рефераты бесплатно

МЕНЮ


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

|5 |Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у |

| |грошовій одиниці України |

|6 |Здійснення операцій по касовому виконанню державного |

| |бюджету України, у тому числі ведення бюджетних рахунків |

| |клієнтів і рахунків державних позабюджетних фондів |

|7 |Здійснення операцій по касовому виконанню місцевого |

| |бюджету, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і|

| |рахунків місцевих позабюджетних фондів |

|8 |Видача й одержання кредитів на міжбанківському ринку |

|9 |Кредитування юридичних і фізичних осіб, фінансовий лізинг |

|10 |Факторинг |

|11 |Вкладення засобів у статутні фонди інших юридичних осіб |

|12 |Залучення депозитів юридичних осіб |

|13 |Залучення депозитів фізичних осіб |

|14 |Емісія цінних паперів |

|15 |Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів)|

| |в іноземній валюті |

|16 |Неторгові операції з валютними цінностями |

|17 |Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і |

| |нерезидентів) в іноземній валюті |

|18 |Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у |

| |грошовій одиниці України |

|19 | Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених |

| |банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по |

| |них |

|20 |Відкриття кореспондентських рахунків у банках |

| |(нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по |

| |них |

|21 |Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку |

| |України |

|Продовження. |

|22 |Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних |

| |ринках |

|23 |Валютні операції на міжнародних ринках |

|24 |Операції з банківськими металами на валютному ринку України|

|25 |Операції з банківськими металами на міжнародних ринках |

|26 |Фінансування капітальних вкладень з доручення власників або|

| |розпорядників інвестуємих засобів |

|27 |Видача поручительств, гарантій і інших зобов'язань за |

| |третіх осіб, що передбачають їхнє виконання в грошовій |

| |формі |

|28 |Покупка, продаж цінних паперів і операції з ними |

|29 |Управління коштами і цінними паперами з доручення клієнтів |

|30 |Покупка, продаж державних цінних паперів і операції з ними |

Таким чином, Укрексімбанк у даний час має право на здійснення самого

широкого кола операцій. Але, що ще важливіше, банк не тільки має право, але

і має необхідний фінансовий і кадровий потенціал для здійснення самого

широкого кола операцій і надання спектра послуг.

Правління Банку організовує і здійснює управління діяльністю Банку і

несе відповідальність за виконання його статутних цілей.

Правління складається з Глави Правління, призначуваного на посаду

Президентом України, першого заступника Глави Правління, заступників Глави

й інших членів Правління, призначуваних Главою Правління.

У систему Укрексімбанку входить Головний банк, 27 балансових установ і

22 безбалансових відділення, що розташовані майже у всіх регіонах України.

Відділення має право вести переговори з питань, що входять у його

компетенцію з українськими й іноземними організаціями, фірмами, і

представниками, а також з українськими й іноземними громадянами.

Відділення приступає до здійснення своєї діяльності після рішення

Правління Банку і його реєстрації в НБУ. Діяльність відділення припиняється

за рішенням Банку й в інших випадках, передбачених чинним законодавством, а

також у випадку збиткової діяльності відділення Правління Банку може

прийняти рішення про припинення діяльності відділення.

Одеське відділення Внешторгбанка СРСР почав свою роботу 18 лютого 1974

року. Завдяки своєму місцеві розташування (один з найбільших морських

портів СРСР із величезним вантажообігом), одеське відділення Внешторгбанка

СРСР, незабаром стало одним з найбільших і прибуткових у всій системі

Внешторгбанка. З утворенням Укрексімбанку, одеське відділення згодом

утратило той ступінь самостійності, якою воно володіло в часи Внешторгбанка

. Це пояснюється відсутністю прямих кореспондентських відносин з іноземними

банками - усі проходить через Головний банк.

Але і в даний час відділення Укрексімбанку в м. Одесі залишається

одним з найбільших і найбільш прибуткових у системі. На сьогоднішній день у

банку обслуговується близько 1000 клієнтів - юридичних осіб, з них більш

500 – активно працюючі підприємства й організації.

Таким чином, Укрексімбанк є одним із самих могутніх і одним з найбільш

перспективних банків України, що здійснює повний спектр банківських послуг,

завоював репутацію надійного ділового партнера, як на Україні, так і за її

межами. З ним підтримують відносини багато великих банків світу, а також

міжнародні фінансові установи.

Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у

діяльності Укрексімбанку сприяло активному залученню іноземних кредитних

ресурсів в економіку України.

Загальна мрія всієї діяльності банку полягає у виведенні на ринок

сучасних, якісних, орієнтовані на пріоритетних клієнтів банківських

продуктів і послуг, досягненні постійних конкурентних переваг.

Необхідно акцентувати увагу на подальше акціонування Укрексімбанку.

Розділ 2. Міжнародні розрахунки їхнє оформлення, облік, контроль і аналіз в

Укрексімбанку.

2.1. Характеристика міжнародних розрахунків по експортно-імпортним

операціях.

Значне місце в процесі створення реальних ринкових умов

господарювання в Україні приділяється питанням удосконалення механізму

проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Форми

зовнішньоторговельних розрахунків, що вироблені міжнародною практикою, є

свого роду захисними засобами від валютних ризиків і розділяються між собою

по механізму, ступеню гарантованості і форми участі в розрахунках банків.

Цивільно-правове регулювання цих розрахунків ґрунтується на правових

нормах як національного законодавства (Указ Президента України “Про заходи

щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти

підприємницької діяльності” № 556/94 від 04.10.1994р. Інструкція НБУ “Про

безготівкові розрахунки в господарському обороті України”), так і

міжнародного, до яких відносять Уніфіковані норми, створювані в порядку

міжнародно-договірної уніфікації права або шляхом розробки і кодификації

міжнародних порядків. До них відносяться видання Міжнародної Торговельної

Палати, а саме «Уніфіковані правила по інкасо» і «Уніфіковані правила і

звичаї для документарних акредитивів». Ці правила широко поширилися в

діловій практиці завдяки уніфікації банківських і договірних стандартів, що

сприяють полегшенню світової торгівлі.

Основними формами міжнародних розрахунків є акредитив, інкасо і

банківський переказ.

Найбільша питома вага серед використовуваних форм розрахунків займає

банківський переказ. Структура операцій по експорту й імпорту приведена в

таблицях 2.1. і 2.2.

Таблиця 2.1.

Структура міжнародних розрахунків по експортних операціях

організацій відділення Укрексімбанку в м. Одесі за 1998-2000р.

(шт., %)

|Показники |1998 рік |1999 рік |2000 рік |

| |Кіл. |Пт. |Кіл. |Пт. |Кіл. |Пт. вага|

| | |вага | |вага | | |

|Експорт усього, |7926 |100,00 |6426 |100 |5911 |100 |

|у тому числі: | | | | | | |

|Акредитиви |45 |0,57 |25 |0,39 |11 |0,19 |

|Інкасо |1 |0,01 |1 |0,01 |- |- |

|Переказ |7880 |99,42 |6400 |99,60 |5900 |99,81 |

Виходячи з даної таблиці 2.1. можна зробити висновок, що при загальній

тенденції зниження кількості міжнародних розрахунків по експортних

операціях організацій, найбільша питома вага за 1998-2000 р. приходиться на

розрахунки у формі банківського переказу.

Таблиця 2.2.

Структура міжнародних розрахунків по імпортним операціях

організацій відділення Укрексімбанку в м. Одесі за 1998-2000 р.

(шт., %)

|Показники |1998 рік |1999 рік |2000 рік |

| |Кіл |Пт. вага|Кіл |Пт. |Кіл |Пт. вага|

| | | | |вага | | |

|Імпорт усього, |5517 |100,00 |3614 |100 |3489 |100 |

|у тому числі: | | | | | | |

|Акредитиви |12 |0,22 |12 |0,33 |27 |0,77 |

|Інкасо |5 |0,09 |2 |0,06 |2 |0,06 |

|Перекази |5500 |99,69 |3600 |99,61 |3460 |99,17 |

За даними таблиці 2.2. видно, що в загальному обсязі міжнародних

розрахунків по імпортним операціях організацій значне місце приділяється

банківському переказу, однак спостерігається тенденція збільшення

акредитивної форми розрахунків.

При аналізі даних таблиць 2.1 і 2.2, спостерігається значне зниження

як експортних, так і імпортних операцій, що пояснюється фінансово-

економічною обстановкою в країні і твердій конкуренції з боку комерційних

банків, що пропонують здійснення переказних операцій через свої прямі

кореспондентські рахунки «день-в-день» без стягування додаткової комісії.

Отже, у даний час найбільш розповсюдженою і дешевою формою

міжнародних розрахунків є банківський переказ, що являє собою доручення

одного банку іншому виплатити визначену суму на прохання і за рахунок

платника іноземному одержувачу (бенефіціару).

Розрізняють два види банківського переказу:

- авансовий платіж;

- по факту відвантаження товару.

Вибір валюти і форми розрахунків визначаються за узгодженням сторін і

фіксуються в умовах контракту.

Авансовий платіж в оплату імпорту рекомендується використовувати

тільки у випадку абсолютної впевненості нашого клієнта в одержанні товару

в законодавчо встановлений термін постачань (90 днів).

Платежі в оплату імпортних товарів і послуг на користь нерезидентів

можуть здійснюватися через кореспондентські рахунки – Лоро і Ностро, що

ведуться в Головному банку. Усі платіжні доручення, на перерахування через

Лоро рахунки, оформляються на російській (українській) мові, через Ностро

рахунки - тільки іноземною мовою .

Комісії і S.W.I.F.T. - витрати стягуються відповідно до тарифів банку

і суми стягнених комісій вказуються в платіжному дорученні.

Гарантованою і більш дорогою формою міжнародних розрахунків є

документарний акредитив. «Уніфіковані правила і звичаї для документарних

акредитивів» розглядають акредитив як: « яку-небудь угоду, якби вона не

була названа або визначена, відповідно до якої банк (банк-емітент), діючи

на прохання і по інструкції клієнта (заявника) або його наказу, або

акцептувати й оплатити переказні векселі (тратти), виставлені бенефіціаром,

або уповноважує інший банк провести такий платіж або акцептувати й оплатити

переказні векселі (тратти) , або уповноважує інший банк негоціїровать проти

передбачених документів при стримуванні термінів і умов акредитиву». Тобто,

це є умовним грошовим зобов'язанням банку здійснити платіж, акцепт або

негоціацію тратт, або надати повноваження іншому банку на здійснення цих

дій.

Виходить, в основі акредитива лежить формула - «гроші проти

документів», а звідси універсальність акредитивної форми розрахунків

полягає в тому, що продавцю гарантується негайна оплата відвантажених

товарів або зроблених послуг, і він застрахований від неплатоспроможності

або відмовлення покупця платити; покупцю - що виплачені їм засоби не

пропадуть і надійдуть у розпорядження контрагента після того, як він

виконає свої зобов'язання. Саме в цьому і складається перевага акредитивної

форми розрахунків. Але основним її недоліком є вартість акредитива

(комісійні банків за авізування, підтвердження, перевірку документів,

платіж), що значною мірою і впливає на активність його використання в

зовнішньоторговельних відносинах .

Норми права, що регламентують механізм здійснення акредитивної

операції, ґрунтуються на двох основних принципах, а саме на автономії

акредитива і його строгого виконання.

Розрізняють такі основні види акредитивів: відкличні і безвідкличні,

підтверджені і непідтверджені, трансферабельні, револьверні, покриті і

непокриті, акредитиви з «червоним застереженням», резервні. Цей перелік

видів акредитива не є вичерпним. У банківській практиці застосовуються й

інші види акредитивів, але більшість з них є модифікацією зазначених вище

видів.

Підставою для виникнення акредитивних зобов'язань є доручення платника

про відкриття акредитива, що він дає банку, що його обслуговує (банк-

емітент). Таке доручення є основою для виникнення інших правовідносин по

акредитивній операції. Варто визначити, що форма доручення на відкриття

акредитива, як правило, є типовою, і в ній повинні бути зазначені усі

вимоги, передбачені Уніфікованими правилами.

Оскільки акредитив – це зобов'язання по проведенню платежів, умови

акредитива є умовами виконання цих зобов'язань, тому вони повинні бути

складені так, щоб з одного боку, вони давали можливість банкам без

ускладнень їхній проконтролювати і перевірити документально, а з іншого

боку – забезпечували б інтереси сторін, що використовують акредитивну форму

розрахунків. Усі терміни, що застосовуються, повинні відповідати вимогам

Уніфікованих правил, тобто варто використовувати стандартні терміни і

формулювання, передбачені Уніфікованими правилами, якщо акредитив не

містить інших умов. Це дає можливість заявнику акредитива включати в умови

акредитива, відповідні застереження.

Уніфіковані правила вимагають від заявника не тільки чітко й у

повному обсязі формулювати інструкції з відкриття і виконання акредитива,

але і внесення в нього змін.

Умови і порядок проведення акредитивної форми розрахунків

передбачаються в договорі між бенефіціаром і заявником акредитива.

Кожен акредитив призначений для розрахунків тільки з одним

бенефіціаром і не може бути переадресований.

Важливе значення має питання щодо терміну дії акредитива. Банк-емітент

може провести платіж як негайно після надання необхідних документів, так і

через деякий час (акредитиви з частковою відстрочкою платежу).

Уніфіковані правила визначають термін дії акредитива, як граничний період

для надання документів для оплати, акцепту, негоціації. До того ж,

Уніфіковані правила вимагають, щоб «всі акредитиви передбачали дату

закінчення термінів і місце надання документів для платежу, акцепту або за

винятком вільної негоціації акредитива місця надання документів для

негоціації».

У правовому регулюванні акредитивних відносин акредитивні документи

(транспортні, страхові, комерційні рахунки й інші документи) є підставою

для проведення розрахунків по документарному акредитиву. Тому в інструкціях

з відкриття акредитивів, у самих акредитивах повинні бути чітко зазначені

документи проти яких варто здійснити платіж, акцепт або негоціацію.

Виходить, акредитив – це фактично безпечна попередня оплата. Він є

свого роду компромісом у випадку, коли покупець товару сумнівається в

надійності продавця і не зважується ризикувати своїми грошима, і крім того

акредитив дає можливість звести до мінімуму всі ризики, особливо в тому

випадку, коли комерційні зв'язки з іноземними партнерами тільки

налагоджуються.

Ще одною, у даний час менш використовуваною, формою міжнародних

розрахунків є інкасо, що визначено як «одержання, передача і пред'явлення

до оплати векселя, чека або іншого документа банком, що інкасує, для

клієнта з наступним переказом коштів на його рахунок». Інкасо - банківська

розрахункова операція, за допомогою якої банк із доручення свого клієнта

одержує, на підставі розрахункових документів належні йому від платника за

відвантажені на його адресу товарно-матеріальні цінності або зроблені

послуги і зараховує ці засоби на рахунок свого клієнта в банку, тобто

інкасо - це доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від

імпортера (платника, боржника) безпосередньо або через інший банк,

зазначену суму або підтвердження того, що сума буде виплачена у

встановлений термін.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.