X
Xanthochromia, ae f
xanthodermia, ae f ,
xanthoma,atis n
xanthos
xeroderma,itis n
Xeroformium,ii n
xerophthalmla,ae f
xeros
xerosis,is f ,
xiphoideus,,um
Z
Zincum,i n
Zingiber,eris n
zona, ae f ;
zoologia, ae f
zygoma,atis n
zygomaticus, a, um
zymologia, ae f ,
© .