рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

кредиту;

1) підготовка кредитного договору (структурування кредиту) та його

підписання;

1) контроль за виконанням умов договору та погашенням кредиту.

Особливо цікавими є методики оцінки кредитоспроможності позичальника

за допомогою рейтингу. Раніше вони в основному використовувалися

західними банками. До теперішнього часу розроблена значна кількість

методик оцінки кредитоспроможності позичальника. Вони відрізняються по

числу показників, що використовуються для оцінки кредитоспроможності,

підходом до оцінки критеріальних меж оціночних показників, оцінкою

значимості кожного із відібраних показників, методикою підрахунку

сумарної кредитоспроможності. Ощадний банк України був першим банком в

Україні, що почав використовувати рейтингову методику оцінки

кредитоспроможності позичальника – фізичної особи.

Методи перевірки кредитоспроможності позичальників по бальній

системі отримують все більше визнання західних банків, які не жаліють ні

часу, ні коштів на їх розробку.

Світова банківська практика аналізу клієнтської заборгованості

безперечно заслуговує глибокого та всестороннього вивчення зі сторони

банків України, і тому все більше і більше українських банків приходять

до розробки власних рейтингових систем оцінки кредитоспроможності

позичальника - фізичної особи.

1998 рік для всієї української банківської системи , в тому числі і

для банку Ощадного банку України, був достатньо складним, що пояснюється

багатьма макроекономічними факторами:

залежність від іноземних кредитів та міжнародних кредиторів;

податковий тягар, що впливає як на банківську систему, так і на економіку в

цілому;

натиск з боку відповідних державних і владних структур на банківську

систему у частині рішення фінансових проблем економіки «традиційними» –

емісійними шляхами, а також посиленим кредитуванням;

посилення регулятивних та контрольних функцій з боку Національного банку

України по відношенню до всіх банків, але особливо до великих, в тому числі

і до Ощадного банку України;

криза в банківській системі України;

підвищення вимог Національного банку України до норм обов’язкових резервів,

і як наслідок невиконання яких - заборона кредитування.

Ощадний банк України один з найпотужніших банків України, що

проводить наступні операції з споживчого кредитування:

будівництво індивідуальних житлових будинків з надвірними

будівлями;

будівництво будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом,

і будинків дачного типу та благоустрій садових ділянок;

будівництво надвірних будівель для утримання худоби та зберігання

сільгосппродуктів, літньої кухні, теплиці, майстерні, навісу тощо;

будівництво гаражів;

купівля індивідуальних житлових будинків з надвірними

будівлями;

купівля квартир у багатоквартирних житлових будинках;

купівля будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що

не є основним житлом;

купівля гаражів;

реконструкція та капітальний ремонт індивідуальних житлових

будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для

інженерного благоустрою будинку;

реконструкція та ремонт квартир;

реконструкція та капітальний ремонт будинків дачного типу і будинків

у сільській місцевості, що не є основним житлом;

поточні потреби (придбання товарів тривалого користування меблі,

транспортні засоби, побутова техніка та ін.).

Як свідчать звітні дані, можна сказати, що в цілому процес

кредитування фізичних осіб в Ощадбанку України відповідає не тільки

стандартам і нормативам встановленим українським законодавством, а й

заслуговує високої оцінки зі сторони світової банківської еліти. До таких

же висновків приводять результати проведеного нами дослідження. Коли

брались до розгляду дані конкретного позичальника і аналізувались

методиками різних банків, в тому числі й західних, на предмет

кредитоспроможності, тобто можливості надання кредиту цьому конкретному

позичальнику, то в результаті аналізу по всім методикам були отримані

однакові результати. Тобто методика аналізу кредитоспроможності фізичної

особи - позичальника, розроблена спеціалістами відділу методології

Ощадбанку України не гірша за ті, які використовують провідні банки світу.

Результати нашого дослідження також підтверджуються висновками перевірки

спеціалістів німецького ощадного банку, метою яких була перевірка стану

методологічного забезпечення кредитної діяльності Ощадбанку України.

Проаналізувавши дані кредитного портфелю, можна зробити висновок, що

незважаючи на дуже скрутне становище в країні, а саме несприятливу

економічну та політичну ситуацію як в країні, так і в банківській системі,

кредитування фізичних осіб все ж таки проводиться, хоча й не рівномірно у

всіх регіональних центрах. Так найбільшими темпами розвивається споживче

кредитування в установах банку центральних районів, а саме це ГОУ, в якому

з 1.01.98 по 1.03.99 обсяг кредитів виданих фізичним особам збільшився

більше, ніж в шість раз з 516 тис.грн. до 3190 тис.грн. та м. Київ та

Київська область, де рівень доходів населення на порядок вищий, ніж по всій

Україні в цілому, обсяг виданих кредитів фізичним особам за звітний період,

з 1,01,98 по 1,03,99, збільшився майже в чотири рази, або на 6247 тис.грн.

з 2031 тис.грн. до 8278 тис.грн. Причому слід відмітити той факт, що по ГОУ

сума простроченої заборгованості по кредитах становила на 1,03,99 0

тис.грн., а по Києву та Київській області обсяг заборгованості по

прострочених та сумнівних кредитах наданих фізичним особам збільшився

тільки на 9,3% і становила 685 тис.грн. , тобто ріст простроченої

заборгованості в даному регіоні йде темпами значно нижчими, чим приріст

самого обсягу кредитів. Отже це ще раз підтверджує те, що є перспективи для

розвитку споживчого кредитування в Україні, а саме в Ощадбанку тільки для

цього необхідно прикласти зусилля не тільки самих банківських установ, а й

держави у вигляді певних пільг, як для самих банків, так і для окремих

верств населення. Потрібне започаткування спеціальних програм з метою

покращення соціального стану певних категорій населення на державному рівні

із застосуванням механізмів споживчого кредитування.

Проаналізувавши ситуацію з споживчого кредитування як в Україні в

цілому, так і в Ощадному банку України зокрема , слід зазначити, що

незважаючи на всі проблеми, досягнуто досить помітний прогрес у розвитку як

житлового кредитування, так і споживчого кредитування в цілому. Інтерес

банків до цих операцій пояснюється, по-перше, існуючим вже сьогодні

реальним платоспроможним попитом як на житлові позички, так і на інші види

споживчого кредитування і, по-друге, передбаченням у майбутньому

величезного ринку для іпотечних кредитів і усвідомленням того, що саме

сьогодні можна зайняти на ньому гарну позицію. Що ж стосовно перспектив

розвитку споживчого кредитування то, на мою думку, саме в розвитку

житлового кредитування Ощадний банк України знайде чималий потенціал для

свого розвитку. Але для цього потрібні цілеспрямовані зусилля не тільки зі

сторони банку, а й зі сторони держави. як у наданні певних пільг банкам, що

займаються споживчим кредитування, так і в наданні субсидій певним

категоріям населення для придбання житла у розстрочку, створенні

відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим

операціям, створення Республіканського агентства, яка б займалося

безпосередньо іпотечним кредитуванням і т.ін.

На основі проведеного аналізу і надання оцінки операціям з споживчого

кредитування Ощадного банку України надано наступні пропозиції по

вдосконаленню даних операцій:

створення Республіканського агентства, яке б займалося безпосередньо

іпотечним кредитуванням;

створення відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим

операціям;

надання субсидій певним категоріям населення для придбання житла у

розстрочку;

створення власної бази даних по виданим кредитам;

створення відділу, який би на основі даних власної бази займався аналізом

кредитів та позичальників;

підключення до інформаційної бази по позичальникам на міжбанківському

рівні;

розробити внутрібанківське положення в Ощадбанку по іпотечному

кредитуванню;

При написанні положення про іпотечне кредитування слід врахувати деякі

специфічні моменти:

1. Предметом іпотеки може бути тільки майно, яке відповідно до

законодавства України може бути відчужено та на яке може бути звернено

стягнення;

2. неподільне майно не підлягає передачі в іпотеку частинами;

3. застава майнових прав щодо нерухомого майна здійснюється за правилами

іпотеки;

4. договір про іпотеку має бути нотаріально посвідченим;

5. для запобігання проблемам , що можуть виникнути при зверненні стягнення

на житловий будинок чи квартиру, щодо якого встановлена іпотека, з

наступним виселенням власника та членів його сім`ї , кредитування

таких осіб допускається лише за умови наявності у них іншого житла.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 20.03.91

р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1991. -№ 25.

2. Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 – 12 //Відомості

Верховної Ради України 1997 №47

3. “Про кредитування” Положення НБУ №246 від 28.09.95 www.liga.kiev.ua

4. “Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників” Постанова

НБУ №323 затверджене від 29.09.97 www.liga.kiev.ua

5. “Про кредитний моніторинг” Положення Ощадбанку України протокол №8 від

2.03.99

6. “Про порядок визнання і списання безнадійної заборгованості за

кредитами” Положення Ощадбанку протокол №8 від 2.03.99

7. “Про споживче кредитування громадян України” Положення Ощадбанку

протокол №8 від 2.03.99

8. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит /

Учебное пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 1996.-

136 с.

9. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привличения и

учет / серия «Международный банковский бизнес».- М.:Изд. АО «

Консалтбанкир», 1995.-88с.

10. Анализ деятельности коммерческих банков / Под общей ред. С.И. Кушок ,-

М.: АОзТ «Вече» составлено АО «Московское финансовое объединение», 1994.-

400 с.

11. Андреев А.А., Морозов А.Г. Пластиковые карточки. Руководство для

пользователей. -М.: Концерн «Банковский деловой центр», 1998.- 99 с.

12. Андреев А.А. Пластиковые карты 2-е изд. переработанное и дополненное,

-М.: Концерн «Банковский деловой центр», 1998.- 312 с.

13. Анкасов А.И. Активные операции коммерческих банков / серия

«Международный банковский бизнес». - М.: Издательство АО «Консалтбанкир»,

1994.- 80 с.

14. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки .- М.: АО

«Финстатинформ», 1995.- 269 с.

15. Артеменко В.Г. Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие ,- М.:

Издательство «ДИС», НГАЭиУ, 1997.- 128 с.

16. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М.

- К.: "Слід", 1993.- 328 с.

17. Банковская система России . Настольная книга банкира. Кредитный процесс

коммерческого банка. - М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания

«ДеКА», 1995.- 112 с.

18. Банковский кредит и способы его обеспечения / Под ред. А.А. Безуглова

, М.: «Интерпол - Москва» , 1994.- 80 с.

19. Банковский портфель – I / Книга банкира , Книга клиента, Книга

инвестора – М.: СОМИНТЕК ,1994. – 752 с.

20. Банковский портфель – III / Книга менеджера по кредитам, Книга

менеджера по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам,

Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др.

– М.: СОМИНТЕК ,1995. – 752 с. ( Портфель делового человека )

21. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.1 теория и концепции /

под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития ,

1997.- 548 с.

22. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.2 политика и стратегия/

под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития ,

1997.- 648 с.

23. Банковское дело под редакцией О.И. Лаврушина – М.: «Росто», 1992. –

429с.

24. Банковское дело / Учебник для вузов – М.: Финансы и статистика , 1996.

– 480 с.

25. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка:

Учебник для вузов,- М.: Издательская корпорация «Логос», 1998.- 344 с.

26. Бергер Айке, Банковские операции для физических лиц,- К.:Укр. Финансово-

банковская шк. в сотрудничестве с группой европейских сберегательных

банков, 1997.- 135 с.

27. Брітхем, Евхен Основи фінансового менеджменту : Пер. з англ. /

Державний національний університет ім. Т. Шевченка – К.: « Молодь» ,

1997 – 1000 с.

28. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред.

Ланидуса. - М.: Финансы и статистика, 1996.- 336 с.

29. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука , - К.: Лібра ,

1998. – 344с.

30. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело, - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ

,1994.- 94с.

31. Головач А.В., Захожай В.Б., Банківська статистика. -К.: Український

фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998.- 192 с.

32. Горчикова И.Н. Финансовый менеджмент – М.: АО «Консалтбанкир», 1996. –

208 с.

33. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова, Б.С.

Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , - Мн.:

Меркаванне, 1994.- 270 с.

34. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. Профессора Е. Ф.

Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.

35. Діяльність банку в умовах ринкової економіки / Г.О. Швиданенко,

С.Г.Мішта, І.А.Колесникова, М.С.Рудь, - К.,1996.- 164 с.

36. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках : навчальний посібник для

студентів економічних спеціальностей – К.: Знання , 1997. – 172 с.

37. Захарова Н.Н. Кредитный договор, -М.: Концерн «Банковский деловой

центр», 1996.- 128 с.

Економічний словник-довідник: За ред. док. екон.наук, проф. С.В.

Мочерного - К.: Феміна, 1995.- 368 с. (Nota bene )

38. Инвестиционно - финансовый портфель : Книга инвестиционного менеджера,

Книга финансового менеджера, Книга финансового посредника – М.: СОМИНТЕК

, 1993. - 749

39. Ишринская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубежный

опыт. -М.: Финансы и статистика 1995.- 450 с.

40. Клаус Ультрих, Система Сберкасс Германии / пер. с нем. Корнелия Мюлгер,

-Бонн: Объединение сберегательных касс и Жироцентралей

41. Комаринський Ярослав. Фінансово – інвестиційний аналіз : Навч. посібник

- К.: Українська енциклопедія ім. Бажана 1996. – 239 с.

42. Кондраков Н.П. Основи фінансового аналізу.- М.: Главбух, 1998.- 112 с.

43. Корниенко Е.Б. Коммерческие банки их операции: Учебное пособие. -

Симферополь, 1995.- 270 с.

44. Кредиты. Инвестиции / Под ред. Куликова А.Г.,- М.: «ПРИОР» , 1995.-

144 с.

45. Кредитный процесс коммерческого банка / А.И. Абалкин : А.Г. Гряднова и

др. (ред.) – М.: ДСКА, 1995. – 112 с.

46. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М. А. Гольцберга - К.: Торгово-

издательское бюро BHV , 1994. 384 с. (INKO)

47. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного

кредитования: Учебное пособие .- М.: Высшая шк. 1998.- 64 с.

48. Нуреев Р.М. Деньги , банки и денежно - кредитная политика: Учебное

пособие .- М.: АО «Финстатинформ», 1995.- 128 с.

49. Новітні банківські продукти: Модуль 2. -К.: ДЕкУ Українська фінансово-

банківська шк., 1997.- 39 с.

50. Лексис В. Кредит и банки . -М.: Перспектива, 1994.- 120 с.

51. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. Р. и Ф. Михалевских - М.:

Перспектива 1993. – 118 с.

52. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок Петроград – Санкт-Петербург. –

СПб.: РИЦ «культ информ пресс», 1995. – 528 с.

53. Маркова О.М., Сахорова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их

операции: Учебное пособие. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- 288 с.

54. Масляченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке :

Фундаментальный анализ - М.: Перспектива., 1996. – 160 с.

55. Маслеченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Кн.№2 :

Технологический уклад кредитования М.: Перспектива , 1996. – 191 с.

56. Маслеченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Кн.№3 :

Технология финансового менеджмента клиента, - М.: Перспектива - 1997. –

221 с.

57. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым

вычислениям - М.: ИНФРА - М , 1996. – 336 с.

58. Мирун.Н.И. Герасимович А.Л. Банковское обслуживание предприятий и

населения, - К.: Национальная академия управления, 1996.- 278 с.

59. Мішта С.П. Пріорітетні напрямки кредитування Ощадним банком :

Автореферат к. ек. н. :08.04.01. КНЕУ – К.,1998. – 17 с.

60. Мішта С.П. Механізм формування та використання ощадних ресурсів –

К.,1998 – 23 с.

61. Основы банковского дела / под редакцией Мороза А.Н. – К.: «Либра»,

1994 – 330 с.

62. Панова Г. Банковское обслуживание частных лиц. – М.:АО ДИС, 1994. –

352с.

63. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка .- М.: ИКЦ «Дис»,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.