, на підставі якої | |

| |надається кредит | |

|2. |Правова оцінка забезпечення: | |

| |-договір застави з позичальником| |

| | | |

| |-договір застави з майновим | |

| |поручителем | |

|3. |Наявність застрахованого майна ,| |

| |яке є заставою, його правовий | |

| |статус | |

|ВИСНОВОК: | |

| | |

|Дата | |

|Підпис | |

| РОЗДІЛ 3 |

|ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ |

|1. |Чи відповідають дійсності дані, | |

| |що наведені в анкеті | |

| |позичальника | |

|2. |Надійність забезпечення | |

| |кредиту | |

|3. |Чи є реальним цільове | |

| |призначення кредиту ? | |

|ВИСНОВОК | |

| | |

| | |

|Дата | |

|Підпис | |

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ:

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________

Дата________________________

Підпис начальника

кредитної служби_________________________

Додаток 2.8

Штамп

підприємства, установи,

організації

Довідка дійсна протягом

" " ________________199 р. 15 днів

N_____________

Д О В І Д К А

для одержання кредиту в установі

Ощадного банку

____________________________________________________________

( найменування району, міста )

Видана гр.__________________________________________________

( прізвище, ім'я та по батькові )

Що він (вона) постійно працює з "______"__________________199_р. на посаді

___________________________________________________

одержує пенсію довічно або строком до "___"_______________199_р.

____________________________________________________________(повне

найменування підприємства, установи, організації органу, що призначив

пенсію, і його поштова адреса)

і його (її) середньомісячний заробіток (пенсія) за останніх три місяці

становить____________________________________________гривень.

(цифрами і літерами)

Зі вказаного заробітку (пенсії) робляться щомісячні утримання за

виконавчими листами та іншими документами у розмірі ________процентів.

Табельний номер чи номер пенсійної книжки.

Керівник___________________________________

М.п.

Гол. бухгалтер _________ ____________________

Зворотний бік довідки

Довідка видається адміністрацією підприємства, установи,

організації за місцем роботи ( встановлення пенсії) одержувача позички в

одному примірнику і надається останнім в установу Ощадного банку

України.

Підприємства, установи і організації можуть одноразово видавати

лише по одній довідці про заробіток (пенсію).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.