рефераты бесплатно

МЕНЮ


Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного

Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між

Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець

зобов(язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р.

повернути кредит у розмірі

__________________________________________________________гривень, до

«____»___________________199__ р., сплатити _____________процентів річних

за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках,

передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (в разі якщо Заставодавець - майновий

поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що

випливає з кредитного Договору № __________ від

________________199__р., укладеного між Заставодержателем

та _________________________________________________,

майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами

якого _______________________________ зобов(язаний

Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі

____________________________________гривень до

«____»__________________199__р.,

сплатити_________процентів річних за користування ним, а

також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених

кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є: ______________________________ (в подальшому-

Майно)

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та

місцезнаходження Майна, без зазначення яких Договір може

бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави

здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі

Майна у заставу ).

ПРИКЛАД:

Предметом іпотеки є нерухоме майно: двоповерховий будинок,

який розташований й місті Києві по вулиці Кримська, 12.

На першому поверсі вказаний будинок має 5 приміщень

загальною площею 250 (двісті п(ятдесят) квадратних метрів

по 50 (п(ятдесят) квадратних метрів кожне та підсобне

приміщення площею 10 (десять) квадратних метрів; на

другому поверсі вказаний будинок має 1 (одну)

трикімнатну квартиру загальною площею 240 (двісті сорок)

квадратних метрів, з них 2 (дві) кімнати по 70 (сімдесят)

квадратних метрів кожна, 1 (одна) кімната 30 (тридцять)

квадратних метрів, кухня 10 (десять) квадратних метрів,

хол 30 (тридцять) квадратних метрів, коридор 15

(п(ятнадцять ) квадратних метрів.

Інвентаризаційна оцінка будинку становить___________________гривень.

*Балансова ціна становить______________гривень , (додати для юридичних

осіб)

Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при

складанні цього пункту Договору:

опис майна;

оцінка майна;

місцезнаходження майна;

невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди

- у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. Майно є власністю Заставодавця згідно з ____________________________

__________________________________________________________________

(вказуються документи, що засвідчують право власності

на Майно, що передається у заставу)

ПРИКЛАД:

Будинок є власністю Заставодавця згідно з договором

купівлі-продажу і актом передачі будинку, що

зареєстрований у __________________________________

міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим

номером ____________________ .

Якщо предметом іпотеки є також земельна ділянка, то

правопостановчими документами є відповідні рішення та

акти (договір оренди) на володіння землею, які видаються

відповідними Радами народних депутатів. Крім того,

відповідно до ст. 37 Закону України «Про заставу» при

іпотеці будівлі та споруди предметом застави разом з нею

стає також право на користування земельною ділянкою, на

якій розташовані вказані об(єкти. У цих випадках при

зверненні стягнення на предмет застави набувач будівлі,

споруди має право на одержання земельної ділянки

відповідно до законодавства України.

Тому при складанні пункту про предмет іпотеки слід описати

у ньому відповідним чином і земельну ділянку.

*При вирішенні питання про забезпечення кредиту заставою

Майна (особливо нерухомого) юридичних осіб, крім вивчення

відповідних документів і приєднання їх до кредитної

справи слід , зробити відповідну юридичну експертизу

(отримати консультації) про правомочність відповідного

підприємства (установи) передавати у заставу відповідне

майно.

4. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати

Майно.

4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України на майно може

бути звернене стягнення.

4.3. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що

передбачені цим Договором.

4. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови,

пов(язані з вилученням Майна. Предмет застави не є суб’єктом судового

спору.

4. До цього часу Майно нікому не продано, не подаровано (не здано в

оренду), під забороною (арештом) не перебуває.

4. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру

національного культурного надбання.

4. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його

володіння з правом продажу.

4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою,

паєм.

* ПРИКЛАД (для юридичних осіб):

Майно перебуває у спільній власності і передано в заставу

за згодою всіх співвласників - цьому разі кожний із співвласників

вказується при підписанні цього Договору.

5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні

(користуванні) Заставодавця.

СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо

наявне погашення кредиту в сумі______________________________

______________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами )

проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного

Договору N ______ від «_____» _____________199__р., сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним

договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку,

якщо зобов’язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою

відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені

вищевказаним кредитним договором.

8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава

зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця ( * для юридичних осіб

можна додати: або третьої особи, у якої знаходиться Майно) перевіряти

документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження

заставленого майна.

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження

майна.

3. Придбавати заставлене Майно у власність.

4. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання

строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних

умов зберігання і експлуатації предмета застави.

5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію

предмета застави у випадку не виконання позичальником в установлений

строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому

Законом України "Про заставу" .

9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення

Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у

10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і

здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження

предмета застави.

7. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна

Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів

недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

10. Заставодавець має право:

10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його

призначення.

10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно

в оренду.

11. Заставодавець зобов’язаний:

11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно

обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору , не пізніше

______________ з часу, коли ці зміни сталися.

11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи

проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в такий

термін: _____________________________________. ( * Залежно від предмета

іпотеки та його цільового призначення і використання ці заходи

встановлюються умовами Договору. Наприклад, встановлення засобів пожежної

безпеки, забезпечення цілодобової охорони Майна, укладання договорів з

відповідними організаціями) .

11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не

менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат,

пов’язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацією.

Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була

узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо

заставлене майно було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни

Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового

відшкодування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов(язань, передбачених

цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв(язку з

цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ...

Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі

___________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена

до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами

Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

14. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов(язань за

кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору , і у випадках,

передбачених статтями 28 та 29 Закону України «Про заставу».

ІНШІ УМОВИ

16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не

дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

17. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна

контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його

повторну заставу.

18. Суперечності, що виникають в процесі виконання Договору і не

урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного

законодавства України.

19. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом

оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом

направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись

чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають

однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а

третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Видатки по укладенню Договору сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель

Заставодавець

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

____________________________ ______________________________

______________________________ ___________________________

( підпис )

( підпис )

М. п. * М.п.

(для юридичної особи)

Заставодержатель

Заставодавець

Додаток 2.3

(Складається, якщо Заставодавець - юридична особа (тільки як майновий

поручитель) або фізична особа (позичальник або майновий поручитель) надає у

заставу квартиру)

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ КВАРТИРИ № ________

(зразок)

м. _________________ «____»_______________199___р.

__________________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________

_________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від

"___"_________199__р., з однієї сторони, і

* (для фізичних осіб:

______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) ( в подальшому - заставодавець )

який проживає за адресою_________________________________________

_________________________________________________________________,)

*(для юридичних осіб:

_________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи) ( в подальшому - заставодавець )

в особі ________________________________, який діє на підставі ________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

_______________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного

Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між

Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець

зобов(язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути

кредит у розмірі

___________________________________________________________гривень, до

«____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за

користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених

кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі якщо Заставодавець - майновий

поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що

випливає з кредитного Договору № __________ від

________________199__р., укладеного між Заставодержателем

та _____________________________, майновим поручителем

якого є Заставодавець, за умовами якого

_______________________________ зобов(язаний

Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі

___________________________________ гривень до

«____»__________________199__р.,

сплатити_________процентів річних за користування ним, а

також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених

кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є належна Заставодавцю на праві власності квартира №

______ , яка знаходиться в місті ________________ по вулиці

________________________________ в будинку № _______ (в подальшоиу- Майно)

.

Заставлена квартира загальною площею __________ кв.м , складається з _____

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.