рефераты бесплатно

МЕНЮ


Экономическая эффективность внешних инвестиций (Ekon. Effektivnostvn vneshn. investichii v progrechii Azerbaydjanskoy Ekonomiki v obraze Grajdanskoy Aviachii)

инвестисийалары дювлят зяманяти шярти иля игтисадиййатын реал бюлмяляриня

жялб етмяйин вахты чатмышдыр.

Беляликля, юлкя игтисадиййатымызын дцнйа базарларындан асылылыьы нефт

амили иля ялагядардыр вя бу асылылыьы зяифлятмяк цчцн гейри-нефт

секторларына инвестисийа гойулушларыны стимуллашдырмаг вя харижи капиталы

бура жялб етмяк цчцн мягсядли дювлят програмы ишлямяк лазымдыр.

Инвестисийаларын игтисади инкишафа тясиринин тящлилини мултипликасийа

ямсалы васитяси иля апараг.

Гейд едяк ки, мултипликсийа ямсалы васитяси иля макроигтисади

эюстярижилярин динамикасынын дяйишмясинин тящлили тядгигатында

апарылмышдыр. Бунунла беля, биз юз щесабламаларымызда бязи хцсусиййятляри

нязяря алыб (эюстярижилярин «тямизлянмяси») мултипликатор еффектини тядгиг

етмишик.

Макроигтисади эюстярижилярин 1993-2000-жи илляр цчцн динамикасындан

истифадя едиб хяржляр вя инвестисийа мултипликаторларыны мцяййян едяк.

Бунун цчцн йухарыда верилмиш мцнасибятляриндян истифадя едиб

гиймятляндирмяляри жядв.2.6-да олдуьу кими груплашдыраг.

Жядвял 2.6

Истещлак мултипликаторунун ЦДМ-а тясири

| |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Илляр | | | | | | | | |

|Эюстярижиляр | | | | | | | | |

|ЦДМ, |157.1|1873.4|10669 |13663.|15791.|17203.|18875,|23566,|

|млрд.манат | | | |2 |4 |1 |4 |2 |

|Сон милли |150.4|1872.6|10363.5|13622 |13751 |16370.|17250.|18491,|

|истещлак, |5 | | | | |4 |0 |4 |

|млрд.манат | | | | | | | | |

|Статистик |Корре|t-Стйу|Фишер | | | | | |

|характеристик|лйаси|дент |мейары | | | | | |

|алар |йа |ямсалы|F= 3,52| | | | | |

| |ямсал| | | | | | | |

| |ы |t=2,36| | | | | | |

| |R=0,9| | | | | | | |

| |95 | | | | | | | |

|Истещлака |0,908| | | | | | | |

|мейллилийин |1 | | | | | | | |

|сон щядди | | | | | | | | |

|Цмуми хяржляр|10,87| | | | | | | |

|мултипликатор|6 | | | | | | | |

|у | | | | | | | | |

|Тянлийин | | | | | | |

|цмуми формасы|ИСТ =24+0,9081( ЦДМ | | | | | |

Жядв.2.6-нын нятижяляри эюстярир ки, хяржляр мултипликатору 1993-2000-

жи илляр цчцн чох йцксяк олмушдур. Буна сябяб ися щямин илляр йцксяк

истещлак хяржляри вя игтисадиййатын бющран вязиййятиндян дирчялиш

трайекторийасына кечид дюврц олмушдур. Беляликля, тящлил олунан дюврдя

мултипликатив еффект эцжлц ишлямишдир (1 манат хяржляр 10,876 манат ЦДМ-ун

артымына эятирмишдир).

Инди ися инвестисийа мултипликаторунун сявиййясини гиймятляндиряк.

Яввялки жядвяля аналоъи олараг параметрляри мцяййян едяк (жядв.2.7).

Жядв.2.7-дян эюрцнцр ки, тящлил олунан дювр цчцн мултипликатив еффект о

гядяр дя бюйцк олмамышдыр. Беля ки, инвестисийаларын 1 манат артымы ЦДМ-ун

1,4477 манат артымына эятирмишдир.

Жядвял 2.7

Инвестисийа мултипликаторунун ЦДМ-а тясири (1-жи вариант)

Мултипликаторун тясиринин беля кяскин ашаьы дцшмяси 1998-1999-жуи

иллярдя ЦДМ-ун артым темпляринин кяскин ашаьы дцшмяси вя 2000-жи илдя ися

йцксялмяси иля ялагядардыр. Диэяр сябяб ися, тящлилдя истещсал тяйинатлы

фондлара инвестисийа гойулушларынын цмуми эюстярижисинин истифадя

олунмасыдыр. Буну нязяря алараг ЦДМ-ун уйьун иллярин валйута курсларыны

нязяря алмагла АБШ доллары иля ифадясини вя цмуми инвестисийаларын явязиня

анжаг харижи инвестисийалары тящлил просесиня дахил етмишик.

1993-жц илдя харижи инвестисийаларын щяжми жцзи олдуьу цчцн динамика

1994-2000-жи илляри ящатя етмишдир. Модификасийанын нятижяляри жядв.2.8-дя

верилмишдир.

Жядв.2.84-дян эюрцнцр ки, мултипликаторун тясири, эюстярижиляр

цзяриндя парылмыш “тямизлик” ишляриндян сонра хейли артмышдыр. Беля ки,

инвестисийаларын 1 доллар артымы ЦДМ-ун 2 доллар артымына эятирмишдир.

Жядвял 2.8

Инвестисийа мултипликаторунун ЦДМ-а тясири (2-жи вариант)

| |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Илляр | | | | | | | |

|Эюстярижиляр | | | | | | | |

|ЦДМ, млн. АБШ |1629.3 |2415.2 |3180.8|3960.9|4446.6|4583,6|5267,1|

|доллары | | | | | | | |

|Харижи |150.6 |375.1 |620.5 |1307.3|1472 |1091 |927,0 |

|инвестисийалар, | | | | | | | |

|млн. АБШ доллары| | | | | | | |

|Статистик |Коррелйа|t-Стйуде|Фишер | | | | |

|характеристикала|сийа |нт |мейары| | | | |

|р |ямсалы |ямсалы | | | | | |

| |R=0,9573|t=2,02 |F= 3,2| | | | |

|Йыьыма |0,502463| | | | | | |

|мейллилийин сон | | | | | | | |

|щядди | | | | | | | |

|Харижи |2,01 | | | | | | |

|инвести-сийалары| | | | | | | |

|н | | | | | | | |

|мул-типликатору | | | | | | | |

|Тянлийин цмуми | | | | | |

|формасы |ИНВ = -7+0,5024628( ЦДМ | | | | |

Диэяр тяряфдян, статистик характеристикаларын ящямиййятлилийи дя

йцксялмишдир. Бу ону эюстярир ки, тящлил дюврцнц игтисадиййатымызын

дирчялиш трайекторийасындан инкишаф трайекторийасына кечид дюврц кими

эютцрмяк олар.

Щесабламаларда инфлйасийанын вя диэяр эюстярижилярин тясирини

минималлашдырмаг цчцн инвестисийа мултипликаторунун гиймятляндирилмяси цчцн

ЦДМ-ун вя цмуми капитал гойулушунун дефлйатор нязяря алынмагла артым

темпляри истифадя олунмушдур. Гиймятляндирмяляр жядв.2.8-дя верилмишдир.

Нятижялярдян эюрцнцр ки, коррелйасийа ямсалы статистик ящямиййятли

дейилдир вя алынмыш гиймятляндирмяляри тящлил просесиндя истифадя етмяк

олмаз. Статистик гиймятляндирмяйя мянфи тясир едян щадисялярдян бири 1996-

жы илдя капитал гойулушунун 2,4 дяфя артмасы олмушдур. Бунунла беля, артыма

бахмайараг ЦДМ-ун жцзи артымы мцшащидя олунмушдур.

Жядвял 2.8

Инвестисийа мултипликаторунун ЦДМ-а тясири (3-жц вариант)

| |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Илляр | | | | | | | | |

|Эюстярижиляр | | | | | | | | |

|ЦДМ, яввялки |76.9 |80.3 |88.2 |101.3|105.8 |110 |107,4 |111,1 |

|иля нисбятян | | | | | | | | |

|артымы, % | | | | | | | | |

|Цмуми капитал |60.9 |189 |82,0 |2,4 |139,0 |123,0 |98,0 |103,0 |

|гой-улушу, | | | |дяфя | | | | |

|яввялки иля | | | | | | | | |

|нисбятян | | | | | | | | |

|артымы, % | | | | | | | | |

|Статистик |Коррел| |Фишер | | | | | |

|характеристикал|йасийа|t-Стйу|мейары| | | | | |

|ар |ямсалы|дент | | | | | | |

| | |ямсалы|F= | | | | | |

| |R=0,39| |0,02 | | | | | |

| |3 |t=0,12| | | | | | |

|Йыьыма |1,6515| | | | | | | |

|мейллилийин сон| | | | | | | | |

|щядди | | | | | | | | |

|Инвест-сийалары|-1,534| | | | | | | |

|н | | | | | | | | |

|мултипликатору | | | | | | | | |

|Тянлийин цмуми | | | | | | |

|формасы |ИНВ = -17+1,6515 ( | | | | | |

| |ЦДМ | | | | | |

Диэяр тяряфдян, 1996-жы илдя гойулмуш инвестисийалар сонрадан 1997-

1998-жи иллярдя ЦДМ-ун артымына тякан вермишдир. Беля ки, капитал

гойулушларынын нятижяси «эежикмя» хассясиня маликдир, йяни,

инвестисийаларын реаллашдырылмасы 1-3 ил мцддятиня щяйата кечирилир. Диэяр

тяряфдян, статистик ящямиййятлилийи позан ясас параметр 1994-жц илин артым

темпи олмушдур.

Беля ки, бу ил инвестисийаларын 89% артмасына бахмайараг ЦДМ артым

вермямиш вя 19,7% азалмышдыр (аналоъи вязиййятдя щеч олмаса 1996-жы илдя аз

дя олса артым мцшащидя олунмушдур –101%). Яввялки иллярин капитал

гойулушларынын нятижяси кими ися 2000-жи илдя ЦДМ-ун йцксяк артым темпини

ялагяляндирмяк бир гядяр чятиндир. Беля ки, бу илдяки йцксяк артым темпи

дцнйа базарында хам нефтин гиймятинин щяддиндян чох артмасы иля ялагядар

олмушдур. Шяк.2.1-дя ЦДМ-ун, инвестисийаларын, ихраж вя идхалын артым

темпляринин 1991-2000-жи илляр цчцн динамикасы верилмишдир. Графикдян

эюрцнцр ки, ЦДМ-ун артымы анжаг капитал гойулушларынын артым темпиндян

асылы дейил, щям дя харижи тижарят кясириндян дя асылыдыр. Беля ки, ЦДМ-ун

артым темпляриня сон илляр нефт амилиндян башга, щям дя харижи тижарят

кясиринин йцксяк сявиййяси тясир етмишдир.

[pic]

Шяк.2.1. Ясас макроигтисади эюстярижилярин артым темпляринин

динамикасы

Беляликля, 1994-2000-жи иллярдя милли игтисадиййата гойулмуш

инвестисийаларын вя о жцмлядян харижи инвестисийаларын игтисади

сямярялилийини йухарыдакы щесабламалар тясдиг едир.

ФЯСИЛ III. ЯМЯЙИН МЦЩАФИЗЯСИ

Эириш

Ямяйин мцщафизяси – инсан амилинин ятраф шяраитдя актив щярякятляри

вя бу щярякятлярин зийансыз вя максимум хейирля йериня йетирилмяси

демякдир.

Дцнйа практикасында танынмыш риск консепсийасы мювъуддур ки, бурада

горунма ямялиййатлары ялдя олунмуш щяддляря уйьун сахланылыр. Йяни рискин

кямиййятляри статистик щесабланыр вя максимум рисксиз ямяк цзря истещсалат

просеси гурулур. Рискин гиймятляндирилмяси заманы ашаьыдакылар преоритет

кими гябул олунур:

а) юлцмля нятиъялянян зядяляр

б) аьыр истещсалат зядяляри

ъ) хястялянмяляр

ч) мадди иткиляр

вя бунлары нязяря алмагла ишчи сащяляр тяшкил олунмалыдырлар.

1. Тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляринин анализи

Тящлцкя – мцхтялиф амиллярин иш просеси заманы инсан организминя олан

йабанчы тясирляридир. Ямяк тящлцкясизлийи стандартлар системиня (ЯТСС)

уйьун тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляриня бюлцнцрляр. Лакин ейни

амили юлчц щяддиня уйьун щям тящлцкяли, щям дя зярярли амил кими нязяря

алмаг олар. Зярярли вя тящлцкяли амилляри ашаьыдакы груплара уйьун

характеризя етмяк олар:

а) инсан организминя бирбаша мянфи тясир щяддиня ;

б) бядян органларынын функсионал фяалиййятинин чятинляшмясиня уйьун ;

ъ) истещсалат просесляринин елементляринин нормал щяддляриня тясирляриня ;

ч) гяза йаратма щяддиня ;

д) партлайыш вя йаньын щяддиня ;

Анализ заманы ашаьыдакы тящлцкяляр нязярдян кечирилиб онлара гаршы

профилактики тядбирляр планы щазырланмалыдыр.

1) Механики амилляр

а) щярякятли вя фырланан елементлярин тяснифаты ;

б) мцхтялиф кцйляр (ултрасяс вя инфросяс) ;

ъ) вибрасийа (цмуми вя локал) ;

ч) гравитасийа аьырлыьы ;

д) щавасызлыг ;

е) тцстц, думан вя гейри стабил барометрик тязйиг;

я) щавадакы гейри- токсики тозун щядди вя с.

2) Термик вя температур амилляри

а) гыздырылмыш вя сойудулмуш сятщляр ;

б) ачыг одун вя йаньынын температуру ;

ъ) щямчинин бура температур, рцтубят вя щаванын щярякят сцряти кими

метроложи параметрляри дя аид етмяк олар.

3) Електрик амилляри

а) електрик ъяряйаны ;

б) статик ъяряйан ;

ъ) електрик сащяси ;

д) ион шцаланмасы вя щаванын ионлашмасы.

4) Електромагнит амилляр

а) ишыгланма;

б) ултрабянювшяйи вя инфрогырмызы шцаланма ;

ъ) електромагнит шцаланма ;

ч) магнит сащяси .

5) Кимйяви амилляр

а) зящярли, йаньын вя партлайыш йарадан маддяляр ;

б) щаванын мцхтялиф газларла зянэинляшмяси ;

ъ) щаванын аьырлашмасы (таксик тоз вя газ).

Биоложи амилляр

а) микро вя макроорганизмлярин зярярли тясири ;

б) истифадя едилян гида вя суйун биотямизлийи ;

6) Психофизиоложи амилляр

а) йорулма ;

б) алкогол гябулу ;

ъ) стресс ;

ч) наращат иш йери .

2. Истещсалат санитарийасы

Истещсалат санитарийасы дедикдя нормал иш йеринин метроложи

нормалара уйьунлуьу баша дцшцлмялидир. Йяни, нормал тямиз щава, иш йеринин

мцхтялиф техники гурьуларла тяъщизи вя с.

2.1. Иш йериня цмуми тялябляр

Бцтцн истещсалат сащяляри ЯТСС-ин тялябляриня уйьун тикилмиш

биналарда вя тикилилярдя йерляшмялидир вя ашаьыдакылара

уйьунлашдырылмалыдыр:

1. Иш йерляри, ангарлар, ишчи сехлярдя щаванын ахым истигамяти нязяря

алынмалыдыр.

2. Мцлки авиасийа мцяссяляриндя тикинти ишляри апарылан заман баш

плана уйьун йериня йетирилмялидир, йяни

а) сащя су тяъщизатына йахын олмалыдыр ;

б) ясасян кцйя вя вибрасийайа давамлы материаллардан истифадя

едилмялидир;

ъ) атмосферя зярярли маддяляр бурахан сащялярдян аралы вя кцляк

истигамятинин статик щесабаты нязяря алынмагла йерляшдирилмялидир ;

ч) тикинти заманы тябии ишыгланма зоналары мцтляг нязяря алынмалыдыр ;

д) бина авиасийа ганунларына уйьун тикилмялидир.

3. Санитар нормалар ашаьыдакына там уйьунлашдырылмалыдыр :

а) - температур [pic] 21-

23

- нямишлик % 60-40

- температур дцшкцсц мах [pic] 2

- щаванын щярякят сцряти м/с 0.2

- бир няфяря ишчи сащя м2

4.5-5

- бир няфяря ишчи щяъм м3 13-15

б) иш йерляри ишыглы, отаглар тямирли вя естетик тяртиб едилмялидир.

4. Бир бинада мцхтялиф истещсалат сащяляри йерляшдикдя щяр бир

сащядяки зярярли амилляр диэяр сащялярдя нязяря алынмалыдыр.

5. Щяр бир сащя ашаьыдакыларла тяъщиз едилмялидир:

а) санитар говшаьы иля (гадын, киши айаг йолусу, хцсуси ялцзйуйан,

аьыр вя чиркли душла);

б) гардеробла;

ъ) истилик системи иля.

2.2. Истещсалат сащяляринин вентелйасийасы

Иш йерляриндя щаваны нормал сахламаг цчцн тябии вя сцни вентелйасийа

нязяря алынмалыдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилмялидир:

а) иш йериндя щава щяр эцн ишдян габаг дяйишдирилмялидир;

б) бина вя тикилиляр хцсуси аерасийа гайдаларына уйьун тикилмялидир;

ъ) бина вя тикилиляр сцни вентелйасийа вя йа конденсионер системляри

иля тяъщиз едилмялидир;

ч) вентелйасийа системляри вя конденсионер системляри даима ишляк

вязиййятдя сахланмалыдырлар, бунун цчцн филтрляр даима тямизлянмяли вя йа

дяйишдирилмялидирляр;

д) санитар нормалара уйьун олараг тябии вя сцни вентелйасийа бирликдя

щяр бир ишчини саатда 30м3/с-дан аз олмамагла тямиз щава иля тяъщиз

етмялидир.

е) щавадакы зярярли маддялярин консентрасийасыны нязяря алмагла отагда

санитар нормалара уйьун систем йарадылмалыдыр.

2.3. Ишыгланма

Истещсалатын вя иш йерляринин санитарийа нормалара уйьун гурулмасында

ишыгланма хцсуси йер тутур. Беля ки, о нормал ишыг режиминин тямининдя вя

мящсулдарлыьын артырылмасында ваъиб амил сайылыр. Ишыгланманы тямин едяркян

ашаьыдакылар нязяря алынмалыдырлар:

а) истещсалат сащяси максимум тябии ишыгланма йерляриня малик

олмалыдырлар;

б) имкан дахилиндя сцни ишыгланма заманы лцминисенс лампаларындан

истифадя едилмялидир, бу физики йорулманын азалдылмасына вя ялавя истилийин

айрылмасынын гаршысынын алынмасына кюмяк едир;

ъ) тябии ишыгланмадан истифадя етмяк мцмкцн олмадыьы сащялярдя йерли

ишыгланмадан максимум истифадя едилмялидир.

ч) ишыьын дцшмяси максимум конфорта уйьун тяшкил едилмялидир;

е) ишыгланма ЯТСС нормативляриня уйьун щесабланмалыдыр.

2.4. Горуйуъу васитяляр

Истещсалат мядяниййятини вя тящлцкясиз ямяк шяраитини характеризя

едян ясас шяртлярдян бири дя фящля вя гуллугчуларын ишчи эейим вя горуйуъу

васитялярля тяъщиз едилмясидир. Бу васитялярдян ясасян истещсалат сащясинин

конструктив горуйуъулуг габилиййятинин ашаьы олдуьу вя йа елми-техники

тярягги щяддиня уйьун тящлцкясизлийин тямин олунмасы чятин олдуьу, цмуми

естетик вя санитар-эиэеник гайдаларын тятбиг олундуьу сащялярдя истифадя

едилир.

Мцяссися рящбярлийинин ясас вязифяляри фящля вя гуллугчуларын вахты-

вахтында горуйуъу васитялярля вя эейимля тяъщиз олунмасы, онларын

эейилмясиня нязарятдян ибарятдир.

Фящля вя гуллугчуларын вязифяляри ися бу эейим вя

горуйуъуваситялярдян дцзэцн истифадя етмяк, онлары корламамаг вя тямиз

сахламагдыр.

Горуйуъу васитяляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр:

1) изолйасийа васитяляри: пневмо, щидроизолйасийа

костйумлары, скафандрлар;

2) няфяс йолларыны горуйан васитяляр: ялещгазлар,

респираторлар, пневмо шлемляр вя маскалар;

3) хцсуси эейим: комбинизон,йарымкомбинзон,

эюдякчя, шалвар, костйум, халат, плаш, кцрк,

юнлцк вя с.

4) хцсуси айаггабы: чякмя, йарымчякмя, айаггабы,

галош вя с.

5) баш горуйан васитяляр: каска, шлем, папаг,

берет вя с.

6) яли горуйан васитяляр: ялъяк вя с.

7) ешитмя органларыны горуйан васитяляр: кцй

ялещиня шлемляр, гулаглыглар, хцсуси тыхаълар;

8) эюзляри горуйан васитяляр: горуйуъу ейнякляр;

9) горуйуъу гайыш, диелектрик халчалар, хцсуси

тутаъаглар вя с.

3.Лайищядя нязярдя тутулан ясас тящлцкясизлик техникасы

тядбирляри

3.1. Бейнялхалг учушларын идаря едилмяси заманы нязярдя тутулан

тящлцкясизлик гайдалары.

Мцлки авиасийа мцяссисяляриндя учуш рейсляринин тяшкили вя йериня

йетирилмяси заманы мцхтялиф техники тящлцкясизлик тядбирляриня риайят

едилмяси мясялясини гаршыйа гойур. Бунлары арадан галдырмагш цчцн

ашаьыдакылара риаййят едилмялидир.

-бцтцн тикинти вя тямир ишляри, щямчинин гурьуларын монтажы вя низамланмасы

норматив сянядляря уйьун гайдада апарылмалыдыр;

-бир ишчи цчцн иш йеринин сащяси 6м2 вя щяъми 19.5м3 кими гябул

едилмялидир;

вентелйасийа вя конденсионер системляри норматив сянядиня уйьун

низамланмалыдыр;

-сащяйя щава, сащя 20м2-дан аз олдугда 30м/с, 20-40м2олдугда 20м/с, 40м2-

дан йухары олдугда ися норматив сянядляря уйьун верилмялидир;

-сойуг щава вахты нормативя уйьун эюстяриъиляр [pic];В=0.1м/с;[pic]%, -исти

щава вахты ися [pic]; В=0.1-0.2м/с;[pic]% олмалыдыр;

-ичяри дахил олан щава зярярли маддялярдян вя микроорганизмлярдян

тямизлянмялидирляр;

-сясин щядди, сяс тязйиги санитар нормалара уйьун олмалыдыр;

-ишыгланма гарышыг олмалыдыр (тябии вя сцни);

-ишыгландырма гурьулары бярабяр ишыгланманы тямин етмялидир;

-ишыгланма мянбяйи иш йериня уйьун йерляшдирилмяли вя операторун

йорулмамасыны тямин етмялидирляр;

-рянэляр гаммасы горуйуъу тясир баьышламалыдыр:

а) таван, диварлар, дюшямя динъялдиъи рянэляр;

б) бязи аз тямасда олунан щиссялярдя ися рянэляр гарышыьынданистифадяйя

иъазя верилир.

-иш йерляриндя ашаьыдакы ишыьын гайытмасы нормаларыны тямин етмяк лазымдыр:

а) таван цчцн 60-70%

б) дивар цчцн 40-50%

ъ) дюшямя цчцн 30%

ч) мебел вя диэяр гайтарыъы сащяляр цчцн 30-40%.

-ишлямя режими ашаьыдакы шяртляр дахилиндя олмалыдырлар:

а) ясас фасиля нащар фасилясидир;

б) операторлара ясас фасилядян башга щяр 2 саатдан бир 15 дягигялик

истираращят верилмялидир ;

ъ) йорулма вя ясяб эярэинлийинин гаршысынын алынмасы мягсяди иля щяр бир

саатдан бир комплекс щярякятляр едилмялидир;

-ЩМ-ня ишчиляр гябул едилдикдя онларын психоложи дуруму йохланмалы вя

професионал хястяликлярин гаршысыны алмаг мягсядиля илдя бир дяфядян аз

олмайараг тибби мцайинядян кечирилмялидирляр.

-Йцкляр вя ял васитяляри йохланмалы вя тящлцкяли йцкляр хцсуси тараларда

габлашдырылмалыдырлар.

-Бцтцн сярнишинляр хцсуси мониторлардан кечмялидирляр.

3.2. Електрик тящлцкясизлийи

Електрик ъяряйанынын инсан организминя тясири ясасян ашаьыдакы

сябяблярдян ола биляр:

а) електрик кечян сащяляря тохунма вя йахынлашма заманы;

б) изолйасийанын нормал олмадыьы вя сырадан чыхмасы заманы;

ъ) нагиллярин гыса гапанмасы заманы;

Електрик ъяряйанынын зярярли тясирляриндян горунмаг цчцн

ашаьыдакылара риайят етмяк лазымдыр:

а) изолйасийа;

б) ъяряйан кечян нагиллярин ялчатмазлыьы;

ъ) хцсуси азалдыъы трансформаторларын кюмяйи иля мцмкцн гядяр аз ъяряйан

щяддиндян истифадя 42В-а гядяр;

ч) икигат изолйасийадан истифадя;

д) потенсиалларын бярабярляшдирилмяси;

е) горуйуъу йерлямя вя сыфырлама;

я) горуйуъу сюндцрцлмя;

ж) хцсуси горуйуъу васитялярдян истифадя вя с.

4. Йаньын тящлцкясизлийи

Бцтцн йерцстц обйектлярдя йаньын тящлцкясизлийини арадан галдырмаг

цчцн обйектляр «йаньын хябярдарлыг», «йаньын-сюндцрмя» системляри вя

техники- тяшкилати тядбирляр норматив сянядляри иля тяъщиз едилмялидирляр.

4.1. Йаньын сюндцрмя системи

Истещсалат сащяляри вя иш отаглары хцсуси йаньын ялещиня гурьу вя

системлярля тяъщиз олунурлар. Онлар ясасян ашаьыдакы схем цзря йыьылырлар.

Бу системляр щям йаньыны щисс едир, щям йаньыны сюндцрцрляр. Беля ки,

йаньын башланан заман истимлик артымы 1- вериъиляриня тясир едир,

информасийа 3 ачарына тясир едир вя ачардакы реле 4 сигнализаторуну вя 5-

йаньын сюнмя вентелини ишя салыр. Йайылан сяс ишчиляря йаньын щагда

информасийа верилмясини тямин едир. 5 вентили ачылан заман 6- борулары вя 2-

душлары васитясиля йаньын сюндцрян маддя одун цзяриня тюкцлцр вя йаньынла

мцбаризя просеси башлайыр.

5. Ишыгланма щяддинин щесабаты

Ишыгланманын нормал щяддя олмасы ваъиб шяртдир. Бунун цчцн ишыгланма

щесабланмалы вя гиймят ЯТСС-я уйьун олмалыдыр.

Щесаблама заманы ишыгланма гиймяти тапылмалыдыр:

[pic]

[pic]- бир лампанын ишыг сели

[pic] -ишыьын истифадя ямсалыдыр %- ъядвялдян эютцрцлцр

[pic]- лампаларын сайы, ашаьыдакы кими щесабланылыр:

[pic]

[pic]-истифадя ямсалы

[pic]-нисбят ямсалыдыр

[pic]- рянэляря эюря дцзялиш ямсалы

н- лампаларын сайы

[pic]-сащя

[pic]-ялавя ямсалдыр.

НЯТИЖЯ

Бурахылыш ишиндя апарылмыш тядгигатлар ашаьыдакы нятижяляря эялмяйя

имкан верир:

- макроигтисади сявиййядя харижи инвестисийаларын сямярялилийини

гиймятляндирмяк хцсуси схем тяклиф едилмиш вя онун ясасында харижи

инвестисийаларын сямярялилийи гиймятляндирилмишдир;

- харижи инвестисийаларын жялб олунмасында ялверишли инвестисийа

иглиминин формалашма истигамятляри эюстярилмиш, антиинщисар, верэи вя

тяшкилати-щцгуги сащядя конкрет тяклифляр верилмишдир;

- инвестисийа мултипликатору васитяси иля харижи капиталын Цмуми

Дахили Мящсулун артым темпиня тясири тядгиг едилмиш вя 1993-1999-жу илляр

цчцн гиймятляндирмяляр апарылмышдыр.

ИСТИФАДЯ ЕДИЛМИШ ЯДЯБИЙЙАТ

1. Азярбайжанын статистик эюстярижиляри. Азярбайжан Республикасы Дювлят

Статистика Комитяси. Бакы. 2001.

2. Азярбайжан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыг (ганунлар, норматив

сянядляр, аналитик материаллар). Азярбайжан Республикасы Дювлят

Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк Комитяси. Бакы, 2000

3. Азярбайжан Республикасында рягабятин горунмасы вя тябии инщисарларын

тянзимлянмяси (ганунлар, норматив сянядляр, аналитик материаллар).

Азярбайжан Республикасы Дювлят Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк

Комитяси. Бакы, 2000

4. Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси. «Щцгуг ядябиййаты»

няшриййаты, Бакы. 2001

5. Ялясэяров А.К. Азярбайжан Республикасынын базар игтисадиййатына кечмяси

проблемляри. «Азярбайжан игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня уйьун

гурулмасы вя тянзимлянмясинин сосиал-игтисади, щцгуги проблемляри»

республика елми-нязяри конфрансынын тезисляри. Бакы, 1996

6. Алескеров А.К., Ахвердова С.Т. Независимая Азербайджанская Республика в

мировом рынке. Ст. В сборнике «Основные тенденции социально-

экономического развития Азербайджана на современном этапе». Вып. VII, ИЭ

АН Азербайджана. Баку, Элм, 2000.

7. Ахундов Ф.А., Няриманов Н.М., Гулийев Р.А. Азярбайжанда харижи капитал.

Бакы, Елм, 1998.

8. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.:

Экономика, 1999.

9. Белокрылова О.С. Развитие инвестиционных процессов в крестьянских

(фермерских) хозяйствах. Достижения науки и техники АПК. 1995.№2-3.

10. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., Росс. Право, 1992.

11. Бородин И.Г. и др.Методика подготовки бизнес-планов инвестиционных

проектов. Российский экономический журнал. – 1994, №4.

12. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций.

М. Финансы и статистика, 1993

13. Вальтух К.К. Реформы-инвестиции-государство. ЭКО.1994. №4.

14. Вялийев Т. Игтисади нязяриййя. Дярслик. Бакы, Елм. 1996.

15. Витин А. Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций. Вопросы

экономики. 1994. №7.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.