рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Друга довідка може бути видана лише після погашення кредиту, виданого

за першою довідкою. Для одержання другої довідки працівник

(пенсіонер) повинен пред'явити попередній кредитний договір

з відміткою установи Ощадного банку про повне погашення позички.

Довідки не видаються особам, що підлягають звільненню з різних причин.

Прізвища керівника підприємства, установи, організації і головного

бухгалтера вказуються повністю.

Довідка заповнюється одним кольором чорнила , або кульковою ручкою .

Виправлення не допускаються.

Керівники і головні бухгалтери підприємств, установ і

організацій несуть персональну відповідальність за подання недостовірної

інформації щодо доходів працівника.

Додаток 2.9

К А Р Т К А З А С Т А В И (ЗАКЛАДУ) N_________

(установа банку)

до Договору застави _________________________

(N, дата)

позичковий рахунок N_______________________

|№ п/п|Відмітки про |Наймену|Модель,.|Рік |Оціноч-н|Відмітки про |

| |приход об”єкта|- |тип, |виго-то|а |вибуття об`єк |

| |(бух. запис) |вання |марка |в-лення|вар-тіст|та (бух. |

| | |об`єкта| | |ь |запис) |

| |дата |номер | | | | |дата |номер|

| | | | | | | | | |

Картку заповнив "____"______________199_ р.

Керуючий відділенням банку _________________

Головний бухгалтер _________________________

Додаток 2.10

З А Я В А

індивідуального позичальника на видачу кредиту

"______"______________199_ р.

Від ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові позичальника)

Адреса____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Найменування установи банку _______________________________________

В рахунок дозволеного кредиту на____________________________________

(призначення кредиту)

прошу видати мені _________________________________________________

(готівкою, чеком, перерахуванням)

___________________________________________________________гривень.

(сума цифрами і літерами)

Позичальник_______________________

(підпис)

Додаток 2.11

Розпорядження операційному управлінню (відділу)

"____"___________199__року

В рахунок дозволеного кредиту видати

__________________________________________________________________

(готівкою, чеком, перерахуванням з зазначенням реквізитів одержувача

коштів)

_______________________________________________________________грн

(сума цифрами та літерами )

-

Керівник установи банку

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кредитний працівник

(підпис)

"_____"______________ 199_ р.

Додаток 2.12

З А Я В А

Прошу з належної мені суми заробітної плати (пенсії) утримувати і

перераховувати суми внесків у погашення кредиту та сплати процентів за

користування ним, одержаного мною в установі Ощадного банку N

_________________________________________________________________

(району, міста)

на __________________________________________ , в сумах і строки,

(призначення кредиту)

вказані установою Ощадного банку України в супровідному листі на адресу

__________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації чи органу, що призначив

заробітну плату (пенсію)

_________________________

(підпис)

"____"_____________199 р.

Додаток 2.13

С У П Р О В І Д Н И Й Л И С Т

При цьому направляється заява громадянина (громадянки)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) отримав (ла) в ___________________________________Ощадного

(назва установи)

банку України N ______________________ кредит на__________________

_________________________________________________________________

(призначення кредиту )

на суму____________________________________________________гривень,

( цифрами і літерами )

про утримання із заробітної плати внесків, починаючи з "___" _______199 р.

включно, щомісячно в сумі _______________________ гривень у погашення

заборгованості за кредитом та процентів за користування ним.

Утримання суми внесків у погашення кредиту та процентів за користування

ним просимо перераховувати на кореспондентський рахунок N _______ установи

Ощадного банку України N________в_______________________________

_______________________________________________________з позначкою:

(найменування і місцезнаходження)

"В погашення заборгованості гр. ___________________________________

(прізвище,

ім'я та по батькові)

за кредитом та процентів , особовий рахунок N ____________________ "

Керівник установи

_________________

Ощадного банку України (підпис)

Гол. бухгалтер

__________________

(підпис)

Додаток 2.14

А К Т

передачі майна у заклад

"_____"____________ 199_р. м. ________________

Громадянин (громадянка )___________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися,

представник (в подальшому – Заставодавець),

____________________________________________________________________________

______

(найменування підприємства, установи і т.п.)

в особі _____________________________________________________________ )

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і представник (в подальшому –

Заставодержатель),__________________________________________________________

________

(найменування установи банку)

в особі ___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором

про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом

заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:

|п/п |Найменува-нн|Одиниця | Кількість |Характерис-ти|Примітка |

| |я майна |виміру | |ка | |

| | | | |(опис) | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

1

2

3

за оціночною вартістю ______________________________________ гривень.

( цифрами і літерами )

Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя

__________________________________________________________________

(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)

Заставодержатель

Заставодавець

_______________

_________________

(підпис)

(підпис)

Додаток 2.15

В І Д О М О С Т І

з особового рахунку індивідуального позичальника

Позичальник_______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса____________________________________________________________

Найменування установи Ощадного банку N_____________________

__________________________________________________________________

За кредитним договором № _____від "____" _________ 199 р. підлягають

стягненню на користь _______________________________________________

(найменування установи Ощадного банку та

номер)

прострочені платежі.

|Строк платежів| |Сума платежів | |Разом |

| |простроченого |проценти з |проценти за | |

| |боргу |основного |прострочені | |

| | |боргу |платежі | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

( сума літерами )

з нарахуванням процентів з суми_____________________________ гривень.

з_____________процентів за кожний день прострочки з ________________ по

день сплати.

Головний бухгалтер

(підпис)

"____"_________________ 199 р.

`Додаток 2.16

З А Я В А (зразок) до народного суду

про розшук позичальника

№_____________ "

"_____________ 199 р.

Найменування установи Ощадного банку____________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________

Місцезнаходження установи Ощадного банку____________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Найменування суду ______________________________________________

на підставі статті 97 ЦПК України просить суд внести ухвалу про

розшук громадянина (ки) ____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

через органи внутрішніх справ, оскільки місце проживання боржника

невідоме.

Громадянин(громадянка)____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

зник (ла), не сплативши заборгованості за кредитом та процентами за

користування ним , виданим Ощадним банком України на_____________

__________________________________________________________________

(призначення кредиту)

Загальна сума залишку заборгованості____________________________

_____________________________________________________________грн.

(сума цифрами і літерами)

На стягнення вказаної заборгованості є ____________________________

(

рішення суду, виконавчий лист

___________________________________, виконавчий напис) виданий судом у

справі N ________________________________________________________

нотаріальної контори, виконавчого комітету________________________

___________________________________________ Ради народних депутатів.

При цьому повідомляємо відомості про боржника:

|N | Перелік відомостей |На підставі яких документів чи |

|п|п | |джерел встановлені ці відомості. |

| | |При посиланні на паспорт вказати |

| | |серію, номер, ким і коли виданий, а|

| | |на інший документ - його номер, |

| | |дату, ким виданий |

| | | |

1. Прізвище

2. Ім'я

3. По-батькові

4. Рік народження

5. Місце народження

6. Адреса останнього місця проживання

7. Останнє місце роботи

8. Коли вибув (число, місяць, рік)

9. Інші відомості про розшукуваного (ну)

__________________________________________________________________

М. п.

Керівник установи

Ощадного банку України ___________________________

(підпис)

Примітка: по рядку 9 вказуються відомості, які можуть полегшити пошук,

якщо вони відомі банку. Наприклад, відомості про родичів і

знайомих розшукуваного, де і на яких видах обліку перебував

розшукуваний (військовому, господарчому в органах соціального

забезпечення, лікувальних закладах та ін.) , та інші відомості.

Додаток 2.17

ЖУРНАЛ

реєстрації кредитних договорів

|№ |Дата |П.І.Б|Пред| Су- |Про- |Форма |Дата |Да-та|Фор- |При-м|

|п/п |та № |пози |-мет|ма |цент-|надан- |та і |погаш|ма |ітка |

| |Договору|чаль-|дого|дого |на |ня |строк|ен-ня|забезп| |

| | |ника |- |вору |став-|креди- |про-л|кре-д|ечення| |

| | | |вору| |ка |ту |он-га|и- |креди-| |

| | | |(на | | |(готів-|ції |ту |тного | |

| | | |які | | |кою, | | |зобов`| |

| | | |цілі| | |р/че-ко| | |-язанн| |

| | | |) | | |м, | | |я | |

| | | | | | |перера-| | | | |

| | | | | | |хуван-н| | | | |

| | | | | | |ям) , | | | | |

| | | | | | |дата | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

Додаток 2.18

Доходи та витрати позичальника (сім’ї)

|№ |Доходи |Пози-ч|Інший член|Витрати |Пози-чал|Інший |

|п/п | |аль-ни|сім’ї | |ьник |член |

| | |к |(поручи-те| | |сім’ї |

| | | |ль) | | |(пору-чи|

| | | | | | |тель) |

|1 | 2 |3 |4 | 5 |6 |7 |

|1 |Заробітна | | |Прибутковий | | |

| |плата | | |податок | | |

|2 |Доходи від | | |Аліменти | | |

| |заощаджень | | | | | |

| |та цінних | | | | | |

| |паперів | | | | | |

|3 |Інші доходи | | |Щомісячні | | |

| |(зазначити | | |платежі по | | |

| |конкретно) | | |раніше | | |

| | | | |одержаних | | |

| | | | |позичках | | |

|4 | | | |Платежі за | | |

| | | | |товари, | | |

| | | | |придбані в | | |

| | | | |розстрочку | | |

|5 | | | |Комунальні | | |

| | | | |платежі | | |

|6 | | | |Щомісячні | | |

| | | | |платежі по | | |

| | | | |страхуванню | | |

|7 | | | |Інші витрати | | |

| | | | |(плата за | | |

| | | | |навчання, | | |

| | | | |дит.садок та | | |

| | | | |ін.) | | |

|8 |Разом | | |Разом | | |

| |доходів | | |витрат | | |

|9* |Всього | |Всього витрат| |

| |доходів | | | |

| |(ряд.8 | |(ряд.8 кол | |

| |кол.3+4) | |6+7) | |

*) використовується при визначенні Кпс

Додаток 2.19

Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника.

|№ |Назва показника |Ваго-мі|Розрахун-ко|Значення |

|п/п | |сть |ве значення|показника з |

| | | |показника |урахуванням |

| | | | |вагомості |

| | | | |(гр.4*гр3) |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |Коефіцієнт платоспромо-жності |8 | | |

| |позичальника (Кпп) | | | |

|2 |Коефіцієнт платоспромо-жності |7 | | |

| |сім(ї (Кпс) | | | |

|3 |Вік позичальника (ВП) |1 | | |

|4 |Наявність власної неру- |1 | | |

| |хомості (ВН) | | | |

|5 |Наявність постійної |1 | | |

| |роботи (ПР) | | | |

|6 |Безперервний стаж роботи (БС) |1 | | |

|7 |Погашення кредитів у минулому |1 | | |

| |(ПМ) | | | |

Додаток 2.20

Рейтингова шкала для визначення класу позичальника

|Значення показника | Клас |

|Понад 30 | А |

|Від 25 до 30 | Б |

|Від 20 до 25 | В |

|Від 15 до 20 | Г |

|Менше 15 | Д |

-----------------------

[1] Побединська Вікторія Проблеми споживчого кредитування в Україні

/Вісник НБУ №2 с.42-45

[2] Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «Дис»,

1997.- 464 с.

- Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. – М.:АО ДИС, 1994. –

352с.

Банковское дело / Учебник для вузов под редакцией Колестникова – М.:

Финансы и статистика , 1996. – 480 с.

- Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 1996. –

624 с.

- Мирун Н.И. Герасимович А.Л. Банковское обслуживание предприятий и

населения, - К.: Национальная академия управления, 1996.- 278 с.

- Банковский портфель – III / Книга менеджера по кредитам, Книга менеджера

по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам, Книга

банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др. – М.:

СОМИНТЕК ,1995. – 752 с. (Портфель делового человека)

[3] Корниенко Е.Б. Коммерческие банки их операции: Учебное пособие. -

Симферополь, 1995.- 270 с.(с. 136)

[4] Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.

Мочерного - К.: Феміна, 1995.- 368 с. (Nota bene ) (с. 306).

[5] Діяльність Ощадного банку України в ринкових умовах/ Під ред. Мішти

С.П. - К.: "ЛИБРА", 1996.- 160 с. (с. 108)

[6] Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова,

Б.С.Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , -

Мн.: Меркаванне, 1994.- 270 с.( с. 142)

[7] Банковский портфель – III / Книга менеджера по кредитам, Книга

менеджера по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам,

Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др. –

М.: СОМИНТЕК ,1995. – 752 с. ( Портфель делового человека ) ( с. 44)

[8] Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М.

- К.: "Слід", 1993.- 328 с. (с. 158 )

[9] Банковское дело /под редакцией Колесникова, - М.- 1995 г. - стр. № 318

[10] Деньги.Кредит.Банки:Учебник для вузов / под ред.проф.Е.Ф.Жукова -

М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1999.- 622 с.(с. 363)

[11] Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции -

М.: АОЗТ "АНТИДОР" совместно с "Торговым домом "Алеша", 1998.- 320 с.( с.

306).

[12] Банковское дело и финансирование инвестиций: т.2 политика и

стратегия/ под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и

Развития , 1997.- 648 с.

[13] Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М,

1996. – 624 с.(С. 488)

[14] Звичайно забудовник фінансує свою частину за рахунок коштів інших

інвесторів. Було б, однак, в цьому випадку бажано, щоб він на свій страх і

ризик вклав в справу частину власних коштів.

-----------------------

Рис.1.1 Класифікація споживчих кредитів

Цільові кредити окремим цільовим групам

довгострокові

короткострокові

середньострокові

На повну вартість

На часткову оплату

За ступенем покриття кредитом вартості товару

неорганізовані

організовані

За строками надання

За способом організації надення

Разовим платежем

В розстрочку (поступово)

За суб(єктами кредитних відносин

небанківські

банківські

товарні

грошові

На нецільові споживчі потреби

Для купівлі товарів та сплати послуг

На розвиток підсобного господарства

Під банківські кредитні карточки

чекові

інвестиційні

За способом погашення

За формою видачі

За цільовим характером

Класифікація споживчих кредитів

Рис.2.1. Схема цілей на які надаються довгострокові споживчі кредити

Цілі на які надаються довгострокові споживчі кредити

будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом, і будинків

дачного типу та благоустрій садових ділянок

надвірних будівель для утримання худоби та зберігання сільгосппродуктів,

літньої кухні, теплиці, майстерні, навісу тощо

гаражів

індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями

поточні потреби (придбання товарів тривалого користування меблі,

транспортні засоби, побутова техніка та ін.).

квартир

купівлю

реконструкцію та капітальний ремонт

індивідуальних житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж,

придбання обладнання для інженерного благоустрою будинку

гаражів

будинків дачного типу і будинків у сільській місцевості, що не є

основним житлом

будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним

житлом

індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями

квартир у багатоквартирних житлових будинках

будівництво

Одержувач

Комплекс задач «Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи

Підкомплекс «Аналіз фінансового стану класу позичальника»

Підкомплекс «визначення фінансового стану позичальника»

Рейтингова оцінка платоспроможності фізичної особи позичальника

Прийняття рішення про надання кредиту

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.