рефераты бесплатно

МЕНЮ


Egipt

Egipt

Egiptas

|1 |Geografin? pad?tis |

Egiptas yra Afrikos ?iaur?s Rytuose.I? ?iaur?s Egipt? skalauja Vidur?emio

j?ra, i? Ryt? - Raudonoji j?ra. ?alies kaimynai: i? Vakar? - Libija, i?

Piet? - Sudanas, i? Ryt? - Izraelis.59 000km2 Egipto (i? Ryt?) arba

Sinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.

|2 |Geologin? sandara, reljefas, gamtiniai |

| |i?tekliai |

Egiptas yra ant sen?j? platform?, kurioms 3-2 mln. met?. Tik kai kuriose

vietose i?kyla sen?j? platform? skydai, bei Sinajaus pusiasalis yra

baikalin?s kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m.

auk??iai. Yra al Kataros ?duba(-133m.). Auk??iausia vieta - Katerinos

kalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). ?alies Rytuose yra graben?

virtin?. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plok??i? ribos. Egipte yra

naftos, gele?ies, apatit?, fosforit?, urano gamtini? i?tekli?.

|3 |Klimato juosta, klimato bruo?ai |

Egiptas yra atogr??? ir subtropin?se klimato juostose. I?skyrus ma?? Egipto

plot?, esant? subtropin?je klimato juostoje, visoje ?alyje yra sausa ir

kar?ta. Ypa? kar?ta b?na 5-11 m?nesiais, nes saul?s spinduliai krinta

sta?iausiai. O ?iaurin?je Egipto dalyje, esan?ioje subtropin?je klimato

juostoje dr?gniau b?na 11-5 m?nesiais, nes visos klimato juostos tarsi

pasislenka link ?iaur?s. Tada subtropin?je klimato juostoje vyrauja

tropinis klimatas.

|4 |Gamtin? zona ir b?dingi gamtos |

| |bruo?ai |

Egiptas yra pusdykumi? ir dykum? gamtin?je zonoje. 96% Egipto teritorijos

u?ima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro ~3% Egipto ploto. Did?iausi

plotai - pusdykumi? ir dykum? dirvo?emiai, tik prie Nilo ir Nilo deltoje

yra aliuviniai dirvo?emiai. Gyv?nija ir augalija skurdi, i?skyrus oaz?se.

Gyv?nai ir augalai yra prisitaik? gyventi sunkiomis s?lygomis.

|5 |Gyventojai ir j? ?kin? veikla |

1997m. Egipte buvo ~65 mln. ?moni?. Islamas - oficiali Egipto religija. 90%

egiptie?i? yra musulmonai. Kiti -krik??ionys koptai. 45% egiptie?i? yra

miestie?iai. 99% gyvena ?alia Nilo ar jo deltoje. I?silavinimas yra

nemokamas, bet tik 51% pilame?i? moka skaityti.

|6 |?domyb?s |

Egiptas yra ?domus savo istorija, vietov?mis, kult?ra ir ?mon?mis. ?mon?s

Egipte gyvena vien d?l Nilo. Visas Egiptas yra dykumose. Tik Nilo sl?nys ir

delta n?ra dykumingos. Nilas - ilgiausia pasaulio up?. Smark?s potvyniai

nus?sdavo didelius plotus derlingu dumblu. D?l to pl?tojosi ?emdirbyst?.

?tek?damas ? Vidur?emio j?r?, Nilas sudaro mil?ini?k? delt?.

Senov?s Egiptas buvo labai turtingas. Tod?l faraonai statydavo didelius

savo kapus - piramides. Egipe yra apie 80 piramid?i?. Apie 2700 m. pr. Kr.

faraonas D?oseris pastat? pirm?j? piramid?. I? Gizoje esan?i? piramid?i?

did?iausia yra Cheopso piramid?. Jos auk?tis 146 metrai. ?i? piramid? dar

gyvas prad?jo sau statytis faraonas Cheopsas. Piramid? stat? 20 met?. Kita

Egipto ??ymyb? - Sueco kanalas. Tai dykume einantis kanalas, tarp

Vidur?emio ir Raudonosios j?ros. ?? kanal? kelet? kart? yra u?ne?? sm?liu,

ir reik?davo j? pagilinti, kad b?t? tinkamas laivybai.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.