рефераты бесплатно

МЕНЮ


Риск и ликвидность инвестиций комерческих банков

можливості швидкої реалізації.

Ризики формування інвестиційного портфеля можуть очікувати інвестора,

якщо він бажатиме виконати всі цілі інвестування одночасно – досягти

ліквідності, дохідності, безпечності вкладень, зростання його капіталу

[16,c.41].

До методу управління інветиційними ризиками відноситься

диверсифікація вкладень, тобто формування інвестиційного портфеля за

рахунок багатьох видів цінних паперів і паперів, які мають різний рівень

якості; підтримка ступінчастої (сходинкової) структури портфеля – кошти так

вкладаються в цінні папери, щоб у майбутньому кожного поточного року

закінчувався термін погашення деякої частини вартості цінних паперів, тоді

сума одержаних коштів від погашення реінвестуватиметься в цінні папери з

максимальним терміном погашення.

Для зменшення ризиків при інвестуванні в цінні папери застосовують

також стратегію “ штанги ”.У цьому разі суттєва частина інвестиційного

портфеля складається із довгострокових зобов’язань, зрівноважених

короткостроковими паперами при відсутності середньострокових.

Якщо прогнози на ринку цінних паперів вказують на зниження

довгострокових процентних ставок, то банки здійснюють купівлю

довгострокових цінних паперів. При зменшенні короткострокових процентних

ставок доцільно вкладати кошти в короткострокові зобов’язання, увесь час

при цьому зрівноважуючи інвестиційний портфель за строками.

Однак найсуттєвішими методами управління інвестиційними ризиками для

комерційних банків є дотримання ними економічного нормативу інвестування,

який не повинен перевищувати 50 % власного капіталу банків, та створення

резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами,

що виникають у раз погіршення фінансового стану емітента цінного папера,

унаслідок зміни норми ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної

політики банку.

Резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними

паперами формується в разі зниження їх ринкової вартості нижче рівня

балансової вартості. Резерв для портфеля цінних паперів на продаж

створюється за окремими групами цінних паперів, а для цінних паперів на

інвестиції – на весь портфель цінних паперів.

При розрахунку резерву береться до уваги тільки балансовий портфель

цінних паперів, крім деривативів цінних паперів, цінних паперів власної

еміссії, врахованих векселів тощо. Резервуванню підлягають усі групи цінних

паперів, що є у портфелі банку: на продаж – 15 і більше робочих днів та на

інвестиції – 30 і більше робочих днів.

Для цілей резервування визначено чотири категорії класифікації цінних

паперів, що базуються за факторами наявності чи відсутності активного ринку

для певного типу цінних паперів (рис.5)

Наявність ринку

на інвестиції на

продаж

Відсутність ринку

Рис. 5 Класифікація портфелів цінних паперів банку

для створення резерву [14,c.24].

Залежно від категорії цінного папера застосовується різна методика

визначення ринкової вартості, яка має бути затверджена внутрішнім

банківським положенням про порядок розрахунку резерву на відшкодування

можливих збитків від операцій з цінними паперами. І хоча, відповідно до

принципу послідовності облікової політики, зміна методики, як правило, не

допускається, враховуючи поточну ситуацію на фондовому ринку України, банк

може, як виняток, змінювати методику визначення ринкової вартості цінних

паперів.

Найбільш розвиненими об’єктами інвестування в цінні папери виступають

акції та облігації. Акції характеризуються такими видами вартості, як

номінальна, емісійна, балансова, курсова і ліквідаційна.

а) номінальна вартість – це ціна, вказана на бланку акції;

б) емісійна вартість – це ціна, за якою здійснюється продаж акцій на

первинному фондовому ринку

в) балансова вартість – це ціна, що дорівнює частці власного капіталу

емітента, яка припадає на одну акцію;

г) ліквідаційна вартість – це ціна, що може бути визначена в момент

ліквідації підприємства - емітента;

д) курсова вартість – це ціна, за якою акції котируються на вторинному

ринку цінних паперів.

За ступенем ризику цінні папери можна умовно поділити (рис.6) :

Очікуваний

доход

Звичайні

акції

Нерухомість

та інша

реальна

Привілейовані

власність

акції Конвертовані

цінні папери

Ощадні

сертифікати Облігації

Державні зобов’язання

Ризик

Рис. 6 Шкала відповідності доходу і ризику банківського інвестування

[5,c.6]

За норму ризику державних цінних паперів як правило приймається його

дуже низький рівень або й навіть відсутність фактора ризику. Це самі

надійні активи з точки зору ризику та ліквідності , хоча за це треба

заплатити низьким рівнем прибутковості.

Рівень ризику вкладеннь в ощадні сертифікати невеликий і дорівнює

середньоринковому показнику ризику.

Облігації є більш прибутковими аніж ощадні сертифікати бо при

погашенні несуть додану вартість , але рівень ризику вищий особливо якщо

підприємство-емітент утворилося недавно.

Привілейовані акції підприємств як обєкти інвестування є досить

прибутковими що зумовлено зобовязанням підприємства виплачувати дохід

навіть у разі збитків у своїй діяльності. Хоча рівень ризику істотний такі

цінні папери, особливо відомих емітентів (“голубих фішок”) є досить

ліквідними та прибутковими.

Найменш надйними та ліквідними є обєкти реальної власності, але в той

же час вони є й найбільш прибутковими

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА И ЛИКВИДНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

2.1 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ.

Определение уровня риска инвестиций напрямую связан с понятием

портфель инвестиций. Это обусловлено тем, что для минимизации рисков от

инвестиционной деятельности инвесторы идут по пути диверсификации и

избирают более чем один финансовый инструмент, т.е. формируют их

определённую совокупность.

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно

сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных для

осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной

инвестиционной политикой [11,c.23].

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является

обеспечение реализации основных направлений политики финансового

инвестирования предприятия путём подбора наиболее доходных и безопасных

финансовых инструментов [11,c.24]. К основным целям формирования

инвестиционного портфеля можно отнести:

а) обеспечение минимизации уровня инвестиционного риска, связанного с

финансовым ивестированием;

б) обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля;

в) обеспечение высокого уровня формирования инвестиционного дохода в

текущем периоде.

В зависимости от политики банка он может выбирать различные типы

инвестиционных портфелей.

По целям формирования инвестиционного дохода два основных типа

инвестиционного портфеля – портфель дохода и портфель роста.

Портфель дохода представляет собой инвестиционный портфель,

сформированный по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в

текущем периоде вне зависимости от темпов прироста инвестируемого капитала

в долгосрочной перспективе.

Портфель роста представляет собой инвестиционный портфель,

сформированный по критерию максимизации темпов прироста инвестируемого

капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня

формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. Формирование такого

рода инвестиционного портфеля могут себе позволить лишь достаточно

устойчивые в финансовом плане банки

По отношению к инвестиционным рискам различают три основных типа

инвестиционных портфеля – агрессивный (спекулятивный) портфель; умеренный

(компромиссный) портфель и косервативный. Такая типизация портфелей

основана на диференциации уровня инвестиционного риска , на который

согласен идти конкретный инвестор в процессе финансового ивестирования .

Агрессивный “спекулятивный” портфель представляет собой

инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего

дохода или прироста инвестированого капитала вне зависимости от

сопутствующего ему уровня инвестиционного риска. Он позволяет получить

максимальную норму инвестиционной прибыли на вложенный капитал, однако

этому сопутствует наивысший уровень инвестиционного риска, при котором

инвестированный капитал может быть потерян полностью или в значительной

доле.

Умеренный (компромиссный ) портфель представляет собой сформированную

совокупность финансовых инструментов инвестирования по которому общий

уровень портфельного риска приближен к среднерыночному. Естественно , что

по такому инвестиционному портфелю инорма инвестиционной прибыли на

вложенный капитал будет также приближена к среднерыночной.

Консервативный портфель представляет собой инвестиционный портфель,

сформированный по критерию минимизации уровня инвестиционного риска. Такой

портфель, формируемый наиболее осторжными инвесторами, практически

исключает использование финансовых инструментов , уровень инвестиционного

риска по которым превышает среднерыночный.

Дальнейшее развитие темы риска в инвестициях немыслимо без

рассмотрения методов дифференциации рисков по инвестированию в ценные

бумаги.

Результатом этого метода формирования портфеля является определение

соотношения долевых и долговых финансовывх инструментов инвестирования в

портфели, а в разрезе каждой из этих групп – доли отдельных видов

финансовых инструментов (акции, облигаций и т.п.).

Метод определения риска по акциям дивиденды по которым возрастают с

постоянным темпом прироста:

C (1+g)

PV = r – g

PV- уровень риска акций;

С – базовый размер дивидендов;

г - принятый уровень процентного дохода;

g - темпы прироста.

Метод определения уровня риска по безкупонным облигациям:

FV

PV =

(1 + r)*k

PV- уровень риска облигаций;

FV – номинальная стоимость облигации;

k – период погашения;

г – рыночный процентный доход .

Направленность финансовых инвестиций предприятий в последнее время все

больше ориентируется на фондовые инструменты. Различные инструменты

фондового рынка составляют сейчас до 80% общего объема финансовых

инвестиций предприятия. Это определяет необходимость более подробной

характеристики инвестиционных качеств отдельных фондовых инструментов

инвестирования.

2. РАСЧЁТ ЛИКВИДНОСТИ ИНВЕСТИЦИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

В процессе осуществления финансового инвестирования во всех его формах

одной из важнейших задач является оценка инвестиционных качеств отдельных

финансовых инструментов, обращающихся на рынке.

Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов представляет собой

интегральную характеристику отдельных их видов, осуществляемую инвестором с

учетом целей формирования инвестиционного портфеля.

С позиций особенностей присущих им инвестиционных качеств фондовые

инструменты классифицируются по следующим основным признакам

1. По степени предсказуемости инвестиционного дохода разделяют долговые

и долевые ценные бумаги,

Долговые ценные бумаги характеризуется четкой предсказуемостью

инвестиционного дохода, размер которого можно определить в любой момент их

обращения. Предсказуемость уровня инвестиционного дохода позволяет без

особых проблем сопоставлять инвестиционные качества долговых ценных бумаг

как по шкале "доходность-риск", так и по шкале "доходность-ликвидность".

Кроме того, долговые ценные бумаги имеют приоритетные права погашения

обязательств при банкротстве эмитента, что значительно снижает уровень

несистематического их риска.

Долевые ценные бумаги характеризуются низким уровнем предсказуемости их

инвестиционного дохода, который оценивается по двум параметрам — уровню

предстоящих выплат дивидендов и приросту курсовой стоимости фондового

инструмента. По этим ценным бумагам при эффективной хозяйственной

деятельности эмитента возможно получение более высокого Уровня

инвестиционного дохода в сравнении с долговыми ценными бумагами того же

эмитента. При этом для( долевых ценных бумаг характерна более высокая

степень корреляции доходов с темпами инфляции. Вместе с тем, нестабильность

инвестиционного дохода делает их более рисковыми инструментами

инвестирования, так как они не защищены ни от систематического, ни от

несистематического видов рисков. Низкая эффективность хозяйственной

деятельности эмитента может привести не только к потере инвестиционного

дохода по долевым ценным бумагам, но и к частичной (а в случае банкротства

— и полной) потере вложенного в них капитала.

2. По уровню риска, связанного с характером эмитента, выделяют следующие

виды фондовых инструментов инвестирования:

Государственные ценные бумаги. Они представлены в основном долговыми

обязательствами и имеют наименьший уровень инвестиционного риска. Отдельные

виды государственных ценных бумаг рассматриваются даже в качестве эталона

безрисковых инвестиций. Вместе с тем, уровень инвестиционного дохода по

таким ценным бумагам, как правило, наиболее низкий. При этом путем

изменения ставки рефинансирования (учетной ставки центрального банка)

государство имеет возможность влиять на реальный уровень инвестиционного

дохода по своим ценным бумагам в периоды резких колебаний конъюнктуры

финансового рынка.

Ценные бумаги муниципальных органов. Уровень инвестиционных качеств

таких ценных бумаг (как правило, долговых) в значительной степени

определяется уровнем инвестиционной привлекательности соответствующих

регионов. Хотя ценные бумаги такого вида трудно отнести к безрисковым,

уровень инвестиционного риска по ним обычно невысокий. Соответственно

невысок и уровень инвестиционного дохода по ним.

Ценные бумаги, эмитированные банками. Инвестиционные качества этих

фондовых инструментов считаются достаточно высокими, так как уровень

доходности по ним обычно выше, чем по государственным и муниципальным

ценным бумагам. Кроме того, система экономических нормативов банковской

деятельности и высокий уровень государственного контроля за их

деятельностью снижают потенциальный уровень риска инвестирования в ценные

бумаги этих эмитентов (хотя случаи финансовой несостоятельности банков не

такие редкие).

Ценные бумаги предприятий. Этот вид финансовых инструментов

инвестирования в нашей стране обладает низкими инвестиционными качествами.

Это вызвано низкой эффективностью хозяйственной деятельности большинства

предприятий на современном этапе (особенно корпоратизированных

государственных предприятий) вследствие чего по акциям многих из них не

выплачиваются даже дивиденды. Уровень инвестиционного риска по ценным

бумагам предприятий (особенно относящихся к категории "венчурных") наиболее

высокий. Кроме того, этот тип ценных бумаг в целом характеризуется самым

низким уровнем ликвидности на фондовом рынке.

3. По уровню риска и ликвидности, связанными с периодом обращения,

выделяют следующие фондовые инструменты инвестирования:

Краткосрочные ценные бумаги. Период их обращения определяет достаточно

высокий уровень их ликвидности на фондовом рынке. Кроме того, короткий

период их обращения в значительной степени снижает уровень инвестиционного

риска, связанного с изменением конъюнк-" туры финансового рынка и

финансового состояния их эмитентов. В то же время, относительно низкий

уровень риска и достаточно высокий уровень их ликвидности определяют

сравнительно невысокий уровень инвестиционного дохода по таким фондовым

инструментам.

Долгосрочные ценные бумаги. Уровень инвестиционных качеств таких

фондовых инструментов определяется противоположными характеристиками —

низким уровнем ликвидности (при прочих равных условиях) и соответственно

более высоким уровнем инвестиционного риска. Соответственно по таким

фондовым инструментам предлагается и более высокий уровень инвестиционного

дохода.

4. По уровню ликвидности, связанному с характером выпуска и обращения,

фондовые инструменты инвестирования подразделяются на следующие виды: ;

Именные ценные бумаги. В связи со сложной процедурой их оформления и

более глубоким контролем эмитента за их обращением эти ценные бумаги

обладают очень низкой ликвидностью.

Ценные бумаги на предъявителя. Указанная особенность выпуска таких

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.