рефераты бесплатно

МЕНЮ


Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

користуються привозною водою, 90% сіл не мають водогону, кількість

невеликих річок зменшилася на три тисячі. Спостерігається процес швидкої

втрати якості поверхневих та підземних вод, що пов’язано зі скиданням

сильно забруднених стічних вод. Основний стік (до48%) неочищеної води дає

комунальне господарство України. Це зумовлено недосконалістю очисних споруд

і відсутністю грошей на їх будівництво та ремонт. Води річок Дніпра та

Дністра у ряді випадків перевищують 14 норм нітратів, 11 – нафтопродуктів,

10 – фенолу. Ці річки протікають в районах інтенсивного

сільськогосподарського та промислового використання. Дністер виявився

найбільш забрудненою рікою України. У 1991-1992 роках, коли була зроблена

досконала система пропуску води в системі Дністровського водосховища,

санітарний стан цієї річки став покращуватися. Забруднення рік та підземних

вод призводить до різкого забруднення Азовського та Чорного морів. Щорічно

в Азовське море скидається 1,1 млрд. м3 неочищених стоків, в Чорне море – 2

млрд. м3. Майже усі підземні води, як показують аналізи, вміщують

надлишок пестицидів, мінеральних добрив та інших шкідливих речовин.

Не в кращому стані знаходяться Київське, Каховське, Кременчуцьке,

Дністровське та ряд інших водосховищ країни. Весь Азово-Чорноморський

басейн, що складає південний кордон України, знаходиться ще в гіршому

стані. Азовське море за ступенем забруднення в розрахунку на 1 м3 води

знаходиться на першому місці в світі.

Внаслідок непродуманих заходів з міліорації земель в Україні знищено 1

млн. га найродючіших у світі грунтів. За даними Всесвітньої організації

охорони здоров’я, близько 80% усіх випадків захворювань пов’язані із

споживанням неякісної води.11

По інсультах та інфартах сьогодні Україна, як свідчить статистика займає

перше місце в світі.4

В Україні за останні 20 років кількість ріллі на одну людину скоротилася

майже вдвічі, кількість забруднених земель зросла з 13 млн. до 18 млн. га.

Крім того, 2 млн. га такі захімізовані, що їх рекультивація і відновлення

економічно нерентабельні.

Надмірне використання пестицидів та інших мінеральних добрив, надмірна

загазованість отруюють людей і тварин. Такий стан речей призвів до того,

що в кістках сучасної людини вміст свинцю у 50 разів вищий, ніж у наших

давніх предків. 11

Застосування продуктів хімічної промисловості в економічному житті

суспільства веде до швидкого зростання серцево-судинних та онкологічних

захворювань.

Матеріали обстеження грунтів України показують, що їхнє забруднення

небезпечно зростає, має місце техногенне забруднення с/г грунтів викидами

промислових підприємств. Воно дуже велике в Донецькій, Луганській,

Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Якість грунтів у

цілому по країні погіршується і знижується їх родючість.

2.2. Шляхи вирішення соціоекологічної ситуації в світі і Україні

Екологія на порозі ІІІ тисячоліття поставила перед політикою усіх держав

світу такі гострі проблеми, як регулювання чисельності населення,

екологічну конвенцію виробництва, екологічну безпеку населення. Природа

екологічних проблем єдина для всього світового суспільства, тому їх

неможливо вирішити окремо в тій чи іншій державі. Сьогодні виникло нове

поняття в розвитку цивілізації – екологічна політика.

У сучасному суспільстві екологічна політика стала самостійною сферою в

політичній діяльності держав, формування якої почалося з 70-х років нашого

століття. Саме тоді, коли проявилася швидка деградація природного

середовища в різних країнах світу.

Сьогодні в більш ніж 100 країнах світу створені міністерства або

відомства, які займаються охороною навколишнього середовища.

Україна, як європейська держава, приєдналася до процесу державного та

правового регулювання збереження якості природного середовища. У 1991 році

було створене Міністерство охорони навколишнього природного середовища

України. За його ініціативою в 1991 році був прийнятий Закон про охорону

навколишнього середовища та розпочата розробка пакету законів та

законодавчих актів з екологічних проблем, включаючи охорону атмосфери,

води, рослинного та тваринного світу.6

Суверенна Україна як учасниця Конференції 1992року в Ріо-де-Жанейро

внесла пропозицію про екологічну конверсію виробництв, прийняла на себе

зобов’язання забезпечувати екологізацію економіки та розв’язання

екологічних проблем як першочергове завдання господарської та державної

політики. Україна бере участь в роботі програм ООН з навколишнього

середовища. Тільки за період з 1980 до 1991 року Україна взяла участь у 10

міжнародних актах з охорони здоров’я, будучи в складі СРСР.

Об’єктивна необхідність міжнародного співробітництва в галузі охорони

природи на міждержавному рівні випливає з глобального характеру екологічної

кризи. Сьогодні розпочався процес формування нової системи цінностей

соціального, економічного та етичного характеру, що включає в себе

екологічний імператив. Сьогодення ознаменувалося усвідомленням взаємної

відповідальності держав за стан навколишнього середовища. Стали нормою

міжнародного спілкування співробітництво в галузі вирішення екологічних

проблем, взаємні консультації та обмін інформацією. Головною метою є

вироблення системи світової екологічної безпеки.

З 1991 року в Україні введена плата за забруднення навколишнього

середовища.6 Заходи направлені на реалізацію головного принципу: не

максимізація прибутків підприємців або держави, а досягнення стійкого

розвитку шляхом збалансованого природокористування так, щоб розвиток

матеріального виробництва в будь-якому регіоні забезпечував стійкість

екосистем.

Економічне забезпечення збереження здорового природного середовища

різноманітне та включає в себе:

1) державне фінансування заходів з охорони природи;

2) ліцензування;

3) нормування;

4) створення екологічних фондів;

5) систему плати за користування природними ресурсами та додатково за

ресурси, що вилучаються;

6) економічні санкції (платежі та штрафи) за забруднення природного

середовища;

7) економічне стимулювання зниження забруднення. пільгові кредити для

реалізації екологічних робіт та впровадження екологічно чистих технологій;

8) пільгове оподаткування підприємств, що впроваджують безвідходні

технології та отримують чисту продукцію, в томучислі і сільськогосподарську

продукцію;

9) право на продаж екологічно чистої продукції за підвищеними цінами.

Сьогоднішній рівень розвитку суспільства на перший план висуває систему

екологічних показників.

Тринадцять країн Європи, США та Канади ввели споживчу плату – це плата

за те, що за дорученням державних органів певні підприємства збирають,

зберігають та знешкоджують відходи тих виробництв, які не упорядкували цієї

системи самі. Відомо три основних підходи до економічної компенсації

екологічних збитків: рентний, витратний, оптимізаційний.

У багатьох країнах світу прийнятий саме витратний принцип екологічних

платежів, відповідно розміри плати за забруднення виводяться з розмірів

витрат, що необхідні для уникнення забруднення або ліквідації його

наслідків.

Поки що в світі відсутній цілісний механізм вирішення екологічних

проблем. Це пов’язано з неготовністю урядів та населення до прийняття ідеї

колективної відповідальності людства за збереження біосфери.

Україна сьогодні знаходиться в скрутному економічному становищі, але

намагається запровадити в життя соціально-правові важелі охорони природи:

1) введення екологічних норм та стандартів, що обов’язкові як для

підприємств, так і для окремих осіб;

2) проведення обов’язкових екологічних експертиз;

3) створення юридичних можливостей для кооперування підприємств з метою

виконання екологічних програм на взаємно договірній основі;

4) розповсюдження безвідходних і чистих технологій через систему

виставок та ярмарків;

5) адміністративні обмеження на види робіт та технологій, що шкодять

природному середовищу.

Дуже важливим елементом концепції екологічної безпеки в Україні і інших

країнах світу є її правове забезпечення та визначення поняття екологічного

злочину. У міжнародному праві під екологічним злочином розуміють соціально

небезпечні дії, спрямовані на знищення життя людей чи навколишнього

середовища і дуже жорстко караються, іноді навіть до довічного ув’язнення.

Норми екологічного права є обов’язковими, якщо вони закріплені законом і

підкріплюються методами державного примусу для тих суб’єктів, які ігнорують

ними.

Провідною державою у світі в сфері державного регулювання проблеми

екології і системи соціального захисту населення є Німеччина. Майже за 30

неповних років тут було прийнято більш як 600 різноманітних законодавчих

актів в галузі охорони навколишнього середовища.6

У міжнародному екологічному праві провідне місце займає принцип

запобігання, відповідно якому основною метою цивільних дій є попередження

порушень природного середовища, а не ліквідація наслідків таких порушень.

Ця вся система ще недосконала у тому аспекті, що економічно розвинені

країни мають ряд слаборозвинених країн, які використовують як країни

“екологічного гною”, розташовуючи на їх території екологічно небезпечні

підприємства, а збитки не відшкодовують – вважають, що екологічні витрати

повинні нести країни, де розташовані підприємства.

Державна охорона природних об’єктів здійснюється за категоріями об’єктів

та територій, розроблених у Законі України про природно-заповідний фонд і

має мету розширити території заповідників, зберегти ландшафти, рідкісні

види звірів, птахів, рослин. Спостерігається тиск на заповідники збоку

корумпованих чиновників, які дозволяють здійснювати забудови на територіях

заповідників. Але громадські організації, мисливські та єгерські утворення

в Україні чинять значний опір цьому явищу. Однією з найбільш важливих задач

охорони природи є збереження біологічного різноманіття. Конвенція про

біологічне різноманіття, схвалена на Конференції ООН з навколишнього

середовища та розвитку в 1992 році. До кінця 1993 року Конвенцію про

біологічне різноманіття підписали 167 держав світу.6 На території України

мешкає 45 тисяч видів тварин, в тому числі 17 видів земноводних, 20

плазунів, близько 400 видів птахів, 200 – риб. Флора рослин нараховує майже

5 тисяч видів. Без збереження рослин та рослинності неможливо зберегти види

тварин.

Весь перелік видів рослин і тварин, що потребують охорони, наводять в

Червоних книгах, які видають у багатьох державах світу. У Червоній книзі

України знаходиться 429 видів рослин, 28 видів мохів. 30 видів грибів. 27

видів лишайників та 17 видів водоростей та 382 види тварин. Складання

Червоних книг є одним із методів зниження темпів антропогенного вимирання

живих організмів.

Спеціальною формою охорони природи є переселення рослин, тварин, птахів

в ті райони, де вони вимерли, або ж можуть прижитися в нових умовах

існування. Таким прикладом є успішне відновлення популяцій бобрів на

території України.

Отже, щодо вирішення екологічної ситуації в Україні, то можна зробити

висновок: державу, громадські організації, єгерські і мисливські товариства

та багатьох громадян країни турбує проблема екології. По можливості

українське суспільство намагається у такий скрутний час зберегти природне

середовище для майбутніх поколінь, а головне те, що є бажання це робити.

Висновки

Є надія, що незалежна Україна переступить поріг в ІІІ тисячоліття з

високою екологічною культурою, сутність якої полягає у внутрішній суті

самої людини та людського суспільства, що знаходиться “всередині нас” і

проявиться в певних діях щодо природи. Наша епоха – час великої дисгармонії

людини і оточуючої її природи, хижацького ставлення до неї. Але тільки у

співпраці людини з природою може забезпечити людству майбутнє, подальший

розвиток цивілізації і удосконалення людського розуму.

Людина повинна зрозуміти, що вона є частиною природи. Тому знищуючи

природу, вона знищує і наближує до трагічного кінця своє буття на планеті.

Сьогодні в Україні досить складна ситуація щодо природоохоронних

заходів. А причиною цього являється, насамперед нестача обігових коштів на

підприємствах та організаціях. Великий податковий зашморг не дає змоги

піднятися підприємствам та підприємницькій діяльності. Країна завалена

сміттям та виробничими та побутовими відходами. Крім того, на території

України знаходиться більше двох мільйонів тонн різних пестицидів та добрив,

невідомого для чого. Наприклад, лише в селі Згуівці Київської області

зберігається 390 тонн пестицидів, які дуже шкідливі для здоров’я людей та

тварин, рослинного світу. У селі Мирне, що в Херсонській області також

більше 200 тонн зберігається пестицидів, які від строку зберігання почали

витікати з бочок в грунти, заражуючи їх. І це все рядом з заповідником

Асканія Нова.

Сьогодні за допомогою партії “Зелених” України проводяться невідкладні

роботи по перепакуванню шкідливих пестицидів у залізобетонні бочки, які

дозволять законсервувати їх на 100 років. Недбалість керівників колгоспів

та радгоспів щодо зберігання пестицидів та різних отрутохімікатів в Україні

призводить до забруднення питної води, грунтів, водоймищ тощо. Це

призводить до збільшення загального рівня шлунково-кишкових та інших

захворювань серед населення країни.

Досить тривалий занепад української економіки, високий рівень бідності

населення країни, важкі наслідки Чорнобильського лиха, паводки та ряд інших

катаклізмів не зламають працьовитий український народ, який поступово

виведе країну з економічної кризи, стабілізує роботу підприємств усіх

галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, науки, культури

і стане високорозвиненим суспільством світу. Для цього український народ

має терпіння і бажання, але щоб здійснити “українське чудо” – потрібний

час.

Додаток 1

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин

в атмосфері населених

пунктів Таблиця 1

|Речовина |Максимальна разова, мг/м3 |Середньодобова, |

| | |мг/м3 |

|Нітробензол |0,008 |0,008 |

|Оксид сірки SO3 |0,5 |0,05 |

|Сірководень Н2S |0,008 |0,008 |

|Чадний газ СО |3,0 |1,0 |

|Аміак NН3 |0,2 |0,004 |

|Оксиди азоту |- |0,04 |

|Пил нетоксичний |0,5 |0,15 |

|Кіптява (сажа) |0,15 |0,05 |

|Сірчана кислота (пари) |0,3 |0,1 |

|Фтороводень (пари) |0,02 |0,005 |

|Пари свинцю, ртуті |- |0,0003 |

|Хлороформ СНСІ3 |- |0,03 |

|Хлор СІ2 |0,1 |0,03 |

|Оцтова кислота (пари) |0,2 |0,06 |

|Ацетон |0,35 |0,35 |

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин

у питній воді

Таблиця 2

|Речовина |Максимальна разова, мг/л|Середньодобова, |

| | |мг/м3 |

|Кадмій |0,001 | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | |Норми країн Західної|

| | | |

| | |Європи, що в 700 |

| | |тисяч |

| | |разів перевищують |

| | |наші |

| | |ГОСТи 4630-88 |

|Кобальт, манган, вісмут, |0,1 | |

|барій | | |

|Бензол, бор |0,5 | |

|Діоксин |5*1010 | |

|Діоксин |3,5*105 | |

|Нітрати (за NO3) |45,0 | |

|Нітрати (за NO2) |3,3 | |

|Срібло |0,005 | |

|Ртуть |0,0005 | |

|Свинець |0,03 | |

|Стронцій (стабільний) |7,0 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.