рефераты бесплатно

МЕНЮ


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

або місцевому законодавству або інструкціям, що партнери не можуть обійти.

Відповідальність банків обмежується передачею й оформленням документів

проти оплати або акцептування векселя. На відміну від документарного

акредитива, де банки самі несуть зобов'язання, тут вони ніяким чином не

зобов'язані платити самі, якщо покупець не виконує або не в змозі виконати

свої зобов'язання по оплаті. У Правилах говориться, що «банки повинні діяти

сумлінно і розумно»; вони не несуть відповідальності за наслідки, що можуть

виникнути в результаті обставин невизначеної сили, за затримку або втрату

повідомлень або документів при їхньому пересиланні, за винятком тих

випадків, коли вони самі допустили серйозне порушення.

На відміну від документарного акредитива, документарне інкасо

передбачає, що продавець виконує свої зобов'язання шляхом виробництва і

відвантаження товару або надання послуг, причому оплата за це не

гарантується. Тому документарне інкасо рекомендується тільки в тих

випадках, коли продавець і покупець підтримують відносини взаємної довіри;

готовність до оплати і кредитоспроможність покупця не викликають сумніву;

політична, економічна і правова обстановка в країні імпортера є стабільною;

міжнародні платіжні операції країни імпортера не обмежуються, не

перебувають під загрозою контролю або інших аналогічних обмежень.

Переваги документарного інкасо полягають у простоті і низькій вартості

виконання операцій і в більш швидкій оплаті, у передачі безпосередньо

покупцю документів і, у визначених випадках, товару після попередньої

домовленості проти оплати належної суми або акцептування векселя (при

необхідності, з поручительством або банківською гарантією).

Однак, якщо покупець відмовляється прийняти документи, пошуки нового

покупця або повернення товару можуть викликати значні витрати.

У даній операції (документарне інкасо), як правило, беруть участь

чотири сторони: продавець/експортер, що дає доручення, або ремітент, що

передає документи своєму банку і дає йому доручення про інкасування; банк-

ремітент, що передає документи банку, якому доручене інкасування в країні

покупця відповідно до інструкцій доручення про інкасування; банк - якому

доручене інкасування, або банк-пред'явник, який здійснює інкасування сам

або запитує акцептування у трасата, керуючись при цьому інструкціями,

отриманими від банку-ремітента; трасат (покупець/імпортер), якому

представляються документи інкасування.

Розрахунки у формі інкасо відділення Укрексімбанку в м. Одесі

останнім часом здійснює досить рідко, зокрема експортні інкасо не

здійснюється взагалі, а імпортні в невеликих обсягах. Тенденцію зниження по

експортно-імпортних операціях документарного інкасо можна

побачити в таблиці 2.8

Таблиця 2.8.

Структура експортно-імпортних операцій по документарному

інкасо у відділенні Укрексімбанку за 1996 – 2000 р.

(млн.діл.США).

|Показники |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

| |Кіл.|Сума |Кіл.|Сума |Кіл.|Сума |Кіл|Сума |Кіл.|Сума |

| | | | | | | |. | | | |

|Експорт: | | | | | | | | | | |

|Інкасо |13 |0,233 |5 |0,108 |1 |0,06 |1 |0,171 |- |- |

|Імпорт: | | | | | | | | | | |

|Інкасо |11 |0,426 |22 |0,377 |5 |0,127 |2 |1,125 |2 |0,03 |

Дані таблиці представлені на малюнку 2.7.

Мал. 2.7. Динаміка експортно-імпортних операцій по документарному інкасо в

1996 – 2000 р.

З таблиці 2.8. видно, що спостерігається тенденція зниження експортно-

імпортних операцій по документарному інкасо.

Інкасові операції по експорту товарів і послуг у 2000 р. відділення

не здійснювало, тому що інкасова форма розрахунків не є гарантованою формою

оплати, і експортери віддають перевагу укладати контракти, що передбачають

передоплату. Характеризуючи загальний стан за 1996 – 2000 р. спостерігаємо

загальну картину зниження експортного інкасо.

Також спостерігається зменшення імпортних інкасових операцій за 1996

- 2000 р., хоча кількість інкасових операцій у 2000р. залишилась на

колишньому рівні в порівнянні з 1999р., але в сумарному відношенні

відбувається зменшення на 1,095 млн. діл США.

Укрексімбанк у якості інкасуючого банку, виконуючи

інкасові доручення іноземних банків, видає організаціям, що імпортують

через границю товари й одержує послуги, комерційні документи проти

одержання від них акцепту або платежу, а також одержує від цих організацій

акцепт або платіж по фінансових документах.

Інкасові доручення разом з товарними й іншими документами надходять у

Головний банк Укрексімбанку або безпосередньо у відділення Укрексімбанку.

Співробітник уповноваженого відділу ретельно перевіряє інкасове

доручення, повноту і точність інструкцій, що містяться в ньому, а також

наявність товарних і ін. документів (оригінали, дублікати), зазначених в

інкасовому дорученні. Документи, що надійшли, на інкасо враховуються на

позабалансовому рахунку 9830.

Дт - 9830

Кт – 9910

9830 - «Документи і цінності, прийняті на інкасо»

9910 - «Контрахунок для рахунків розділу 96 –98»

При одержанні документів для оплати співробітник уповноваженого

відділу закриває позабалансовий рахунок 9830.

Дт – 9910

Кт – 9830

Кошти списуються з поточного рахунка клієнта і перераховуються в

Головний банк для подальшого здійснення платежу.

А) Дт – 2600

Кт – 2909

Після одержання підтвердження від Головного банку про депонування

коштів складається наступна проводка.

Б) Дт – 2909

Кт – 3900

У Головному банку кошти депонуються на рахунку 2602.

В) Дт – 3901

Кт – 2602

За здійснення інкасової операції банк із клієнта стягує комісію

відповідно до діючих тарифів .

Дт – 2600

Кт – 3800

Одночасно провадиться дооцінка валютної позиції за допомогою

контррахунка 3801.

Дт – 3801

Кт – 6110

Бухгалтерський облік по імпортному інкасо відділення Укрексімбанку в м.

Одесі.

|Дебет |Кредит |Короткий зміст |

| | |операції |

|9830 |9910 | Документи, що надійшли, на інкасо |

| | |враховуються на рахунку 9830. |

|9910 |9830 |Надходження документів до оплати. |

|2600 |2909 |Перерахування в Головний банк для депонування |

| | |суми інкасо. |

|2909 |3900 |Одержання підтвердження про депонування коштів|

| | |від Головного банку. |

|3901 |2602 |Депонування коштів для подальшої виплати |

| | |одержувачу коштів. |

|2600 |3800 |Списання комісії в інвалюті. |

|3801 |6110 |Дооцінка валютної позиції. |

Перший екземпляр інкасового доручення залишається в Укрексімбанку для

контролю за оплатою (акцептом) інкасо. Другий екземпляр разом із

прикладеними до нього документами видається представнику платника під

розписку на першому екземплярі інкасового доручення.

При одержанні трьох екземплярів інкасового доручення третій екземпляр

після відповідного оформлення повертається банку-ремітентові як

підтвердження про одержання Укрексімбанком інкасових документів.

Документи по інкасо до їхнього акцепту або повної оплати знаходяться в

Укрексімбанку.

Відділення Укрексімбанку здійснює контроль за своєчасною оплатою

(акцептом) українськими організаціями по інкасових дорученнях, а також за

своєчасним поверненням документів у випадку повного або часткового

відмовлення від оплати (акцепту) інкасо. У цих цілях відділення

Укрексімбанку регулярно перевіряє термінові інкасо.

При оплаті інкасового доручення організація-платник представляє у

відділення Укрексімбанку заяви на переказ за установленою формою.

Співробітник уповноваженого відділу перевіряє правильність оформлення

представленого організацією заяви на переказ на відповідність найменування

іноземного банку, номери і суми інкасо й інших даних, зазначених у заяві на

переказ, з даними, що містяться в інкасовому дорученні.

Оплата інкасо повинна вироблятися в повній відповідності з вказівками

іноземного банку, що містяться в інкасовому дорученні.

На підставі належним чином оформленої заяви на переказ відділення

Укрексімбанку складає платіжне доручення для відправлення його по

електронній пошті на виконання в Головний банк.

Після повної або часткової оплати (акцепту) інкасо відділення

Укрексімбанку проставляє дату оплати (акцепту) у реєстраційному журналі;

при частковій оплаті в журналі проставляється також сума платежу (акцепту).

За виконання інкасових доручень Укрексімбанк стягує комісію відповідно

до діючого Тарифу комісійної винагороди Укрексімбанку. Стягування комісії

провадиться одночасно з переказом платежу в оплату інкасо або при

поверненні неоплачених неакцептованих документів.

Комісії і витрати по інкасо відносяться за рахунок іноземного банку,

якщо в інкасовому дорученні не обговорене інше.

Відділенням Укрексімбанку здійснюється валютний контроль за

надходженням товару або наданням послуг протягом 90 днів з моменту

здійснення платежу в оплату інкасо.

При здійсненні операцій по інкасо відділення Укрексімбанку повинне

керуватися «Уніфікованими правилами по інкасо», а також наступним порядком:

1. Документи, що підлягають інкасуванню, приймаються від клієнтів при

інкасовому дорученні , що заповнюються в шести екземплярах:

- перший екземпляр - інкасове доручення Укрексімбанку іноземному

банку, підписане двома уповноваженими особами направляється останньому

разом з документами;

- другий екземпляр – лист-запит іноземному банку про причини затримки

платежу. Зазначений екземпляр відділення Укрексімбанку разом з четвертим і

з додатком копії рахунків направляють у Головний банк. Лист - запит

використовується Головним банком у разі потреби звертання до іноземного

банку;

- третій екземпляр – лист, з яким іноземному банку відсилається

другий екземпляр коносамента;

- четвертий екземпляр є дорученням клієнта Укрексімбанку;

- п'ятий екземпляр залишається у відділенні Укрексімбанку;

- шостий екземпляр повертається клієнту з оцінкою банку про прийняття.

2. Всі інкасові доручення повинні містити відповідні реквізити: номер

і дата доручення, найменування інобанку і його адреса, найменування

платника і його поштова адреса, найменування української організації

продавця, перелік прикладених до інкасового доручення документів,

найменування і сума іноземної валюти.

3. Документи, прикладені до інкасового доручення, перевіряються з

погляду відповідності їхніх реквізитів даним інкасового доручення і між

собою.

4. Після перевірки й оформлення інкасового доручення і прикладених

документів перший і четвертий екземпляри інкасового доручення підписуються

двома уповноваженими особами відділення Укрексімбанку.

Перший екземпляр інкасового доручення разом із документами що

відносяться до нього , у день прийняття документів відсилаються в інобанк.

Другий і четвертий екземпляри інкасового доручення з додатками копій

рахунків направляються Головному банку при повідомленні, що повертається

відділенню з оцінкою про прийняття.

5. Інкасові доручення повинні бути виписані на банки-кореспонденти

Укрексімбанку.

6. За виконання інкасових доручень відділення Укрексімбанку стягує

комісії відповідно до діючого Тарифом комісійної винагороди.

7. Контроль за надходженням експортного виторгу здійснює Головний

банк.

8. Усі прохання клієнта, що стосуються конкретного інкасо повинні

прийматися від клієнтів у письмовому виді і передаватися в Головний банк

по електронній пошті.

Документи прийняті на інкасо попередньо враховуються на рахунку 9831.

Дт – 9831

Кт – 9910

9831 – «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

При здійсненні експортного інкасо співробітник уповноваженого відділу

робить списання комісії з поточного рахунку клієнта відповідно до тарифів,

установленими банком.

Дт – 2600

Кт – 3800

Одночасно з цією проводкою провадиться дооцінка валютної позиції з

використанням контррахунка 3801.

Дт – 3801

Кт – 6110

Кошти приходять на рахунок одержувача у виді звичайного переказу

(експортної виручки: 50 % із коштів, що надійшли, підлягають зарахуванню на

поточний рахунок клієнта, а 50 % - обов'язковий продаж).

Дт – 3900

Кт – 2603

Бухгалтерський облік показаний у вигляді таблиці.

|Дебет |Кредит |Короткий зміст операції |

|9831 |9910 |Документи відправлені на інкасо. |

|2600 |3800 |Списання комісії за відкриття інкасо. |

|3801 |6110 |Дооцінка валютної позиції. |

|9831 |9910 |Документи прийняті на інкасо. |

|3900 |2603 |Надходження експортного виторгу на рахунок |

| | |одержувача. |

|9910 |9831 |Списання з позабалансового обліку документів |

| | |після одержання клієнтом експортного виторгу. |

Розділ 3 Аналітична оцінка результативності різних форм міжнародних

розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх широкого впровадження і

використання в Україні

3.1. Аналіз міжнародних розрахунків;

сучасний етап і напрямки підвищення прибутковості банку від їх здійснення

Відділення Державного Експортно-імпортного банку України в м. Одесі,

як суб'єкт господарської діяльності, виконує широкий спектр операцій

спрямованих на одержання максимального прибутку.

Міжнародні розрахунки у формі документарного акредитива,

документарного інкасо і банківського переказу, як і інші операції

відділення Державного Експортно-імпортного банку України в м. Одесі

приносять доход і впливають на результат діяльності банку.

Динаміка міжнародних розрахунків відділення Укрексімбанку в м. Одесі

1994 – 2000р. показана в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9.

Стан міжнародних розрахунків у відділенні Укрексімбанку

у м. Одесі за 1994-2000 р.

(шт.)

|Показники | | 1995 | 1996| 1997| 1998| 1999|2000 |

| |1994 | | | | | | |

|Експорт: | | | | | | | |

|Акредитиви | 94| 65| 60| 61| 45| 25| 11|

|Інкасо | 41| 50| 13| 5| 1| 1| -|

|Перекази | 11254| 10960| 9815| 8428| 7880| 6400|5900 |

|Імпорт: | | | | | | | |

|Акредитиви | 46| 16| 30| 21| 12| 12| 27 |

|Інкасо | 13| 6| 11| 22| 5| 2| 2 |

|Перекази | 7320| 7212| 6945| 6117| 5500| 3600| 3460|

Слід зазначити, що за даними таблиці 2.9. можна зробити висновок про

прогресуюче зниження використання в господарській діяльності міжнародних

форм розрахунків. Це пояснюється фінансово-економічною обстановкою в країні

і твердій конкуренції з боку комерційних банків, що пропонують здійснення

переказних операцій по більш низьким тарифним ставкам.

Серед українських підприємств цієї формі розрахунків надають перевагу

експортери, що поставляють свою продукцію в країни, що розвиваються, в

основному Індію, Шрі-Ланку, Пакистан, Іран і ін., законодавство яких

обмежує застосування прямого переказу; підприємства, «вимушені"

використовувати акредитивну форму по вимозі покупця їх товару для

забезпечення умов торгової угоди.

За даними таблиці 2.9. спостерігається тенденція до скорочення

кількості експортних акредитивів, що в більшому ступені пояснюється

падінням виробництва й експорту в цілому. Кількість імпортних акредитивів

за останній рік збільшилося через обмеження Національного банку України на

здійснення розрахунків між партнерами у формі банківського переказу,

уведених наприкінці серпня 1999 року.

Інкасова форма розрахунків, як видно з представлених у таблиці 2.9.

даних, використовується вкрай рідко, що обумовлено недостатністю гарантій

при використанні даної форми розрахунків по обидва боки, і експортери

надають перевагу укладанню контрактів, що передбачають передоплату. Тому

документарне інкасо рекомендується тільки в тих випадках, коли продавець і

покупець довіряють один одному, а також кредитоспроможність покупця не

викликає сумніву.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.