рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

в цілому у Державному комітеті України з питань державних секторів та

технічного захисту інформації.

Вся робота управління автоматизації направлена на підвищення

ефективності роботи банку в якості обслуговування клієнтів, розширення

переліку послуг, що надаються банком. Схеми автоматизованих банківських

продуктів показані на рис.4.1,4.2.

Ощадбанк України збирається стати учасником міжнародної платіжної

системи SWIFT та інформаційно-ділингової системи Reuters. Банк проводить

роботу по впровадженню технологій обслуговування пластикових карток. Так

вже всі працівники банку мають власні кредитні або дебетові картки і

заробітну плату отримують на пластикових картках.

Для оперативного контролю за нормативами відкритої валютної позиції,

розроблена програма, яка на основі балансових звітів філій та головного

офісу банку проводить розрахунок консолідованої валютної позиції по всім

видам валют. Окрема програма дозволяє дилерам контролювати обсяг позиції по

укладеним угодам, щоб не допустити порушення економічних нормативів, що

може призвести до суворих санкцій з боку НБУ.

При виборі між вкладенням коштів у різні види фінансових активів

важливо мати оперативну інформацію про стан ринків України, Росії та

міжнародних, процентні ставки, ціни на фінансові інструменти, курси валют.

Таку інформацію банк отримує в реальному часі через термінал інформаційної

системи Reuters. Інформація про курси і ставки супроводжується потоком

новин.

Оскільки ринки змінюються постійно, дуже важливо мати змогу швидко

реагувати на зміни, укладаючи угоди в моменти найбільш сприятливої

ситуації. Таку можливість надає система Reuters Dealing.

Для поточного управління ліквідністю використовується система

Microsoft Excel. Таблиця, складена в ній дозволяє, вводячи протягом дня

інформацію про грошові потоки спрогнозувати залишок на кореспондентських

рахунках банку на кінець дня. В окремі області робочої таблиці вводяться

заплановані платежі клієнтів а також платежі банку за укладеними угодами,

сплата податків тощо і фактично проведені платежі; розраховується також

відхилення планових і фактичних показників. Інформація для вирішення цієї

задачі надходить з усіх підрозділів банку і отримується за запитами з ОДБ.

Для формування звітів, що надсилаються в НБУ використовується

програма Stat.

| | 1 | |

|Клієнт | |Банк |

3

2

1 - Розпорядження клієнта на перерахування коштів

2 - Відправка банком платежу за розпорядженням одержувачу

3 - Повідомлення клієнта про здійснення платежу

Рис.4.1 Схема роботи програми «Клієнт - Банк»

| |Операційний день | |

| |банку | |

| | | |

|Зовнішні | |Внутрішні |

|проводки | |проводки |

|Формування | |Відправка | |Отримання | |Балансові| |Позабаланс|

|платежів | |платежів | |коштів | | | |ові |

Рис. 4.2 Схема операційного дня банку.

4.2 Комп’ютерна реалізація комплексу задач «Аналіз фінансового стану

позичальника - фізичної особи»

1. Економічна характеристика комплексу задач.

Аналіз фінансового стану позичальника потребує накопичення

систематизованої обробки великого обсягу інформації, пов’язаної з

надходженням і використанням коштів позичальника. Значний обсяг цієї роботи

має бути доручено засобам обчислювальної техніки, які оснащені необхідним

програмним забезпеченням.

Комплекс задач «Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи»

доцільно включити до складу автоматизованого включити до складу

автоматизованого робочого місця банківського менеджера.

АРМ – являє собою проблемно-орієнтований комплекс програмних, технічних

і комунікаційних засобів інформаційного і методичного забезпечення

користувача для вирішення його задач в режимі діалогу з ЕОМ.

Технічною основою АРМ являється персональний комп’ютер, який

знаходиться безпосередньо на робочому місці працівника кредитного відділу і

надає користувачу можливість вести обробку інформації в електронному

режимі, підготовлювати і передавати інформаційні документи, підтримувати

інформаційний зв’язок з іншими працівниками і системами.

В дипломній роботі пропонуються методичні підходи до створення АРМ

маркетолога банку і виконана їх реалізація на прикладі комплексу задач

«Аналіз фінансового стану позичальника».

В таблиці 4.1 характеризується комплекс задач «Аналіз фінансового стану

позичальника - фізичної особи».

Загальна схема комплексу задач і їх ієрархія наведена на малюнку 4.3.

Попередня оцінка

Рис. 4.3. Схема інформаційних зв’язків комплексу задач

2. Інформаційне забезпечення задач, що входять до комплексу.

Створення інформаційного забезпечення полягає в пошуках джерел

отримання інформації.

Для розв’язання задач, які входять до комплексу задач «Аналіз

фінансового стану позичальника -фізичної особи», необхідна наступна

інформація:

довідка з місця роботи про стаж роботи;

довідка з місця роботи про розмір заробітної плати та утримань з неї (у

тому числі за товари придбані в розстрочку, та інші стягнення);

приватний підприємець подає декларацію про доходи, що завірена податковою

інспекцією;

документи, що підтверджують прибутки по вкладам та цінним паперам;

інші документи, що підтверджують інші доходи та витрати позичальника та

його сім(Ї (довідка з місця постійної роботи чоловіка (дружини) із

зазначенням отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і розміру

відрахувань з нього;

розрахункові документи, що підтверджують витрати по утриманню дітей в

дошкільних установах, плату за навчання.

Схема інформаційних задач комплексу задач «Аналіз фінансового стану

позичальника - фізичної особи» наведена на малюнку 4.4.

Алгоритм розрахунків табличних показників, що характеризують фінансовий

стан позичальника - фізичної особи представлений в таблиці 4.2.

Крім розрахункових методів дослідження в роботі використовують і

графічні методи, які ілюструють і доповнюють традиційні табличні форми

відображення інформації.

Характеристика комплексу задач «Аналіз фінансового стану позичальника -

фізичної особи».

Таблиця 4.1.

|№ |Назва задачі |Методи розв’язання |Аналітичні показники|

|1. |Загальна |Сформувати загальне |Доходи, витрати |

| |характеристика |уявлення про потенційного | |

| |клієнта |клієнта | |

|2. |Соціальний та |Визначити вік, кількість |Кількість років, в |

| |сімейний стан |років перебування у шлюбі, |тому числі |

| | |кількість дітей, з метою |одружений, кількість|

| | |вирішення ймовірності |дітей |

| | |погашення позики, | |

|3. |Наявність |Визначити здатність клієнта|Власна нерухомість |

| |нерухомості |забезпечити позику заставою|та інші предмети |

| | |на відповідному рівні |застави |

|4. |Професійні |Дослідити рівень |Стабільність |

| |здібності |кваліфікації та професійний|позичальника - |

| |позичальника |стаж в тому числі |фізичної особи |

| | |безперервний | |

|5. |Аналіз попередніх |Оцінити фінансову |Кредитна історія, |

| |відносин |порядність та |інформація |

| |позичальника з |пунктуальність при |незалежних кредитних|

| |банком |попередніх випадках |агентств та бюро, |

| | |користування позиками, |інших банків |

| | |своєчасність сплати | |

| | |відсотків та основного | |

| | |боргу | |

|6. |Загальні показники|Визначити співвідношення |Довгострокові |

| |платоспроможності |величини сумарних доходів |кредити банку, |

| | |до сумарних витрат |довгострокові |

| | | |позичкові кошти, |

| | | |сума джерел |

| | | |формування доходів |

| | | |та витрат |

|7. |Коефіцієнт |Визначити фінансовий стан |Власні фінансові, |

| |платоспроможності |клієнта, його незалежність |загальні фінансові |

| | |від позикових коштів |джерела |

|8. |Коефіцієнт плато- |Визначити залежність |Доходи та витрати |

| |спроможності сім(ї|позичальника разом з сім(єю|сім(ї |

| | |від позичкових коштів | |

|9. |Коефіцієнт |Дослідження забезпечення |Власна нерухомість, |

| |забезпечення суди |кредиту заставою |наявність |

| | | |депозитного рахунку |

| | | |в банку |

|10 |Аналіз фінансової |Оцінити здатність і |Коефіцієнт |

| |стабільності |ймовірність повернення |маневреності, |

| | |клієнтом взятих в борг |коефіцієнт покриття |

| | |коштів | |

|2 |Характеристика |Дослідження проекту, що |Об’єкт кредитування,|

| |проекту, що |кредитується |строк, суб’єкт |

| |кредитується | |кредитування, розмір|

| | | |кредиту, |

| | | |забезпечення |

|13 |Наявність |Дослідження предмету |Вартість заставного |

| |забезпечення |забезпечення на випадок, |майна сума процентів|

| | |якщо клієнт не зможе | |

| | |погасити кредит | |

|14 |Оцінка класу |Визначення результату |Рейтингова оцінка |

| |позичальника |кредитоздатності клієнта і | |

| | |рішення про видачу або не | |

| | |видачу позики | |

Алгоритм обчислення показників, що характеризують фінансовий стан

позичальника.

Таблиця 4.2.

|№ |Назва показника |Алгоритм |Умовні позначення |

| | |розрахунків | |

Показники платоспроможності

|1. |Платоспромож-ність | МДП |МДП – місячний доход |

| |позичальника |Кпп= |позичальника |

| | |МПП+МВ |МПП – місячні витрати по |

| | | |позичці (у розрахунок |

| | | |приймається позичка, яку |

| | | |планує одержати позичальник). |

| | | |МВ - місячні витрати |

|2. |Коефіцієнт |Р=Дч*К*Т |Т - термін позики (в місяцях) |

| |платоспромож- | |Дч - середньомісячний доход за|

| |ності | |останні шість місяців, мінус |

| | | |всі обов(язкові платежі (Дч) |

| | | |К - коефіцієнт, який |

| | | |змінюється в залежності від |

| | | |значення Дч |

|3. |Платоспромож- | МДС|МДС - місячний доход сім(ї |

| |ність сім(ї | |МВС - місячні витрати сім(ї |

| | |Кпс= |МПП - місячні витрати по |

| | |МПП+МВС |позичці (у розрахунок |

| | | |приймається позичка, яку |

| | | |планує одержати позичальник). |

Показники платоспроможності

|4. |Коефіцієнт | ВР |ВР - вартість застави |

| |забезпеченості |Кз= |СК - сума кредиту |

| | |СК | |

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його

розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування,

проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування

комерційного банку на прикладі Державного спеціалізованого Ощадного банку

України приводить нас до ряду висновків.

Загалом банківська система України вже має законодавчу основу для

свого функціонування на кредитних ринках. До основних нормативних

документів, на яких базується банківська кредитна діяльність відносяться:

Закон «Про банки і банківську діяльність», Положення Національного банку

«Про кредитування, «Положення про порядок ліцензування банків в Україні»

затверджене Постановою Правління Національного банку України, інструкції

Національного банку України та інші нормативні акти.

Але аналіз освітленості проблеми саме споживчого кредитування в

комерційному банку свідчить про відсутність систематизованої інформації в

літературних та періодичних виданнях, ця проблематика розглядається лише в

загальному контексті кредитування. Слід відзначити, що такий підхід є не

зовсім коректним, оскільки споживче кредитування має свої особливості. В

даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених

та досвід окремих банків по обраному питанню. Дослідження даної теми

проводилося за наступними напрямками:

це механізм кредитування;

ситуація на кредитних ринках;

основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні;

особливості здійснення споживчого кредитування в Ощадбанку;

Аналіз операцій по споживчому кредитуванню Ощадного банку України

проводився відповідно до вищенаведених напрямків.

Отже в кінці першого розділу можна підсумувати, що не дивлячись на те, що

за кордоном обсяг кредитних операцій по споживчому кредитуванню складає

одну третину від загального обсягу наданих кредитів, споживче

кредитування в Україні ще не набуло великого розповсюдження серед банків,

але є вже декілька банків які почали займатися кредитування населення. Що

ж стосується самого споживчого кредиту, то існує декілька специфічних

рис. По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і

позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на

відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих

цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості ( Наприклад.

Акцій, облігацій тощо).

По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються

переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як

правило, фізичні особи.

По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб

населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика

прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати

(придбати) лише у майбутньому, накопичивши кошти, необхідні для купівлі

цих товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва тощо. Надання

споживчих позик населенню з одного боку, підвищує їх платоспроможний

попит, життєвий рівень в цілому, а з іншого – прискорює реалізацію

товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.

По-четверте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер,

оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню

життєвого рівня населення (передусім із низьким та середніми доходами),

утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме із цієї причини

споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо

ретельно. У нашій країні це виражається у тому, що споживчі позики

зазвичай надаються на пільгових умовах. Одним з найбільших банків, який

займається споживчим кредитуванням є Державний спеціалізований Ощадний

банк України, який на даний момент здійснює близько трьох видів

короткострокових кредитів та чотирьох довгострокових видів кредитування.

Саме кредитування відбувається шляхом реалізації наступних етапів, кожен

з яких вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту та визначає

ступінь його надійності та прибутковості для банку:

1) попередній аналіз ринку та розробка стратегій кредитних операцій;

1) розгляд заявки на отримання кредиту та інтерв`ю з майбутнім

позичальником;

1) оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику пов`язаного з видачею

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.