рефераты бесплатно

МЕНЮ


Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

LLU Ekonomikas fakult?tes

Ekonomikas specialit?tes nekl?tienes

kontroldarbs

ra?o?anas uzskaite, pa?izmaksas kalkul?cija un anal?ze

Jelgav?,

1999.

1. K?di ir izmaksu un atdeves uzskaites un pa?izmaksas kalkul?cijas

uzdevumi gr?matved?b? un perspekt?vaj? pl?no?an??

Vad?bas gr?matved?b? izmaksu uzskaite un pa?izmaksas apr??ini ir

uz??muma iek??j?s uzskaites svar?g?k?s sast?vda?as un veido paral?li

finansu gr?matved?bai otru uz??muma kop?j?s gr?matved?bas nozari. Izmaksu

uzskaite vad?bas gr?matved?b? ir visdinamisk?k? f?ze vis? uz??muma

uzskait?.

T?s galvenais uzdevums pal?dz?t vad?bai pl?not un kontrol?t

saimniecisko darb?bu. ?pa?os p?rskatos apkopota visa gr?matved?bas

inform?cija pal?dz vad?t?jiem atrisin?t saimniecisk?s darb?bas probl?mas.

Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir pl?no?ana un kontrole:

. Pl?no?anas uzdevums - darb?bas m?r?u izv?le un l?dzek?u noteik?anu to

sasnieg?anai. Pl?nojot j?rod pamatota atbilde apr??iniem: ko uz??mums

grib sasniegt? kas , k? un kad j?dara iecer?t? m?r?a sasnieg?anai?

. Kontroles uzdevums – sekot uz??m?jdarb?bas atbilst?bas pl?nam. Kontroles

sist?mai j?konstat? novirzes no t?mes jeb bud?eta r?d?t?jiem, kurus par

katru darb?bas veidu v?l pirms attiec?g? p?rskata perioda sast?da, lai

sal?dzin?tu faktiskos sasniegumus ar pl?notajiem.

Izmaksu un atdeves gr?matved?bas darb?ba v?rsta galvenok?rt uz

n?kotni, ietverot ar? tagadni, bet daudz maz?k – pag?tni.?os gr?matved?bas

p?rskatus sast?da ?s?kam periodam nek? finansu gr?matved?b?.

Izmaksu un atdeves gr?matved?bai j?dod pamatojums pa?ra?oto kr?jumu –

gatavo un negatavo izstr?d?jumu, pa?ra?oto materi?lu un nepabeigto

pas?t?jumu nov?rt??anai, kas nepiecie?ams ?o kr?jumu atspogu?o?anai finansu

uzskait?, it ?pa?i p?rskata bilanc?, t.i., veic apr??inot izstr?d?juma

pa?izmaksu, jo tas ir galvenais krit?rija kr?jumu nov?rt??an?.

Tie?ie izmaksu un atdeves apr??inu da?as uzdevumi:

1) uztvert visas p?rskata period? ar pamatdarb?bu saist?t?s izmaksas

un ie??mumi, un, t?s sal?dzinot, noteikt pamatdarb?bas sniegumu jeb

atdevi;

2) noteikt vien? apr??inu period? ra?ot?s produkcijas pa?izmaksu un

t?s p?rdo?anas finansu rezult?tu;

3) noteikt vienas vien?bas produkcijas pa?izmaksu – faktisko, pl?noto;

4) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos;

5) kontrol?t bud?etos noteikt? izmai?u l?me?a iev?ro?anu;

6) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos, k? ar? atsevi??u produkciju

veidu rentabilit?ti;

7) dot pamatojumu pl?no?anai un l?mumu pie?em?anai.

?o uzdevumu veik?anai visas izmai?as grup?:

1) pa izmaksu veidiem jeb poste?iem;

2) pa izmaksu ra?an?s viet?m;

3) pa izmaksu nes?jiem.

Izmaksu un atdeves apr??iniem j?dod atbilde uz sekojo?iem jaut?jumiem:

a) K?das izmaksas izveidoju??s?

b) Kur izmaksas ir izveidoju??s?

c) Uz ko attiecas izmaksas?

2. Ar ko at??iras integr?t? gr?matved?ba no dal?t?s gr?matved?bas?

Integr?t? gr?matved?b? visas izmaksas uzskaita vienot? kontu sist?m?,

kas izveidota uz vienota kontu pl?na un vienotas bilances b?zes.

Integr?l?s sist?mas tr?kumi:

1) Izmaksu uzskaitei j?atver liels skaits kontu, kas apgr?tina

gr?matved?bas darbu un pie?auj k??d??anos kontu kodos dokumentu

apstr?d?.

2) Izz?d starp?ba starp j?dzieniem “izdevumi” un “?zmaksas” , nav

tie?i redzama izdevumu strukt?ra pa izdevumu jeb izmaksu

elementiem. Vajadz?gi papildr??ini.

3) Pa?izmaksu var kalkul?t tikai viens darbinieks – bilancsp?j?gs

gr?matvedis. Nav iesp?jama darba dal??ana izmaksu uzskait? un

pa?izmaksas kalkul?cij?.

4) Nav atdal?ta uz??muma konfidenci?l? inform?cija no visp?rpieejam?s

inform?cijas.

5) Pats sadal?jums kontos neatbilst galvenajiem gada p?rskata

dokumentiem – p?rskata bilances un pe??as zaud?juma apr??ina

sast?d??anas pras?b?m, prasa papildus apr??inus.

6) Nav iesp?jamas p?rr??in?tas kalkul?t?s cenas materi?lu pat?ri?am

un pamatl?dzek?u nolietojumam, k? ar? citu kalkul?to izmaksu

lieto?ana pa?izmaksu apr??in??an?.

7) Gr?ti apvienot divas galven?s uzskaites pras?bas:

- inform?cija par uz??muma finansu st?vokli;

- uz??muma vad?bas nodro?in??ana ar l?mumu pie?em?anai nepiecie?amo

iek??jo inform?ciju.

8) Apgr?tin?ta izmaksu kontrole un ?s?ku p?rskata periodu lieto?ana

izmaksu uzskait?, sal?dzinot ar finansu gr?matved?bu.

9) Uz??muma darb?bas finansu rezult?ta noskaidro?ana iesp?jama tikai

p?c kontu sl?g?anas reizi ceturksn? vai gada beig?s. Cie?

gr?matved?bas operativit?te un vad?ba sa?em nov?lojo?os

inform?ciju.

Dal?t? gr?matved?b? piln?gi tiek atdal?ta finansu uzskaite no izmaksu

uzskaites, un abas ??s gr?matved?bas da?as vairs nav saist?tas ar divk?r?o

ierakstu. Finansu rezult?ta apr??in??ana notiek, finansu gr?matved?bu tie?i

sal?dzinot uz??muma ie??mumus ar izdevumiem, bez gatav?s produkcijas

pa?izmaksas apr??iniem un kalkul?cijas novir?u iegr?mato?anas ??s finansu

gr?matved?bas kontu sist?m?.

Dal?t? gr?matved?ba:

1) finansu gr?matved?ba;

2) izmaksu un atdeves gr?matved?ba jeb vad?bas gr?matved?ba.

Dal?t?s gr?matved?bas tr?kums – visp?rpieejam? inform?cija ir atdal?ta

no iek??j?s, konfidenci?l?s inform?cijas.

Dal?t? gr?matved?ba nodro?ina racion?lu darba dal??anu un ?auj veidot

uz??mama efekt?v?ku izmaksu kontroles sist?mu.

Ja izmanto dal?to gr?matved?bu, izmaksu uzskaiti var iek?rtot

divej?di:

1) izmaksas uzskait?t kontos, inform?ciju grup?jot pa izmaksu viet?m un pa

izmaksu nes?jiem.

2) statistik? jeb tabulu form?, kad inform?ciju uzreiz no pirmdokumentiem

ievieto ?pa??s apr??inu tabul?s.

Galven? priek?roc?ba – finansu rezult?tu var bez gr?t?b?m apr??in?t

katru m?nesi, ar? produkcijas faktisko pa?izmaksu var apr??in?t ikm?nesi,

t? kontrol?jot ra?o?anas efektivit?ti ?sos laika periodos.

3. K? veic kalkul?ciju ar dal??anu:

- vienpak?pes kalkul?ciju ar dal??anu;

- vair?kpak?pju kalkul?ciju ar dal??anu (procesa kalkul?ciju)?

Kalkul?cija ar dal??anu izmanto , ja uz??mums ra?o tikai viena veida

produkciju, piem?ram, HES, viena miner?la ieguves raktuv?s u.c.

Vienpak?pju kalkul?cija ar dal??anu – dalot visu izmaksu kopumu ar

sara?ot?s produkcijas vien?bu daudzumu:

p?rskata perioda izmaksu kopsumma = produkcijas 1

vien?bas

p?rskata perioda ra?oto produkciju daudzums ra?o?anas pa?izmaksa

J??em v?r?:

1) produkcijas vien?b?m j?b?t nosac?ti vien?d?m, vis? ra?o?anas proces? un

t?s ra?o masveid?;

2) nedr?kst pie?aut izmai?as gatav?s produkcijas un pusfabrik?tu kr?jumos.

T?d?l to lieto sam?r? reti. Kalkul?ciju ar dal??anu tom?r var lietot

tad, ja iesp?jams skaidri noteikt katra izstr?d?juma tie??s izmaksas un uz

katru uzstr?d?juma veidu sadal?t visp?r?j?s izmaksas, apr??inot katra

izstr?d?juma veidu kop?j?s izmaksas, ja vienlaikus ar ?o produkciju taj?

pa?? ra?o?anas proces? netiek ieg?ts v?l k?ds cits produkcijas veids.

Vair?kpak?pju kalkul?cija ar dal??anu – gad?jum?, kad gatav?s

produkcijas ra?o?ana notiek vair?k?s f?z?s un vair?k?s izmaksu viet?s,

main?s ar? kr?jumu atlikumi.

Formula:

1. izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas + 2. izmaksu vietas ra?o?anas

izmaksas +

izgatavoto 1.pusfabrik?tu daudzums izgatavoto 2.pusfabrik?tu daudzums

+ … n izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas + vad??anas un noieta

izmaksas =

izgatavoto gatav?s prod. daudzums p?rdot?s

prod.daudzums

= viena p?rdota izstr?d?juma vien?bas pa?izmaksa

4. K? nosaka pe??as slieksni viena veida produkcijas ra?o?anai?

Apr??in?mais lielums ir p?rdodam?s produkcijas daudzums p?rdo?anas

cen?s, t.i,pe??as sliek??a r?d?t?js, un to apz?m? ar

x – k? nezin?mo lielumu,

Rc – vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cenu

V – vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksas

F – uz??muma fiks?to izmaksu kopsummu.

Formula:

Rc * x = VX + F + O (pie pe??as = 0)

T? k? Rc – V ir vienas izstr?d?juma vien?bas seguma summa, tad pe??as

sliek??a apr??ina formulu var vienk?r?ot:

Rc X = F : Rc – V

jeb

pe??as slieksnis = fiks?t?s izmaksas : 1 vien?bas seguma summu.

?o formulu lieto?ana r?da ar? to, cik liela noz?me ir pareizai kop?j?s

izmaksu summas sadal??anai variablaj?s un fiks?t?j?s izmaks?s. Ja ?? sadale

b?s veikta pavir?i un k??daini, k??daini b?s ar? pe??as sliek??a apr??inu

rezult?ti.

Pe??as sliek??a anal?ze visp?r ir lietojama tikai ar noteiktu

nosac?jumu: attiec?bai starp izstr?d?juma vienas vien?bas p?rdo?anas cenu

un t?s variablaj?m izmaks?m j?b?t nemain?gai k? apr??ina b?zes period?, t?

ar? prognoz?jam? perioda beig?s. Citiem v?rdiem: seguma summa vienai

izstr?d?juma vien?bai nedr?kst main?ties vis? apr??inos prognoz?jam? laik?.

Uzdevumu risin??ana.

5.1. Autotransporta uz??mums – 1

Apr??in?t viena automobi?a ekspluat?cijas izmaksu gada bud?etu:

1) darba izmaksas (Ls):

|Darba alga gad? |8 500 |

|Darba samaksa par virstund?m 10% no pamatalgas |850 |

|Soci?lais nodoklis 28 % |2618 |

|? |11 968 |

2) nosac?ti patst?v?gas izmaksas (Ls):

|Amortiz?cijas atskait?jumi gad? (p?c line?r?s |3 500 |

|metodes)- 25% gad? (a/ m v?rt?ba Ls 14 000) | |

|A/m apdro?in??ana gad? |50 |

|Darba izmaksas |11 968 |

|? |15 518 |

3) materi?l?s izmaksas (Ls):

|Degviela un sm?rvielas (1 l uz 10 km; 1l = 0,40 Ls;|1 760 |

| | |

|nobraukums = 44 000 km) | |

|Riepu nodilums (norma – 1 riepu kompl. 0,02 Ls par |880 |

|1 km) | |

|? |2 640 |

4) visu izmaksu kopums uz vienu a/m (Ls):

|Nosac?ti patst?v?gas izmaksas |15 518 |

|Materi?l?s izmaksas |2 640 |

|Remonta un tehnisk?s apkopes izmaksas |450 |

|P?r?j?s tie??s izmaksas |100 |

|? |18 708 |

5) viena km pa?izmaksa (Ls):

izmaksu kopums = 1 km pa?izmaksa

nobraukums gad?

18 708 = 0.425 Ls

44 000

5.3. Ra?o?anas pa?izmaksas kalkul??anai ar ekvivalences skait?iem.

a) apr??in?t ekvivalences skait?us atsevi??iem produkcijas veidiem;

b) apr??in?t katra izstr?d?juma veida vienas vien?bas pa?izmaksu.

|Izstr?d|1 |Sara?ot|Apr??in?|P?rr??. |Vienas |Pa?izmaksa|

|?-jumu |vien?bas|s |-tie | |vien?bas|pa |

|veidi: |p?rdo?a-|vien?bu|ekvivale|C |pa?izmak|produkcija|

| |nas cena| |n-ces |vien?b?s|sa |s veidiem |

| | | |skait?i | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

| | | | |(3 x 4) |(C6 x 4)|(6 x 3) |

|A |0,80 |3 000 |1.6 |4 800 |0.84 |2 520 |

|B |0,75 |1 200 |1.5 |1 800 |0.79 |948 |

|C |0,50 |4 500 |1 |4 500 |0.525 |2 363 |

|D |1,20 |2 200 |2.4 |5 280 |1.26 |2 772 |

|E |1,10 |1 400 |2.2 |3 080 |1.155 |1 617 |

| | | | |? 19 460| |? 10 220 |

Kop?j?s ra?o?anas izmaksas 10 280 – 60 = 10 220

10 220 : 19 460 = 0,525

5.4. Uzz?m?t izstr?d?juma “C” pe??as sliek??a noteik?anu koordin?tu

sist?m?.

x – pe??as slieksnis

Rc – vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cena = 36 Ls

V – vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksas = 24 Ls

F – uz??muma fiks?to izmaksu kopsumma = 3 000 Ls

Rc * x = VX + F + O (pe??as 0)

36 x = 24 x + 3 000

36 x - 24 x = 3 000

12 x = 3 000

x = 250 pe??as slieksnis – tik daudz vien?bu ra?ojot un p?rdodot,

uz??mumam neb?s ne pe??as, ne zaud?jumu.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.