рефераты бесплатно

МЕНЮ


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

через кореспондентські рахунки Центра міждержавних розрахунків

НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків.

4. Операції по міжнародних торгових розрахунках. Це операції по

міжнародних розрахунках, пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг,

відповідно до вимог діючого законодавства, інструкцій Національного банку

України, уніфікованих правил і традицій міжнародної торговельної палати.

5. Операції по торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному

ринку. Це покупка і продаж іноземної валюти в наявній і безготівковій

формах за власний рахунок або згідно доручення клієнтів (брокерські

послуги) на міжбанківському і біржовому ринках.

6. Операції по залученню (пасивні операції) і розміщенню (активні

операції) валютних засобів на внутрішньому ринку

Ці операції здійснюються з резидентами України, з обмеженнями,

установленими нормативними актами Національного банку України.

Пасивні операції - це створення валютних резервів в іноземній валюті

(прийом депозитів в іноземній валюті, продаж за іноземну валюту цінних

паперів, емітованих резидентами України і використовуваних у національній

валюті (включаючи власні цінні папери банку), одержання кредитів в

іноземній валюті від інших уповноважених банків).

Активні операції - це використання створених валютних резервів (видача

кредитів в іноземній валюті, покупка за іноземну валюту цінних паперів,

використовуваних в національній валюті).

7. Операції по залученню (пасивні операції) і розміщенню (активні

операції) валютних засобів на міжнародних ринках. Ці операції

здійснюються з нерезидентами України, з обмеженнями, установленими

нормативними актами Національного банку України.

Пасивні операції - це створення валютних резервів в іноземній валюті

(прийом депозитів до іноземній валюті, (за винятком міжбанківських

одержання кредитів в іноземній валюті).

Активні операції - це використання створених валютних резервів

(видача кредитів в іноземній валюті, покупка за іноземну валюту цінних

паперів, використаних у національній і іноземній валюті).

8. Валютні операції на міжнародних грошових ринках. До них відносяться

депозитні і конверсійні операції (у тому числі і ф'ючерсні, якщо це

не заборонено законодавством відповідних країн), особами з комерційними

банками і міжнародними фінансовими організаціями - нерезидентами України.

9. Операції з монетарними металами на внутрішньому ринку. Покупка і

продаж (у тому числі на термін), прийняття в депозити, відповідальне

збереження, використання на умовах застави по виданий кредит монетарних

металів або цінних паперів, номінал яких виражений у монетарних металах,

якщо ці операції здійснюються на території України з резидентами України.

10. Операції з монетарними металами на міжнародному ринку. Покупка і

продаж (у тому числі на термін), прийняття в депозити, відповідальне

збереження, використання на умовах застави під виданий кредит

монетарних металів або кримінальну відповідальність, відповідно до

діючого законодавства України.

Дані про кількість банків, що одержали ліцензії на проведення різних

операцій приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Кількість банків, що одержали ліцензію

на проведення операцій у 1999 році.

|№ | |Кількість банків,|

|операції|Назва операції |що одержали |

| | |ліцензію |

|1 |Касове обслуговування клієнтів |174 |

|2 |Перевезення грошово-валютних цінностей і |46 |

| |інкасація коштів | |

|3 |Відповідальна схоронність цінностей клієнтів |107 |

| |банку | |

|4 |Ведення рахунків клієнтів у грошовій одиниці |180 |

| |України | |

|5 |Ведення рахунків банків-кореспондентів у |101 |

| |грошовій одиниці України | |

|6 |Операції по касовому виконанню державного |6 |

| |бюджету | |

|7 |Операції по касовому виконанню місцевих |36 |

| |бюджетів | |

|8 |Кредитування юридичних і фізичних осіб |178 |

|9 |Видача/одержання кредитів на МР |179 |

|10 |Факторинг |163 |

|11 |Вкладення засобів у статутні фонди інших |140 |

| |юридичних осіб | |

|12 |Залучення депозитів юридичних осіб |180 |

|13 |Залучення депозитів фізичних осіб |141 |

|14 |Емісія цінних паперів |111 |

|15 |Ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті і|159 |

| |клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці | |

| |України | |

|16 |Неторгові операції з валютними цінностями |156 |

|17 |Ведення кореспондентських рахунків в іноземній|134 |

| |валюті | |

|18 |Ведення кореспондентських рахунків у грошовій |134 |

| |одиниці України | |

|19 |Відкриття кореспондентських рахунків у банках |160 |

| |України в іноземній валюті | |

|Продовження таблиці 1.3. |

|20 |Відкриття кореспондентських рахунків у банках|135 |

| |України в грошовій одиниці України | |

|21 |Залучення і розміщення іноземної валюти на |129 |

| |валютному ринку України | |

|22 |Залучення і розміщення іноземної валюти на |102 |

| |міжнародних ринках | |

|23 |Валютні операції на міжнародних ринках |67 |

|24 |Операції з банківськими металами на валютному|1 |

| |ринку України | |

|25 |Операції з банківськими металами на |0 |

| |міжнародних ринках | |

|26 |Фінансування капітальних вкладень |150 |

|27 |Видача поручительств, гарантій і т.д. |114 |

|28 |Покупка, продаж цінних паперів |128 |

|29 |Управління коштами з доручення клієнтів |160 |

|30 |Покупка, продаж державних, цінних паперів і |174 |

| |операції з ними | |

Спеціальні санкції, що застосовуються до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності за порушення ними законодавства в сфері

зовнішньоекономічної діяльності, установлені ст. 37 Закону України «Про

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959.

За порушення сьогодення або зв'язаних з ним законів України до

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів

господарської діяльності можуть бути застосовані наступні спеціальні

санкції:

- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або

невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземних

суб'єктів господарської діяльності своїх обов'язків згідно із сьогоденням

або зв'язаним з ним законом України. Розмір таких штрафів визначається

відповідними положеннями законів України або рішеннями судових органів

України;

- застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

й іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму

ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами положень дійсного

Закону щодо зазначених у ньому положень, що установлюють визначені

заборони, обмеження або режиму здійснення зовнішньоекономічних операцій з

дозволу держави;

- тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках

порушення дійсного Закону або зв'язаних з ним законів України, проведення

дій, що можуть нашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Спеціальні санкції можуть застосовуватися як до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України, так і до іноземних суб'єктів

господарської діяльності.

Однак на практиці фактично застосовуються дві з них – індивідуальний

режим ліцензування і тимчасова зупинка зовнішньоекономічної діяльності,

хоча до спеціальних санкцій відноситься ще і така санкція, як накладення

штрафів.

На сьогоднішній день у законах України не передбачені конкретні

випадки застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й

іноземних суб'єктів господарської діяльності штрафів як спеціальної

санкції. Тому на практиці ця спеціальна санкція практично не

застосовується, як така.

1.4. Укрексімбанк у системі банків України.

Для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в Україні значне

місце приділяється Державному Експортно-Імпортному банку.

Державний експортно-імпортний банк України заснований 3 січня 1992

року у відповідність з Указом Президента України "Про створення Державного

експортно-імпортного банку України" від 3.01.1992 р.

Державний експортно-імпортний банк України створений на базі Банку для

зовнішньої торгівлі СРСР (Внешторгбанк) - комерційної кредитної установи,

що здійснював кредитування зовнішньої торгівлі СРСР, валютні операції,

розрахунки по експорту й імпорту товарів і наданню послуг, що почали свою

діяльність ще в 1924 році на базі перетвореного Російського комерційного

банку. Внешторгбанк СРСР протягом тривалого часу залишався єдиним

акціонерним товариством на території СРСР. Внешторгбанк СРСР діяв на

підставі статуту і до складу його акціонерів входили:

- Держбанк СРСР

- Міністерство фінансів СРСР

- Міністерство зовнішньої торгівлі СРСР

- Комітет Ради Міністрів СРСР по зовнішньоекономічних зв'язках

- Ингосстрах СРСР

- Міністерство морського флоту СРСР

- Стройбанк СРСР

Зовнішньоторговельні організації:

- "Експортліс"

- "Союзпромекспорт"

- "Техпромімпорт"

- "Союзпушнина" і ін.

Банк заснований для організації банківського обслуговування

українських і іноземних юридичних і фізичних осіб, проведення міжнародних і

внутрішніх розрахунків, кредитування експортно-імпортних операцій,

обслуговування державного зовнішнього боргу України й інших операцій

відповідно до чинного законодавства України.

Таким чином, завдяки специфіці своєї діяльності (обслуговування

зовнішньої торгівлі), Внешторгбанк СРСР був однією з найбільш наближених до

західних стандартів комерційною структурою. Внешторгбанк СРСР за станом на

1 січня 1969 року мав близько 1200 банків-кореспондентів у більш ніж 90

країнах світу. Акціонерний капітал на 1.01.1969 склав 300 млн.руб., валюта

балансу - 6,308 млн.руб. На 1.01.1969 року кредитний портфель Внешторгбанка

СРСР склав 4.815 млн.руб.; притягнуті кошти – 4.625 млн. руб. Чистий

прибуток Внешторгбанка СРСР у 1968 році склав 29,9 млн.руб.

З вищенаведених фактів видно, Укрексімбанк створювався на дуже

солідній базі, більш того, у тільки утвореної державі Україна, що

орієнтується на розширення зовнішньоторговельних зв'язків, Укрексімбанк, як

своєрідний спадкоємець Внешторгбанка виявився єдиним банком, що знали за

межами України, і з яким працювали західні банки. Укрексімбанку дісталася в

"спадщину" і багата клієнтура, що експортує, від Внешторгбанка. Тому

закономірними можна вважати результати перших років роботи банку в Україні:

у 1992-1994 роках активи банку виросли приблизно в 9 разів, фонди - у 11

разів, балансовий прибуток - у 12 разів. До кінця 1994 року Укрексімбанк

мав 22 філії в найбільших обласних і промислових центрах України, а число

кореспондентів дорівнювало 300 у 70 країнах світу.

У 1996 р. банк продовжував удосконалення своєї кореспондентської

мережі, що було викликано необхідністю поліпшення і прискорення процесу

проведення розрахунків. Установлено кореспондентські відносини більш ніж з

345 банками світу. Міжнародні розрахунки банк проводив через 51 рахунок

«Ностро» у вільно конвертованих валютах, відкритих у ведучих західних

банках, а також через 6 рахунків у російських і білоруських карбованцях з

використанням системи S.W.I.F.T.

У 1996 р. велика увага була приділена роботі з відкриття і ведення

рахунків у вільно й обмежено конвертованих валютах для банків України і

країн СНД. У результаті проведеної роботи загальна кількість банків-

кореспондентів по рахунках «Лоро» зросло до 19, а кількість відкритих ними

рахунків до 90. Широка кореспондентська мережа забезпечує Укрексімбанку

гнучкість при здійсненні платежів як на Україні, так і за її межами,

дозволяє проводити їх оперативно з використанням усіх форм розрахункових

операцій - акредитивів, інкасо, переказів. Збільшилася кількість звертань

банків країн ближнього і далекого зарубіжжя з проханням відкрити рахунки в

національній валюті України.

Існуюча мережа банків-кореспондентів дозволяє банку в найкоротший

термін і з найбільшою ефективністю здійснювати банківські операції не

тільки з традиційними регіонами співробітництва - країнами Східної Європи,

країнами СНД, але і з країнами Південно-Східної Азії, Близького Сходу,

Південної Америки.

Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку з банками світу представлені

на малюнку 1.1.

Мал. 1.1. Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку зі світом.

Банк у своїй діяльності керується Законом України "Про банки і

банківську діяльність", іншими законодавчими актами України, нормативними

актами НБУ і власним статутом.

Банк є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює свою

діяльність на комерційній основі.

Банк здійснює операції на території України і за кордоном у

відповідності з цілями своєї діяльності і Статутом .

Банк відповідає за своїми обов'язками, що належать йому майном, на

яке, відповідно до законодавства України, може бути спрямоване стягнення .

Банк, є державним, однак не відповідає по зобов'язаннях держави, також, як

і держава Україна не відповідає по зобов'язаннях банку, за винятком окремо

обумовлених випадків.

Банк може відкривати філії і представництва, як на території України,

так і за кордоном, і наділяти їх правами в рамках положень Статуту.

Власні кошти банку складаються зі статутного і резервного фондів,

основних фондів, амортизаційного фонду й інших фондів, створюваних за

рахунок прибутку банку. Положення про порядок формування і використання

фондів затверджується правлінням Укрексімбанку.

Гривневий еквівалент статутного фонду банку на 01.01.1999 р. склав

107,3 млн. грн., а на 01.01.2000 р. – 107,35 млн. грн.

В даний час це один з найбільших статутних фондів серед зареєстрованих

в Україні комерційних банків. Так, наприклад, найближчими конкурентами по

величині статутного фонду за станом на 01.01.2000 р. є:

АКБ "Промінвестбанк" України – 200,18 млн. грн., «Ощадний банк» -

158,00 млн. грн., КБ "Приватбанк" – 140,00 млн. грн., АПБ "Україна" –

70, 34 млн. грн., АППБ «Аваль» – 63,00 млн. грн.

На 01.01.2000 р. капітал банку (власні засоби) склав 139,08 млн. грн.,

доходи – 218,20 млн. грн. (9 місце серед банків України), витрати – 189,73

млн. грн. (10 місце).

Банк створює резервний фонд для забезпечення зобов'язань банку і

покриття можливих збитків по своїх операціях у розмірі 25 % статутного

фонду. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менш 5 % від суми

чистого прибутку банку.

Основні фонди складаються з приналежних банку будинків, споруджень,

устаткування й іншого майна, що відноситься до основних фондів.

Амортизаційний фонд створюється і використовується відповідно до

законодавства України.

Інші фонди формуються за рішенням Правління Банку.

Банк здійснює операції відповідно до отриманої ліцензії НБУ.

23.06.1998 року Державний експортно-імпортний банк України одержав

нову Генеральну ліцензію НБУ, на здійснення операцій, що включає наступні

пункти: 1-6, 8-23, 26-30.

|№ | |

|операції|Назва операції |

| | |

|1 |Касове обслуговування клієнтів |

|2 |Перевезення грошово-валютних цінностей і інкасація коштів |

|3 |Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку |

|4 |Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці |

| |України |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.