рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ прибыли

звітності по моменті надходження їхній па рахунок або списання з рахунка

банку. За закордонними стандартами в звітності повинні відбивати доходи і

витрати, що відносяться винятково до звітного періоду незалежно від часу

відображення операцій.

Доходи і витрати, що відносяться до даного звітного періоду, але не

отримані або не виплачені до кінця звітного періоду, називаються

нарощеними. Розмір нарощених відсотків визначається в такий спосіб:

Процентна ставка * Період нарощування

річна. * Залишок

позичкової (1)

360

заборгованості або депозиту

Різниця між процентною маржею при українській і закордонній системі

обліку складе: (відсотки нараховані й отримані банком, що відносяться до

попереднього періоду, мінус відсотки, фактично сплачені банком, що

відносяться до попереднього періоду) - (відсотки нарощені і належний банк

за звітний період мінус відсотки нарощені і підлягаюча сплата банком) +

(відсотки нараховані , але не сплачені клієнтами в звітному періоді через

відсутність засобів ).

Нарощені відсотки не можуть розглядатися як реальний доход або витрата

банку. Це тільки право на доход або зобов'язання по сплаті засобів на

користь іншої особи . Тому ріст процентної маржі за рахунок нарощених

відсотків не може розглядатися як позитивне явище. Потрібно ретельний

критичний аналіз форм організації кредитних відносин, що приводять до

значного розміру нарощених відсотків. У закордонній практиці при

простроченій більш 90 днів заборгованості по процентних платежах

нарощування відсотків припиняється. У нашій практиці на розмір нарощених

відсотків впливає прострочена заборгованість, пролонгація боргу банкові

(основного і процентного платежів), стягнення відсотків наприкінці терміну

користування позичкою. /6/

Коефіцієнти процентної маржі можуть показувати її фактичний і

достатній рівень у даного банку. Коефіцієнт фактичної процентної маржі

характеризує відносну фактичну величину процентного джерела прибутку банку.

Він розраховується в такий спосіб:

1 варіант

Відсотки, отримані в

періоді (факт)-

Кфакт. процентної маржі = - Відсотки, сплачені за період

(факт) (2)

Сер. залишок у періоді активів, що

приносять доход

Активи, що приносять доход , - усі види кредитів юридичним і фізичним

особам, банкам, вкладення засобів у цінні папери, у факторингові і

лізингові операції, в інші підприємства.

2 варіант

Відсотки, отримані по

позичках -

Кфакт. процентної маржі = - Відсотки, сплачені за кредитні

ресурси (3) позічкових операціях Середній залишок

позичкової заборгованості в періоді

Аналогічно розраховується коефіцієнт процентної маржі по кредитних

операціях на міжбанківському ринку (валютному і карбованцевому ), ринку

цінних паперів. Приведений варіант 3 розрахунки припускає вибір принципу

розподілу ресурсів між активними операціями банку. У великих і середніх

банків це можуть бути: 1) принцип загального "казана" ресурсів і 2)

принцип, заснований на реструктуризації балансу з урахуванням ліквідності

активів і необхідності пасивів. /29/

Інші доходи - це комісійний доход від послуг банку некредитного

характеру, тобто плата за розрахунково-касове обслуговування, інкасацію,

інформаційні і консультаційні послуги банку, за інші послуги, відшкодування

клієнтам поштових, телеграфних і інших витрат банку, відсоток і комісія,

доодержані за минулі періоди, штрафи, пені, неустойки.

Достатня маржа може розраховуватися на основі фактичних даних за

минулі періоди і прогнозні величини на планований період.

До останнього часу достатня маржа у великих і середніх банків незначно

перевищувала нульову оцінку. Це означало, що багато кредитних установ могли

беззбитково функціонувати при дуже низькому процентному доході, не особливо

турбуватися про зворотний рух позичок, якості кредитного портфеля. Така

ситуація порозумівалася поганою матеріально-технічною базою, низькими

витратами на охорону банку, навчання персоналу, високими валютними доходами

інфляційного характеру, низькою якістю обслуговування клієнтів. Розвиток

ринкових відносин, боротьба за клієнта, криміногенна ситуація, уведення

валютного коридору змінили розмір необхідної процентної маржі.

Порівняння достатньої маржі, розрахованої на основі звітних даних, і

фактично отриманої маржі за цей період у цілому по банківських операціях

або окремих їхніх видах дозволяє оцінити керування доходом і виявити

тенденції, що характеризують фінансову стійкість банку. Тенденція падіння

фактичної маржі, скорочення різниці між нею і маржею достатньої є тривожним

сигналом ("критичним" фактором).

Розрахунок прогнозної достатньої маржі необхідний, насамперед , для

формування договірної процентної ставки на майбутній період. Мінімально

необхідний банкові відсоток по активних операціях складається з реальної

вартості ресурсів, маржі достатньої і виправлення на очікувані темпи

інфляції.

Порівняння коефіцієнта фактичної маржі по окремих активних операціях

(позичковим , на ринку міжбанківських кредитів (МБК) і цінних паперів)

дозволяє оцінити рентабельність напрямків роботи комерційного банку. /8/

1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку

Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є

джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку,

базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банку

представляє різниця між його валовим доходом і витратами.

Відповідно до діючої методики комерційні банки визначають прибуток або

збитки від своєї діяльності щокварталу, в останній операційний день

кварталу. Протягом кварталу доходи і витрати враховуються наростаючим

підсумком. Розподіл прибутку банку здійснюється за підсумками діяльності за

рік відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку.

Протягом року прибуток, як правило, розподіляється у виді авансу на основі

встановлених зборами акціонерів (пайовиків) пропорцій. /23/

У залежності від податкового законодавства банки сплачують податки в

державний і місцеві бюджети з прибутку або з доходу . Природно,

застосовувана методика стягування податків впливає як на розмір, так і на

порядок розподілу прибутку.

Після сплати податків і штрафів, що накладаються податковою

інспекцією, Національним банком України й інших органів з, прибутку банку

виробляються відрахування в його резервний фонд у розмірі не нижче 5 %

прибутку , що залишається в розпорядженні банку. Потім виробляються

відрахування у фонди економічного стимулювання банку, на благодійні і

спонсорські заходи, на виплату винагороди (тантьем) керівництву банку. Із

суми, що залишилася , виплачуються дивіденди акціонерам (пайовикам). Якщо і

після цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути спрямована

на індексацію акцій (паїв) або ж на приріст статутного фонду банку.

Збитки банку за підсумками діяльності за рік покриваються за рахунок

його резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок зменшення

статутного фонду. У такому випадку відрахування у фонди банку не

виробляються , а фактично зроблені за фати за рахунок авансових

відрахуванні від прибутку являють собою іммобілізацію власних засобів банку

і підлягають відшкодуванню за рахунок прибутку банку в наступному році. При

збитковій діяльності банку акціонерами (пайовиками) або Національним банком

України вирішується питання про доцільність його подальшого функціонування

- збереженні , реорганізації або ліквідації.

Формування прибутку комерційного банку визначається специфікою цього

комерційного підприємства, навкруги операцій, а також діючою системою

обліку .

За закордонними стандартами обліку і звітності кінцевим фінансовим

результатом діяльності банку є чистий прибуток. Вона являє собою залишок

доходу після покриття всіх загальнобанківських витрат, сплати податків,

відрахувань у фонди. Відмінності чистого прибутку від балансової зв'язані

також з іншою методикою відображення в доході і витраті банку процентних

платежів (див. поняття нарощених відсотків у пункті 1.3).

У формі звіту про прибуток за світовими стандартами доходи та витрати,

що формують прибуток, групуються не тільки за змістом, але і за принципом

стабільності. Виділяються блок процентної маржі, блок безпроцентних доходів

і витрат, блоки нестабільних джерел прибутку. Така форма звітності про

прибуток дозволяє бачити динаміку кінцевого фінансового результату, виявити

основний фактор приросту або падіння прибутку, оцінити джерела збільшення

чистого прибутку з якісної сторони. Позитивні висновки можна зробити у

випадку приросту чистого прибутку за рахунок стабільних джерел. У

противному випадку рейтинг банку не збільшується, незважаючи на кількісний

ріст кінцевого фінансового результату.

Відповідно до світових стандартів розроблена і форма звіту про

прибутки і збитки (Додаток А).

Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності комерційних

банків. Вона використовується аналітиками для визначення рейтингів банків

на основі їхніх балансів. Нині ні в нас, ні за рубежем поки немає

загальноприйнятої методики вирахування рейтингів комерційних банків. Тому

рейтинги, розраховані по різних методиках, можуть істотно розрізнятися , а

отже, різними будуть оцінки діяльності банків.

Оскільки кожна методика має свої позитивні і негативні сторони ,

необхідно відібрати з них такі, котрі найбільше повно характеризують

діяльність банків. Дня цього насамперед варто установити загальну для всіх

банків форму балансу, які публікуються в ЗМІ . Правильно визначені рейтинги

банків дозволять клієнтам обрати ті з них , у які можна буде без ризику

поміщати і вкладати свої капітали. /23/

2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”

2.1. Аналіз структури активів та пасивів

Аналіз структури активів та пасивів АКБ "УКРСОЦБАНК" за данними

балансу на 01.012000-01.01.2001рр. (Додаток Б) свідчить, що за рахунок

проведення цілеспрямованої і більш виваженої кредитно-ресурсної політики

Банку структура балансу суттєво поліпшилась.

[pic]

Рис. 2.1.1 Структура активів АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр.

Активи Банку за станом на 01.01.2001 р. склали 1705,9 млн. грн., або в

порівнянні з початком року зросли майже на 40%.

Зокрема, в активі балансу кошти на коррахунку в НБУ склали 111,5 млн. грн.

та збільшились порівняно з початком року на 17,3 млн. грн., або в 1,2 рази,

a гривневий еквівалент коштів на коррахунках в інших (закордонних] банках

зріс майже в 4 рази, розмір готівкових коштів збільшився на 12,3 млн. грн.,

або 23,8%, це дозволило Банку забезпечити безперебійне проведення

внутрішньодержавних і міжнародних розрахунків та готівково-касове

обслуговування клієнтів. Кошти, розміщені у короткострокові депозити (в

тому числі овернайт) і кредити в інших банках, за станом на 1 січня 2001

року, в порівнянні з початком року збільшились в 1,5 рази і становили 137,1

млн. грн. Кредитні вкладення Банку (без міжбанківських кредитів) за станом

на 01.01.2001 року склали 1017,1 млн. грн., або 59,6% сукупних активів

Банку. Заборгованість за кредитами з урахуванням вексельних операцій зросла

на 265,9 млн. грн., або в 1,4 рази. Обсяг цінних паперів в портфелі Банку

на продаж та інвестиції на 1 січня 2001 року складав 62,1 млн. грн. та у

порівнянні із станом на 1 січня 2000 виріс на 10,0 млн. грн., або 19,2 %.

[pic]

Рис. 2.1.2 Структура пасивів АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр.

Позитивні зрушення відбулися у структурі пасивів - зобов'язань і

капіталу Банку. Пасиви Банку зросли у порівнянні з початком року на 37,6% і

склали 1705,9 млн. грн., в основному за рахунок приросту коштів клієнтів.

Кошти на кореспондентських рахунках банків протягом року збільшилися на 1,5

млн. грн. та складали 1,7 млн. грн. станом на 01.01.2001 року. Одночасно

депозити та кредити банків зросли на 238,5% та складали 100,5 млн. грн., що

є забезпеченням під міжбанківські кредити іншим банкам та свідчить про

зростання активності на грошовому ринку, приріст коштів до запитання

клієнтів (без бюджетних) склав 60,9% та дорівнював станом на 1 січня 2001

року 756,1 млн. грн., одночасно з цим строкові депозити клієнтів Банку [без

бюджетних] склали 292,5 млн. грн.

Протягом 2000 року АКБ "УКРСОЦБАНК" вживав додаткові заходи по

залученню на обслуговування ресурсоємких клієнтів та мобілізації коштів

населення. Проявом цього стало розширення продуктового ряду, створення

пільгових умов та переваг в обслуговуванні клієнтів, що призвело до

підвищення їх довіри до Банку, задоволенні позитивними зрушеннями та

впевненості у перспективності відносин. Станом на 1 січня 2001 року, в

порівнянні з початком звітного року, залишки коштів на рахунках підприємств

і організацій зросли на 47% і склали 806,6 млн. грн., їх питома вага у

загальній структурі ресурсів зросла до 47,3%. Зростає до Банку довіра

громадян України, про що свідчить збільшення коштів фізичних осіб за

звітний рік на 28,3%, загальна їх сума склала 242 млн.грн.-14,2% у

загальній сумі пасивів, з них 88,3% - строкові вклади.

2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”

Кредитні операції

Кредитна політика АКБ "УКРСОЦБАНК" у 2000 році була спрямована на

формування якісного та збалансованого "кредитного портфеля" шляхом

забезпечення оптимального співвідношення рівня ризику та дохідності від

проведення всіх типів кредитних операцій. Доступність, ефективність та

надійність дозволили суттєво збільшити обсяг кредитного портфеля і

підвищити його якість.

Головними принципами кредитної політики у 2000 році були:

• вкладення коштів у високоякісні активи з метою захисту інтересів

вкладників та акціонерів Банку;

• надання кредитів на умовах забезпеченості, платності, терміновості,

повернення та цільового використання;

• здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня

концентрації кредитних вкладень на одного позичальника, на різні галузі

економіки, регіони, типи кредитних операцій тощо;

• проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого

законодавства України, нормативних актів Національного банку та внутрішніх

положень АКБ "УКРСОЦБАНК".

За цей рік Банком проведена значна робота по розробці та впровадженню

в дію ряду окремих кредитних продуктів, спрямованих на найбільш привабливі

для потенційних позичальників типи кредитування. Особлива увага при цьому

приділялася розвитку кредитування фізичних осіб, яке на даний час є вельми

актуальним та перспективним з точки зору потенційного обсягу кредитних

вкладень та доходу від них в поєднанні з їх високою якістю.

За цей період Банк направив в економіку держави понад 3,1 млрд. грн.

кредитних коштів, які сприяли зміцненню економічного потенціалу країни,

збереженню і збільшенню робочих місць та задоволенню соціальних потреб

населення. Кредитні вкладення склали 59,6 % у загальній сумі операцій Банку

і дали змогу отримати в 2000 році доходи в сумі 201,4 млн. грн., або майже

45,5 % загальної суми доходів Банку.

[pic]

Рис. 2.2.1 Обсяг кредитних вкладень АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр.

Кредитний портфель Банку майже на 87% сформовано за рахунок

короткострокових позик. Практично всі кредити забезпечені гарантіями

повернення - переважно заставою майна, майнових прав та договорами поруки.

3 метою запобігання ризиків можливих втрат від кредитних операцій та

своєчасного і повного виконання зобов'язань перед вкладниками, Банк, за

рахунок доходів, формує необхідний рівень резервів на їх відшкодування.

Вексельні операції

У результаті розвитку в 2000 році вексельних операцій в системі АКБ

"УКРСОЦБАНК" було досягнуто позитивних результатів. Обсяги вексельних

операцій (за номінальною вартістю векселів) у 2000 році склали 619 294,5

тис. грн. Всього по системі АКБ "УКРСОЦБАНК" було отримано доходу від

проведення вексельних операцій у сумі 8 613,9 тис. грн., що на 27,6% вище

ніж за період 1999 року.

У структурі обсягів проведених у 2000 році вексельних операцій

найбільша доля припадала на такі операції:

доміциляція векселів - 47,8%

врахування векселів - 40,8%

У структурі доходів, отриманих від проведення вексельних операцій,

превалюють доходи від врахування векселів - 85,7% від усіх отриманих

доходів за вексельними операціями.

[pic]

Рис. 2.2.2 Показники та питома вага вексельних операцій у 2000р.

Депозитні операції

Депозитні кошти юридичних осіб є одним із основних і найбільш

стабільних джерел формування ресурсної бази АКБ "УКРСОЦБАНК". Для їх

залучення в умовах досить високої конкуренції на українському ринку

банківських послуг, Банк протягом звітного року застосував єдину систему

тарифних ставок і пільг, здійснював активний пошук нових ефективних

інструментів і методів стимулювання депозитних вкладень. Проведення

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.