рефераты бесплатно

МЕНЮ


Расследование причин аварий на предприятиях

(дата складання акта) (місце складання акта)

Комісія, призначена наказом

від «___» _______ 200___ р. N ___ _______________________________

(найменування органу, ким призначена комісія) у складі: - голова комісії

_____________________ _____________________________

(прізвище ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії:

_______________________________ _____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

_______________________________ _____________________________

(посада, місце роботи)

за участю:

_______________________________ _____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

_______________________________ _____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з «____» _________ по «____» _________ 200___ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок невиробничого характеру

"____"____________ 200 _ р.

Лікувально-профілактичний заклад, куди звернувся або доставлений потерпілий

_______________________________________

Повідомлення надіслано ___________________________________________

(найменування районної держадміністрації або

__________________________________________________________________

виконавчого органу міської, районної у місті ради, органу

__________________________________________________________________

внутрішніх справ, органу прокуратури)

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________________

__________________________________________________________________

Дата народження __________________________________________________

Рід занять _______________________________________________________

Адреса потерпілого _______________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, район,

__________________________________________________________________

населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

Місце, де стався нещасний випадок ________________________________

__________________________________________________________________

Дата і час травмування ___________________________________________

(число, місяць, рік, година)

Дата і час звернення до лікувально-профілактичного закладу

__________________________________________________________

(число, місяць, рік, година)

Діагноз __________________________________________________________

Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10)

__________________________________________________

Подія, що призвела до нещасного випадку __________________________

__________________________________________________________________

Висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння

________________________________________

_____________________________ __________ ______________________

(посада медичного працівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

Форма НТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

-----------------------------

(посада, ініціали та прізвище)

-----------------------------

(підпис)

"____"______________200 _ р.

МП

АКТ N___

про нещасний випадок невиробничого характеру

1.--------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

2. Дата народження ---------------------------------------------------------

----------------------------------------

(число, місяць, рік)

3. Стать -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина

дошкіьного віку, учень, студент --------------------------------------------

-------------------------------------

|------+------+-----|

|число |місяць|рік |

5. Дата і час нещасного випадку --------------------------------------------

-------------------------------------

|------+------|

|годин |хвилин|

6. Адреса потерпілого: -----------------------------------------------------

----------------------------------------

Автономна Республіка Крим, область -----------------------------------------

---------------------------------

район ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

населений пункт ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

вулиця, будинок, квартира --------------------------------------------------

--------------------------------------

7. Місце, де стався нещасний випадок ---------------------------------------

-----------------------------------

8. Стислий виклад обставин нещасного випадку -------------------------------

-----------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

9. Подія, що призвела до нещасного випадку ---------------------------------

---------------------------------

10. Причини нещасного випадку ----------------------------------------------

------------------------------------

1. Наслідки нещасного випадку ----------------------------------------------

------------------------------------

(смертельний, не смертельний)

2. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,

тверезий ------------

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин

травмування:

------------------------------------------------------------------

| | Виконавець - посада, |

N | Зміст заходу | місце роботи, ініціали та | Термін

з/п | | прізвище | виконання

| | |

------------------------------------------------------------------

14. Висновок комісії

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

( зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)

15. Назва організації, яка проводила розслідування -------------------------

---------------------------

Голова комісії ----------- ----------- ----------------------------

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ----------- ----------- --------------------------

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

----------- ----------- ---------------------------

-

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

"---"------------200_ р.

Форма П-5

КАРТА ОБЛІКУ

професійного захворювання (отруєння)

Дата заповнення ------------ Реєстраційний

номер ------------

| п/п | | Зміст інформації | N | Код |

1. Автономна Республіка Крим або область

______________________________________________

2. Район, місто, село

__________________________________________________________________

3. Орган, до сфери управління якого належить підприємство

________________________________

4. Галузь

____________________________________________________________________________

5. Підприємство

______________________________________________________________________

6. Цех, дільниця

______________________________________________________________________

7. Дата одержання повідомлення про профзахворювання

___________________________________

8. Кількість одночасно потерпілих з урахуванням даної особи

_______________________________

9. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого

______________________________________________

10. Стать: чоловіча - 1, жіноча –

2________________________________________________________

11. Вік (кількість повних років)

_________________________________________________________

12. Професія

_________________________________________________________________________

13. Стаж роботи за даною професією

____________________________________________________

14. Стаж роботи в контакті з шкідливим виробничим фактором, що

спричинивпрофзахворювання

____________________________________________________________________________

________

15. Шкідливі виробничі фактори, що спричинили профзахворювання (отруєння)

згідно з гігієнічною класифікацією

_____________________________________________________________

16. Основний

________________________________________________________________________

(конкретні найменування згідно з класифікатором

N 6)

17. Супутній

_________________________________________________________________________

(конкретні найменування згідно з класифікатором

N 6)

18. Параметри факторів

_______________________________________________________________

Основний

___________________________________________________________________________

Супутній

____________________________________________________________________________

19. Обставини виникнення профзахворювання:

1.

____________________________________________________________________________

______

2.

____________________________________________________________________________

______

20. Вид профзахворювання: захворювання отруєння

_______________________________________

21. Форма гостре профзахворювання; хронічне

____________________________________________

22. Діагнози: 1. Основний

______________________________________________________________

2.Супутні - виробничо обумовлені

___________________________________________

23. Стадії захворювання стадії (1, 2, 3)

основного__________________________________________

стадії (1, 2, 3) супутнього

______________________________________________________________

24. Профзахворювання (отруєння) виявлено:під час медогляду - 1, під час

звернення – 2 _________

25. Діагноз встановлено: лікувально-профілактичним закладом - 1,

профвідділенням - 2, науково-дослідним інститутом - 3

_______________________________________________________________

26. Тяжкість захворювання: без втрати працездатності - 1 з втратою

працездатності – 2, смерть - 3

____________________________________________________________________________

_________

27. Пенсіонер: не працює - 1, працює - 2

__________________________________________________

28. Заходи, вжиті санепідстанцією ________________

29. Прізвище, ім'я та по батькові санітарного лікаря (повністю)

______________________________

30. Підпис ___________________________________

Специальное расследование

Специальному расследованию подлежат:

V несчастные случаи со смертельным исходом;

V групповые несчастные случаи, которые случились с двумя и более

работниками независимо от тяжести повреждения их здоровья;

V случаи смерти на предприятии;

V случаи пропажи работника во время выполнения им трудовых

обязанностей.

О вышеперечисленных случаях, которые подлежат специальному

расследованию, работодатель обязан немедленно передать средствами связи

сообщение по установленной форме:

V соответствующему территориальному органу Госнадзорохрантруда;

V соответствующему органу прокуратуры по месту возникновения

несчастного случая;

V соответствующему рабочему органу исполнительной дирекции Фонда;

V органу, в сферу управления которого входит это предприятие (в

случае его отсутствия – соответствующей местной госадминистрации

или исполнительному органу местного самоуправления);

V соответствующему учреждению санитарно-эпидемиологической службы, в

случае выявления острых профессиональных заболеваний (отравлений);

V профсоюзной организации, членом которой является потерпевший;

V вышестоящему профсоюзному органу;

V соответствующему органу по вопросам защиты населения от

чрезвычайных ситуаций и другим органам (в случае необходимости).

Специальное расследование несчастного случая проводится комиссией. В

состав комиссии по специальному расследованию включаются: должностное лицо

государственного надзора за охраной труда (глава комиссии), представитель

соответствующего рабочего органа исполнительной дирекции Фонда,

представитель органа в сферу управления которого входит предприятие, а

случае отсутствия – соответствующей местной госадминистрации или

исполнительного органа местного самоуправления, работодателя, профсоюзной

организации, членом которой является потерпевший, вышестоящего профсоюзного

органа или уполномоченный трудового коллектива по вопросам охраны труда,

если потерпевший не является членом профсоюза, а в случае расследования

случаев выявления острых профессиональных заболеваний (отравлений) также

специалист соответствующего учреждения санитарно-эпидемиологической службы.

В зависимости от конкретных условий (количества погибших, характера и

возможных последствий аварии и т.д.) в состав комиссии могут быть включены

также представители других органов.

Специальное расследование группового несчастного случая, во время

которого погибли 2 – 4 лица, проводится комиссией по специальному

расследованию, которая назначается приказом руководителя

Госнадзорохрантруда или его территориального органа. В случае если погибло

5 и более лиц или травмировано 10 и более лиц комиссия по специальному

расследованию назначается приказом Госнадзорохрантруда, если по этому

поводу не было принято специального решения Кабинета Министров Украины.

Специальное расследование проводится на протяжении не более 10-ти

рабочих дней. В случае необходимости установленный срок может быть

продолжен органом, который издал приказ о назначении специального

расследования. По результатам расследования составляется акт по форме Н-5,

а также оформляются другие материалы, предусмотренные Положением.

Акт специального расследования подписывается главой и всеми членами

комиссии по специальному расследованию. Акт формы Н-1 или НТ на каждого

потерпевшего составляется в соответствии с актом специального расследования

Н-5 в двух экземплярах, подписывается главой комиссии по специальному

расследованию и всеми ее членами и утверждается работодателем на протяжении

суток после получения этих документов.

В случае расхождения мыслей членов комиссии по специальному

расследованию, руководитель соответствующего органа государственного

надзора за охраной труда, который назначил эту комиссию, рассматривает с

членами комиссии материалы расследования и может назначить новое

расследование или выдать работодателю предписание по форме Н-9 о признании

несчастного случая связанным с производством, составления акта формы Н-1 и

принятие его на учет.

Работодатель в пятидневный срок с момента подписания акта специального

расследования несчастного случая или получения предписания должностного

лица органа государственного надзора за охраной труда о принятии на учет

несчастного случая обязан рассмотреть эти материалы и издать приказ о

принятии мер по недопущению подобных случаев, а также призвать к

ответственности работников, которые допустили нарушения законодательства об

охране труда.

После окончания специального расследования несчастного случая

работодатель в пятидневный срок посылает копии материалов указанных в

Положении, органам прокуратуры, другим органам, представители которых

принимали участие в расследовании. Первый экземпляр материалов

расследования остается на предприятии и сохраняется на протяжении 45 лет.

Потерпевшему или членам его семьи, доверенному лицу высылается утвержденный

акт формы Н-1 или НТ вместе с копией акта специального расследования

несчастного случая.

На основании актов формы Н-1 работодатель составляет государственную

статистическую отчетность о потерпевших по форме, утвержденной

Госкомстатом, и подает ее в установленном порядке соответствующим

организациям, а также несет ответственность за ее достоверность согласно

действующего законодательства.

Заключение

Как видно из всего вышеизложенного, теоретически все выглядит вроде бы

нормально, но на практике имеют место неполнота и искажение действительных

причин несчастных случаев и аварий. Моя профессия на данный момент

(монтажник электрооборудования, пусконаладчик, допуск по ТБ – II до 10 кВ)

вплотную связанна с охраной труда и техникой безопасности, поэтому по

своему опыту работы (4 года), мне кажется, это происходит по двум причинам

– недостаточно квалифицированное расследование, либо заинтересованность лиц

проводящих расследование (чаще всего), в затушевывании или сокрытии

истинных обстоятельств происшествия, так как эти лица зачастую прямо или

косвенно виновны в произошедшем. Часто оказывается, что и сам пострадавший

оказывается заинтересованным в определенном порядке развития расследования

(корыстный умысел и др.).

Более объективному и квалифицированному установлению причин в ходе

расследования несчастного случая на производстве должна служить единая,

научно обоснованная методика расследования, которая до сегодняшнего времени

все еще не существует или не совершенна. Также в состав комиссий по

расследованию несчастных случаев на производстве следует включать как можно

большее число потенциально незаинтересованных лиц, экспертов, специалистов

и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Украины; принятая на 5 сессии ВР Украины; 24.06.1996 г.;

2. Кодекс законов о труде Украины с постатейными материалами; часть II;

под ред. В.Г. Гончаренко; Киев; Юринком 2004 г.;

3. Закон Украины «Об охране труда»;

4. Постановление Кабинета Министров Украины № 623 от 10.08.1993 г. в

ред. Постановления КМ Украины № 923 от 17.06.1998 г. с изменениями

Постановлением КМ Украины № 1988 от 27.10. 1999 г. «Положение о

расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных

заболеваний и аварий на предприятиях, учреждениях и организациях»;

5. Постановление КМ Украины № 1094 от 28.08.2001 г. с изменениями и

дополнениями внесенными Постановлениями КМ Украины № 1363 от

12.09.2002 г. и № 1402 от 04.09.2003 г. «Некоторые вопросы

расследования причин несчастных случаев, профессиональных

заболеваний и аварий на производстве»;

6. Постановление КМ Украины № 270 от 24.04.2001 «Положение о порядке

расследования и учета несчастных случаев непроизводственного

характера»;

7. Основы охраны труда; В.Д. Жидецкий; Киев; 2004 г.;

8. Человек и труд, справочник по правовым вопросам; под ред.

В.С. Ковальского; Киев; Юринком 1997 г.;

9. Охрана труда в Украине; под ред. В.С. Ковальского; Киев; Юринком

1999 г.;

10. Основы безопасности труда в строительстве; В.А. Ачин, научный ред.

Г.Е. Скордумов; Ленинград; Стройиздат; 1976 г.;

11. Трудовое право Украины; учебное пособие, третье издание; под ред.

Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной; Харьков; Одиссей 2002 г.;

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ:

1. http://rrmu.nrod.ru – Сайт донецкого областного комитета профсоюза

«Радиоэлектронмаш»;

2. http://www.legal.com.ua – юридическая база данных нормативно

правовых актов;

3. http://www.liga.zakon.ua – юридическая база данных нормативно

правовых актов (платная);

4. http://www.meta.com.ua – юридическая база данных нормативно правовых

актов (платная);

5. http://www.w3.org;

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.