рефераты бесплатно

МЕНЮ


Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

амортизацію банкомату, а в окремих випадках і нижче.

Для оперативної оцінки ефективності банкоматів у зарплатному варіанті

в кожнім банку повинна розроблятися і розраховуватися спеціальна таблиця,

суть якої укладається в наступному: банкомат не буде збитковим і окупиться

за встановлений термін експлуатації , якщо його прямі доходи будуть

перевищувати витрати на його амортизацію і зміст. Тоді, маючи величину

щомісячного обороту клієнта, використовуючи таблицю можна відразу визначити

рівень рентабельності, строк окупності банкомату, норму доходу на місяць і

можливий діапазон вигідного для банку договірного відсотка. Така таблиця

розраховується для кожного конкретного банку в залежності від його

конкретних показників.

Розрахунок оцінної величини можливої додаткової вигоди для банку від

використання залишків кошт клієнтів у його ресурсній базі насправді

відноситься до категорії одних із самих складних економічних задач,

зв'язаних з керуванням ресурсами усього банку, коли приходиться враховувати

безліч ключових факторів, що дозволяють одержати обґрунтовану оцінку. Як

правило, розрахунки мають наступну послідовність:

> Проводиться аналіз средньохронологичних або середньостатистичних залишків

на лицьових і поточних рахунках організації за визначений період.

> Далі, з отриманої величини залишків необхідно відняти частку залишків на

відволікання кошт у непрацюючі активи.

> У фонд обов'язкових резервів у НБУ.

> У касу банку.

> На кореспондентський рахунок Банку в НБУ.

> На страхування (хеджирування) банківських ризиків.

> На корсчета банків-учасників клірингу по міжбанківських розрахунках, у

тому числі, у СПК, і інші непрацюючі активи.

> Після цього, необхідно врахувати накладні витрати банку, що лягають на

кожну гривню його ресурсної бази:

> На забезпечення резерву під позичкову заборгованість і знецінення цінних

паперів.

> На утримання забезпечуючих служб.

> На членські внески в Асоціації і Системи пластикових карт, а також в інші

організаціях для роботи на фінансових ринках.

> На неповернення кошт при проведенні активних операцій.

> На витрати по фондах Банку при проведенні різних програм, упровадженні

нових технологій, капітальне будівництво і т.д., що також скорочує його

ресурсну базу.

На наступному етапі проводиться розрахунок і аналіз чистої процентної

маржі (СПРЄДу), що враховує накладні витрати банку, а також відсотки, що

нараховуються по залишках на карткових рахунках клієнтів.

На заключному етапі розраховується прибуток, отримана банком на гривню

притягнутих ресурсів від конкретної організації. І, тільки після цього,

можна приступити до оцінки тактики роботи з клієнтом. але вже з огляду на

прогноз розвитку тих ринків, що можуть уплинути на баланс ставок по всьому

комплексі послуг, наданих даної організації.

Усі види витрат і доходів повинні відображатися в "картці-схемі". Якщо

"Картка-схема" має електронне наповнення, то, маючи єдину методику

(методологію) не є складним результати розрахунків зводити в електронні

автоматизовані таблиці у всій сукупності прямих і непрямих результатів

фінансової діяльності.. Як приклад однієї з методик розглянемо основні

моменти розрахунку ефективності системи банкоматів банку:

Базові статті прибутковості банкоматів, що приймаються в економічні

розрахунки:

> Одержання відсотків у доход банку від суми нарахованих кошт клієнтів у

безготівковій формі для наступної видачі готівки через банкомат

(зарплатний варіант і варіант корпоративної карти).

> Одержання відсотків у доход банку від суми нарахування коштів клієнтів у

безготівковій формі для наступної конвертації і видачі наявної валюти

через банкомат (Варіант конвертації).

> Стягування комісії у гривнях і валюті в доход банку у вигляді відсотка

від суми зняття наявних кошт через банкомат.

> Стягування з клієнта в доход банку суми вартості пластикової картки або

за відкриття карткового рахунка і його ведення.

> Одержання з клієнта гарантованої суми у виді страхового депозиту на його

лицьовому (картковому) рахунку на період користування пластиковою

карткою.

> Доходи від залишків кошт на карткових рахунках клієнтів.

> Доходи від залишків кошт на розрахункових рахунках клієнтів (юридичних

осіб), що використовують мережу банкоматів.

Базові статті витрат, що приймаються в розрахунки:

> Витрати, віднесені на собівартість банкоматів, що розраховуються за

спеціальною методикою (згадувалося вище).

> Постійні відрахування кошт процессинговой компанії (наприклад, фірмі

"Юнион Кард") за організацію Процессингу.

> Плата організаціям за оренду місця установки банкоматів.

> Витрати на виготовлення пластикових карт.

> Процентні витрати по залишках на карткових рахунках клієнтів.

> Процентні витрати по залишках на розрахункових рахунках організацій, що

використовують мережу банкоматів.

Основними економічними передумовами введення карток в Україні є:

1. Зменшення витрат на підтримку готівкового грошового обігу. За

приблизними оцінками в Україні для підтримки грошового обігу необхідно

близько 3.5 мільярда штук монет. За середнього номіналу монети 10 копійок

загальна сума номіналів становитиме суму, еквівалентну 200 мільйонам

доларів. Середня тривалість “життя” монети - приблизно 10 років (за умови,

якщо інфляцією не вимиватимуться з обігу монети низьких номіналів). Отже,

щорічні витрати на підтримку обігу металевих грошей становитимуть приблизно

20 мільйонів доларів, а загалом витрати на щорічну підтримку грошового

обігу в Україні становитимуть не менше 220 мільйонів доларів. Цей

розрахунок проведено без урахування поточних витрат на транспортування,

упаковку, перерахунок, облікові операції, контроль, охорону, які можуть

значно підвищити витрати. Навіть зниження на 20-25% потреби в готівці за

рахунок введення нових платіжних інструментів - платіжних карток, може дати

щорічну економію коштів для державного бюджету, еквівалентну 60-100

мільйонам доларів США.

2. Приєднання України до давно відомих механізмів електронних

платежів має певну конкретну мету - залучити до банківської сфери готівкові

кошти, що складають 44% всього грошового обігу . По різним підрахункам,

населення України зберігає в “панчосі” до 30 млрд. дол. Як зазначалось

вище, кошти держателів карток - дешеві фінансові ресурси для банків.

3. Застосування безготівкових засобів платежу - новий крок еволюції

грошових відносин.

3.2. Карткові проекти в Україні на прикладе ВАТ КБ “Надра”.

Наприкінці 2004 року відділом маркетингу банку “Надра” було проведено

опитування клієнтів банку по системі TochePool у 6 регіонах України.

Всього на питання анкети відповіло 2134 особи. З них 642 у Києві, 468

у Дніпропетровську, 329 у Донецьку, 277 в Одесі, 213 у Харкові та 205 у

Сумах (див. Табл.3.1 і Мал.3.1 та 3.2). З них 1792 респондента мають

платіжні картки.

Табл.3.1 Розподіл опитаних респондентів по регіонам України, чол.

|Регіон |Опитано |Мають |Немають |% маючих |

| |всього |картки |карток |картки |

|Київ |642 |598 |44 |93,15 |

|Дніпропетровськ |468 |451 |17 |96,37 |

|Донецьк |329 |280 |49 |85,11 |

|Одеса |277 |208 |69 |75,09 |

|Харків |213 |201 |12 |94,37 |

|Суми |205 |54 |154 |26,34 |

Мал. 3.1. Розподіл опитаних респондентів по регіонам України, чол.

[pic]

Мал.3.2

[pic]

Це опитування було проведено для управлінь: Карткового бізнесу,

Клієнтської політики та управління розвитку регіональної мережі.

Відповіді на питання про наявність платіжних карток вказує на те що,

картковий бізнес більш розвинутий у промислових регіонах та регіонах з

найбільш продвинутих у банківському секторі.

Аналізуючи результати опитування (див.таб 3.2) ми можемо зробити

наступні висновки:

> Більшість респондентів маючих картку співпадає з найбільш активним

працездатним віком (82.1% - вік від 19 до 50 років);

[pic]

Таб.3.2. Зведена таблиця даних опитування щодо відкриття карток.

[pic]

* Кількість відповідей більш 100%, тому що на це питання респондент мав

можливість відмітити декілька відповідей.

> Кількість студентів та пенсіонерів практично співпадає з кількістю

держателів карток віком до 19 та свище 51 років відповідно. Отже

більшість опитаних пенсіонерів мають пенсійну картку, а більшості

студентів картка була видана по зарплатному проекту навчального

закладу;

[pic]

> Більш 50 відсотків респондентів має картку системи Visa;

[pic]

> Більш 60 відсотків респондентів має зарплатну картку ;

[pic]

> Більш 50 відсотків респондентів має кредитну картку ;

[pic]

> Більшість респондентів відкрило картку тому що довіряють певному

банку, вважають картку безпекою зберігання коштів, картка дає

можливість отримання кредиту та завдяки тому що її нав’язало

керівництво.

[pic] Отже опитування показало що середньостатистичний клієнт банку “Надра”

має платіжну картку, більшість клієнтів – кредитну, системи Visa. Однак

біля 60% отримали картку завдяки запропонованому зарплатному проекту на

підприємстві. Також слід відмітить що, це опитування не є об’єктивним по

відношенню к ситуації на картковому ринку України в цілому тому, що в

опитувані були задіяні тільки клієнти банку “Надра” і тільки у 6 регіонах.

ВАТ КБ "Надра" посідає перше місце серед банків України за темпами

зростання кількості емітованих карток.

Банк "Надра" першим серед українських банків запровадив систему страхування

фінансових ризиків використання кредитних карток.

Необхідність впровадження зарплатних проектів в бюджетних установах

Указом Президента України від 20 березня 2001 року №183/2001 "Про рішення

Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про

заходи щодо детінізації економіки" визначено за необхідне:

> запровадити систему безготівкової виплати заробітної плати державним

службовцям;

> перевести розрахунки за комунальні послуги, електроенергію тощо на

безготівкову форму

розвивати систему платіжних та кредитних карток.

Реалізовані зарплатні проекти

Станом на 1.02.05 банк "Надра" реалізував та обслуговує понад 2000

зарплатних проектів на підприємствах та в установах України.

Серед них:

Центральні органи державної влади:

Міністерство охорони здоров’я (центральний апарат)

, Президія Національної академії наук України;

Обласні та районні підрозділи:

Міністерства внутрішніх справ

, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства

, Міністерства праці та соціальної політики

, Міністерства палива та енергетики

, Міністерство охорони здоров’я

, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;

Заклади освіти:

Київський національний економічний університет

, Національний авіаційний університет

, Національний технічний університет України "КПІ"

, Національний транспортний університет

, Київський національний університет культури та мистецтв

, Національний університет фізичного виховання та спорту України

, Київська державна академія водного транспорту

, Тернопільська державна медична академія та ін.;

Підприємства різної форми власності:

НДІРВ (Національне космічне агентство України, м. Харків)

, ДАК "Укрресурси" (м. Київ)

, ВАТ "Меридіан" (м.Київ)

, ВАТ "Оріана" (м. Донецьк)

, ВАТ "Літмаш" (м.Павлоград)

, ВАТ "НПК Галичина" (м. Дрогобич)

, ВАТ "Харківобленерго" (м. Харків)

, ВАТ "Сумихімпром" (м. Суми)

, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона (м.Київ), та ін.;

Обласні, міські та районні державні адміністрації та ради:

Сумська обласна державна адміністрація,

Охтирська міська рада

, Конотопська міська рада, та ін.

Що таке зарплатний проект ?

Зарплатний проект – це угода між банком та організацією про виплату

заробітної плати через платіжні картки.

Зарплатний проект не передбачає відкриття організацією розрахункового

рахунку в банку.

Кожний працівник організації, в якій діє зарплатний проект, має власний

рахунок в банку і платіжну картку як інструмент доступу до цього рахунку.

Етапи впровадження зарплатного проекту

I Укладання договору з організацією про надання послуг по зарплатному

проекту.

II Укладання договорів із співробітниками організації на відкриття

карткових рахунків.

III Випуск банком карток.

IV Складання першої відомості на зарахування зарплати та передача її у

банк.

V Виплата зарплати.

Зарплатна картка банку "Надра" дозволяє:

> оплачувати товари і послуги в Україні та за її межами

> отримувати готівку в банкоматах і касах банку "Надра“

> отримувати готівку в банкоматах інших банків України

> отримувати готівку по всьому світові

> здійснювати оплату комунальних послуг в мережі Інтернет

> користуватися системою знижок "Мікс" та "Грандмікс“

> користування банківським кредитом на вигідних умовах

Мал. 3.9. Схема виплати заробітної плати на картку

Картки які можна оформити в банку "надра" для перерахування зарплати

Кредитні – для вищого керівництва організації:

> Visa Gold, MasterCard Gold

Кредитні для середньої управлінської ланки:

> Кредитна Visa Classic, MasterCard Mass

Кредитні для нижньої управлінської ланки:

> Visa Electron Кредитна

Дебетні:

> Visa Electron Domestic (діє тільки на території України)

> Visa Electron International

> Maestro

Тарифи по зарплатному проекту:

|Для організації: | |

|Річна плата за обслуговування карток Maestro або Visa |Безкоштовно |

|Electron | |

|Річна плата за обслуговування карток Visa та MasterCard |За домовленістю |

|Комісія за обслуговування карткових рахунків |Не більш 1% |

| | |

|Для працівників організації: | |

|Плата за отримання готівки в банкоматах та касах банку |Безкоштовно |

|Комісія за розрахунки в торговельно-сервісній мережі |Безкоштовно |

|Плата за щомісячній звіт |Безкоштовно |

|Нарахування на залишок на картковому рахунку |Не менше 5% |

|Додаткова картка для членів родини |Від 3 грн. |

Переваги зарплатного проекту для організації

> Функції бухгалтерії зводяться до оформлення відомості та платіжного

доручення на загальну суму виплат співробітникам

> Всі операції по зарахуванню заробітної плати здійснюються банком

> Спрощуються процес видачі заробітної плати та схема розрахунків із

співробітниками

> Скорочуються витрати, пов’язані з отриманням готівкових коштів в банках

> Зникає проблема інкасації та ліміту каси

> Скорочуються витрати, що пов’язані з утриманням штату касирів, охорони

каси, перевезенням та депонуванням коштів

> Впроваджується безготівкове обслуговування згідно з Указом Президента

України від 20 березня 2001 року № 183/2001 "Про рішення Ради

національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи

щодо детінізації економіки"

> Можливість кредитування співробітників організації за допомогою

> Банку

Переваги зарплатного проекту для співробітників

> Зарплату, аванси та інші виплати можна отримати в будь-який час

> Додатковий прибуток у вигляді відсотків, які банк щомісяця нараховує на

залишок коштів

> Можливість отримання готівки цілодобово в банкоматах

> Можливість оплачувати товари та послуги

> Можливість здійснювати комунальні платежі за допомогою картки через

Інтернет

> Щомісяця власник картки отримує виписку про операції по картці, що

дозволить ефективно планувати бюджет

> Втрата картки не означає втрату грошей, при негайному повідомленні банку

картку буде заблоковано

> При подорожі за кордон кошти в гривнях будуть проконвертовані у валюту

країни перебування за вигідним курсом

> Можливість оформити додаткову картку для членів родини за пільговим

тарифом

> Отримання знижок за партнерськими програмами "Мікс" та

> "Грандмікс"

> Кредити на вигідних умовах

Страхування власників кредитних карток

Страхування фінансових ризиків, пов’язаних з користуванням кредитними

картками – додаткова послуга власникам кредитних карток банку "Надра",

розроблена банком спільно із страховою компанією "Інвестсервіс".

Метою надання даної послуги є мінімізація ризиків власників кредитних

карток, що виникають внаслідок підробки або копіювання карток, а також

неправомірних списань коштів з карткових рахунків в результаті втрати або

викрадення картки.

Об’єктом страхування по даному виду ризиків є нові та вже випущені кредитні

картки ВАТ КБ "Надра": Visa Classic, MasterCard Mass, Visa/MasterCard Gold.

Пропозиція банку "надра" щодо впровадження зарплатного проекту

| | |

| | |

| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.