рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження

предмета застави (закладу).

6. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна

Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави (закладу)

суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за

кредитом.

* (додати в разі укладання Договору закладу) . Якщо виникає загроза

загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини

Заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при

відмові Заставодавця виконати цю вимогу, достроково звернувши стягнення на

предмет закладу , або задовольнити свої претензії за рахунок сум страхового

відшкодування.

* При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні)

Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Заставодержатель зобов’язаний:

- вживати заходів, необхідних для збереження Майна ;

- регулярно направляти Заставодавцю звіт про користування предметом закладу

(якщо умовами цього Договору допускається користування Заставодержателем

предметом застави - п.5.цього Договору);

- належним чином зберігати предмет застави;

- терміново повідомляти Заставодавця про виникнення загрози втрати або

пошкодження предмета застави

- повернути предмет застави Заставодавцю протягом _____ днів після

виконання забезпеченого заставою зобов’язання.

10. Заставодавець зобов'язаний:

10.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно

обставин, визначених у п.п. 2 та 3 цього Договору , не пізніше _________з

часу, коли ці зміни сталися * (якщо Майно знаходиться у володінні

(користуванні) Заставодавця) .

10.2. Вживати заходів , необхідних для збереження Майна * (якщо Майно

знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.3. Здійснити страхування предмета застави (закладу) на користь

Заставодержателя за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного

кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням

стягнення на заставлене (закладене) майно та його реалізацєю.

Страхування предмета застави (закладу) здійснюється за оцінкою його

вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу

(заклад).

10.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ________ днів у випадку,

якщо його було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни

Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум

страхового відшкодування *(якщо Майно знаходиться у володінні

(користуванні) Заставодавця) .

10.5. Сплачувати податки та збори, що пов’язані з володінням заставленим

Майном.

*Додати положення про заборону МРЄО знімати транспортні засоби з обліку.

*При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні)

Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Передати Заставодержателю такі документи:

а) що підтверджують право власності на Майно, передбачене п.3 цього

Договору;

б) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчені

зразки своїх службових осіб (застосовується для майнових поручителів -

юридичних осіб) ;

в) договір страхування та копії інших документів, що посвідчують

страхування закладеного Майна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11. У разі невиконання або неналежного виконання зобов(язань, передбачених

цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв(язку з

цим збитки.

12. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ...

Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі

__________________________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена

до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами

Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотарiального посвідчення.

14. Цей Договір припиняє дію після виконання умов кредитного Договору і у

випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".

ІНШІ УМОВИ

15. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не

дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі

нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає

заборону на відчуження предмета застави (закладу) та його повторну

заставу.

17. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна

несе його власник * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні)

Заставодавця).

18. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не

урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного

законодавства України.

19. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюється шляхом

оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом

направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись

чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають

однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а

третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, сплачуються

Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ (для юридичних осіб) СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

( підпис )

( підпис )

М. п. * М.п.

(для юридичної особи)

Заставодержатель

Заставодавець

Додаток N 2.5

(Складається, якщо Заставодавець - юридична особа (тільки як майновий

поручитель) або фізична особа (позичальник або майновий поручитель) надає у

заклад будь-яке рухоме майно, крім транспортних засобів)

ДОГОВІР

ПРО ЗАКЛАД (ТВЕРДУ ЗАСТАВУ) № ________

(зразок)

м.____________ "___

"______________199___р.

_________________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________, який діє на підставі

Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р.,

з однієї сторони, і

(для фізичних осіб:

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)( в подальшому – “

заставодержатель”)

який проживає за адресою_________________________________________

_________________________________________________________________),

* (для юридичних осіб:

_________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи) (в подальшому "Заставодавець")

в особі _________________________________________, який діє на підставі

(прізвище, ім’я, по батькові керівника)

______________________,) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного

Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між

Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець

зобов(язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути

кредит у розмірі

______________________________________________________________________гривен

ь, до «____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів

річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках,

передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі, якщо Заставодавець - майновий

поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що

випливає з кредитного Договору № __________ від

________________199__р., укладеного між Заставодержателем

та ________________________________________________,

майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами

якого _______________________________ зобов(язаний

Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі

__________________________________ гривень, до

«____»__________________199__р.,

сплатити_________процентів річних за користування ним, а

також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених

кредитним та цим договорами.

2. Предметом закладу є належне Заставодавцю на праві власності

__________________________________________________________________(в

подальшому - Майно), що передається Заставодавцем у володіння

Заставодержателю.

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та

місцезнаходження Майна, що передається у заставу і

фактично передається Заставодержателю. Без зазначення цих

умов договір може бути визнано недійсним. Характеристика

предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису

та Акта передачі Майна у заставу ).

* Балансова ціна становить________________________ гривень. (додати для

юридичних осіб)

Сторони цього Договору оцінюють Майно у_______________________

__________________________________ гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при

складанні цього пункту Договору:

опис майна;

оцінка майна;

місцезнаходження майна;

невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди

- у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. * (Для юридичних осіб; для фізичних - якщо є можливість) . Предмет

закладу є власністю Заставодавця згідно з _____________________________

_________________________________________________________________.

(вказуються документи, що підтверджують право власності на заставлене

майно) .

4. Заставодавець заявляє, що:

1. * Предмет закладу є його власністю (для фізичних осіб).

2. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати

Майно.

3. На підставах, передбачених законодавчими актами України на Майно може

бути звернене стягнення.

4. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду,

під забороною (арештом) не перебуває.

5. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що

передбачені цим Договором.

6. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови,

пов(язані з вилученням Майна.

7. Майно не є суб’єктом судового спору.

8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою,

паєм.

5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні

Заставодержателя) за адресою_____________________________________

_________________________________________________________________

СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ (ЗАКЛАДОМ)

6. Зобов'язання, що забезпечено закладом, вважається виконаним, якщо

наявне погашення кредиту в сумі___________________________________

__________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами)

проценти за користування ним та витрати, пов'язані з виконанням

зобов'язань кредитного Договору N ______ від "____ "

_____________199__р., сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним

договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку,

якщо зобов’язання за цим кредитним договором , що забезпечені закладом

відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені

вищевказаним кредитним договором.

8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем заклад

зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Придбавати закладене Майно у власність.

9.2. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію

предмета закладу у разі не виконання позичальником в установлений

строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199__р.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку, встановленому

Законом України "Про заставу";

9.3. Розірвати в односторонньому порядку цей договір в разі порушення

Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у

10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і

здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження

предмета застави.

4. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна

Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів

недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом.

4. Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості

предмета закладу не з вини Заставодержателя, він має право вимагати

заміни предмета закладу, а при відмові Заставодавця виконати цю вимогу,

достроково звернувши стягнення на предмет закладу , або задовольнити свої

претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

10. Заставодержатель зобов’язаний:

10.1. Вживати заходів, необхідних для збереження Майна.

10.2. Належним чином зберігати предмет застави.

10.4. Терміново повідомляти Заставодавця про виникнення загрози втрати або

пошкодження предмета застави.

5. Повернути предмет закладу Заставодавцю протягом _____ днів після

виконання забезпеченого закладом зобов’язання відповідно до п.1 цього

Договору.

11. Заставодавець зобов'язаний:

11.1. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не

менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат,

пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене майно та його

реалізацєю.

Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що

була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

2. Сплачувати податки та збори, що пов’язані з володінням заставленого

Майна.

2. Замінити протягом ______ днів Майно, передане у заклад, у разі

виникнення причин, зазначених в п.9.5 цього Договору.

3. Не розпоряджатись (не відчужувати, не заставляти) Майно, передане в

заклад Заставодержателю.

4. Передати Заставодержателю такі документи:

а) що підтверджують право власності на майно, передбачене п.3 цього

Договору;

* б) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально

посвідчені примірники підписів своїх службових осіб (застосовується для

майнових поручителів - юридичних осіб) ;

в) договір страхування та копії інших документів, що посвідчують

страхування закладеного Майна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов(язань, передбачених

цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв(язку з

цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п._____, п._____, ... цього

Договору Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі

_______________________ .

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13. Цей Договір набирає чинності з дня передачі Майна Заставодержателю.

14. Цей Договір припиняє дію після виконання умов кредитного Договору і у

випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".

ІНШІ УМОВИ

15. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не

дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16. Суперечки, що виникли в процесі виконання Договору і не

урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного

законодавства України.

19. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.