рефераты бесплатно

МЕНЮ


Охорона праці

Гц.В) -220 В. Потужність дози випромінювання в робочому стані на відстані 1

метра від поверхні блоку не перевищує 3 мбер/год. Прилад зберігається в

спеціальному сейфі № 1 приміщення лабораторії металів підприємства.

В 2000 році персонал який працює з ДІВ пройшов відповідне навчання та

перевірку знань в державному інституті ім. Є.М. Патона.

В 2000 році була проведена інвентаризація джерел іонізуючого

випромінювання (ДІВ), приладів, апаратів і установок.

Відповідальний за облік ДІВ - начальник лабораторії металів їжокін

А.І., наказ №179 від 18.05.1989 року.

Накази по підприємству «Про відповідального за організацію та ведення

радіаційного контролю", "Відповідального за облік та збереження ДІВ",

наказів про введення в дію нормативно-технічної документації, про допуск до

роботи персоналу що не має медичних протипоказань необхідно обновити.

Згідно акту санітарного обстеження від 21.04.1999 року виданий

санітарний паспорт 13-П на право роботи з джерелами іонізуючого

випромінювання (ДІВ), затверджений Головним санітарним лікарем М.Черкаси

В.В.Загороднім. Санітарний паспорт дійсний до 01.01.2001 року.

6.2. Порушення вимог радіаційної безпеки:

Персонал що відноситься до категорії "А" не застрахований. Ліцензія на

право використання джерел іонізуючого випромінювання відсутня.

7. ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 7.1. Загальний стан

насаджень

На території підприємства та прилеглій до нього проростає 750 шт. дерев

та 230 шт. чагарників. Територія підприємства благоустроєна та знаходиться

в задовільному санітарному стані. Догляд за зеленими насадженнями

проводиться. Роботи з утримання проводяться господарським відділом та

цехами, до яких належить певна територія.

8. ВІДОМЧИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ 8.1. Структура

відомчого лабораторного контролю

|Центральна |ЦЛ Група по |ЦЛ Група по воді |Режимно-налагоджувальна |

|Лабораторія (ЦЛ) |паливу | |група ВТВ |

|Контроль |Вхідний |Контроль стічних і |Контроль за викидами |

|газо-водно-хімічн|контроль палив,|підземних вод |забруднюючих речовин в |

|ого режиму роботи|мастил | |атмосферне повітря |

|обладнання | | | |

|електростанцій | | | |

В перевірених лабораторіях в наявності "Положенння про лабораторію" та

посадові інструкції, затверджені керівництвом підприємства.

Фактична чисельність лабораторних підрозділів відповідає

чисельності згідно штатного розкладу.

Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться згідно затверджених

графіків. періодичність повірок виконується.

Лабораторним посудом, хімічними реактивами лабораторії забезпечені в

достатній кількості.

Стабільність градуювальної залежності, побудова та оформлення

градуювальних графіків виконується згідно НД.

8.2. Проведення лабораторного контролю ЦЛ технічної води

Згідно положення на ЦЛ цеха хімводоочистки покладається виконання

контролю газо-водно-паливно-хімічного режиму роботи обладнання

електростанції, а також загальний контроль за работою цеха

хімводопідготовки шляхом проведення обстеження, аналізів.

Аналізи виконуються згідно «Правил техніки експлуатації електричних

станцій та мережі».

Журнали відбору проб та результатів визначень - в належному стані.

Основні показники, що визначаються: хлориди, сульфати, рН, лужність,

жорсткість. залізо, мідь, водень, метан, вуглекислий газ, кисень.

8.3 Проведення лабораторного контролю по паливу, мастилам

Згідно положення ЦЛ групою по паливу виконується вхідний контроль

палива, мастил. Аналізи виконуються згідно «Правил техніки експлуатації

електричних станцій та мережі».

8.4. Проведення лабораторного контролю по воді

Згідно положення ЦЛ групою по воді виконується аналіз фізико-хімічного

складу стічних вод, хімічний аналіз ґрунтових вод та вод оборотних систем.

Графік контролю якості промзливних стічних вод узгоджений головним

інженером і затверджений в міськсанепідемстанції.

Графік контролю якості ґрунтових вод затверджений головним інженером.

Періодичність контролю - 1 раз в квартал за показниками: сухий залишок,

вміст вуглекислоти, рН, хлориди. сульфати, лужність, іони кальцію, магнію.

Контроль за якістю засолених стоків виконується у разі їх скиду.

Журнали відбору проб та результатів аналізів є в наявності.

Визначення БСК$, хлоридів, сульфатів, азоту амонійного, заліза,

фосфатів, нітритів. нітратів проводиться згідно відповідних КНД.

8.5. Проведення контролю за викидами

Згідно положення про ВТВ на режимно-налагоджувальну групу покладається

виконанню контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На підприємстві є в наявності погоджений з держуправлінням екоресурсів

план-графії проведення інструментально-лабораторного контролю забруднюючих

речовин від джерел викидів. План-графік контролю не виконується.

Організація контролю за викидами в атмосферне повітря здійснюється

згідно діючої методики РД 34.02.306-88.

Місця відбору проб газопилового потоку обладнано згідно з вимогами ГОСТ

17.2.4.06-90.

Інструментальний контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, іщ

викидаються в атмосферне повітря здійснюється газоаналізатором 305-ФА-01.

Прилад повіренії;

в квітні 2000 року.

9. ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРНРОДНОП СЕРЕДОВИЩА.

9.1. Стан розрахунків зборів за забруднення навколишнього природної

середовища за 1998 -2000 р.р. див. Додаток 12.

10. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ ПОПЕРЕДНІХ ПЕРЕВІРОК

10.1. Попереднім актом від 1-5.11.1999р. видано приписів 20, в т.ч.

виконано 1" перенесено в даний акт 3.

15 (акт перевірки)

Відомчою хімічною лабораторією ДП «Черкаська ТЕЦ» проводиться контроль

газо-водно-хімічного режиму роботи обладнання електростанції, вхідний

контроль палив, мастил, контроль технічної та стічних вод. Контроль за

викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та ефективності роботи

установок очистки газу проводиться режимно-налагоджувальною групою

виробнично- технічного відділу та лабораторією хімводоочистки.

Санітарно-промислова лабораторія по контролю за складом та обсягом

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві відсутня.

Згідно наказу керівника підприємства від 22.02.99р. № 63 контроль

вмісту забруднюючих речовин у промислових викидах стаціонарних джерел

здійснює виробничо-технологічний відділ. Виміри проводять два інженера

відділу, в посадових інструкціях яких ці функції відображені.

3.2.

1,2

|Напрями науково-виробничої діяльності в галузі охорони праці |

|Вплив умов праці на людину Боротьба з виробничим травматизмом |

|Боротьба з професійними захворюваннями, отруєннями Виробниче |

|освітлення Захист від неіонізуючого випромінювання Захист від |

|іонізуючого випромінювання Захист від електричних і магнітних |

|полів, електромагнітного випромінювання, електричного струму |

|Захист від вібрації Захист від шуму Захист від пилу Захист від |

|шкідливих хімічних речовин, у т. ч. отруйних парів і газів |

|Мікроклімат у робочій зоні Боротьба з пожежами Боротьба з |

|вибухами, раптовими викидами Боротьба з аваріями Безпека |

|технологічних процесів Безпечність промислової продукції |

|Безпека ведення робіт в галузях Виробнича санітарія Засоби |

|індивідуального і колективного захисту Автоматизовані системи |

|управління, апаратура і прилади Організаційно-правові питання |

|охорони праці Соціально-економічні питання охорони праці, |

|соціальне страхування Охорона навколишнього середовища, |

|екологія Науково-технічна інформація про охорону праці |

|Пропаганда досвіду з питань охорони праці, вивчення і обмін |

|досвідом Навчання безпеки праці -. Міжнародне співробітництво в|

|галузі охорони праці |

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Одним з практичних завдань, що виникли при розробці державного банку

даних про стан охорони праці на базі електронно-обчислювальної техніки, яка

здійснюється відповідно до Національної програми поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 1994-1995 рр., стало створення

класифікатора тематичної спрямованості робіт у галузі охорони праці.

Аналіз існуючих систем класифікації друкованих праць, зокрема

Універсальної десятичної класифікації (УДК) і Бібліотечно-бібліографічної

класифікації (ББК), а також Міжнародної і Національної класифікації

винаходів (МКВ і НКВ), показує, що дані системи, в силу своєї

специфічності, не можуть бути використані для класифікації тематичної

спрямованості науково-виробничої діяльності в створюваній інформаційній

базі даних з питань охорони праці.

Пропонована система класифікації розроблена Національним науково-

дослідним інститутом охорони праці виходячи з умов забезпечення достатньої

інформативності, максимального охоплення всіх напрямів робіт в галузі

охорони праці, простоти і зручності користування, можливості її розширення.

В основу класифікатора тематичної спрямованості покладено трирівневу

систему. На верхньому рівні передбачена класифікація за основними ознаками

змісту діяльності в галузі охорони праці. Тут подано розділи: вплив умов

праці на людину, боротьба з виробничим травматизмом, ви

робниче освітлення, захист від неіонізую-чого випромінювання, захист

від електричних і магнітних полів тощо. Для кодування цих розділів

застосовуються цифрові чотиризначні позначення, де дві перші цифри

позначають порядковий номер відповідного розділу в класифікаторі, а дві

останні е нулями, наприклад: 0100, 0200, 0400, 0500, 0600, 0700. Фрагмент

класифікатора наведено в таблиці.

На решті рівнів системи здійснюється більш детальна розшифровка

тематичної спрямованості. Для кодування використовуються дві останні цифри

чотиризначного коду. Наприклад, в розділі «Захист від не-іонізуючого

випромінювання» (код 0500) виділяються підрозділи з лазерного (код 0510),

інфрачервоного (код 0520) та ультрафіолетового (код 0530) випромінювань,

котрі, в свою чергу, розпадаються на ряд напрямів, пов'язаних з

дослідженнями (коди 0511, 0521, 0531), методами і засобами контролю (коди

0512, 0522, 0532), нормативним забезпеченням (коди 0513, 0523, 0533) і

захистом від відповідного виду випромінювання (коди 0514, 0524, 0534). Для

таких розділів, як «Безпечність промислової продукції» (код 1700) та

«Безпека ведення робіт в галузях» (код 1800) в початковому варіанті

класифікатора передбачаються відповідно 54 і 65 деталізованих напрямів

(підрозділів).

Передбачено також кодування наступних найважливіших напрямів діяльності

в галузі охорони праці: сертифікація продукції, сертифікаційні

випробування, діагностування, моніторинг, атестація виробницт-

4.

1,2,3

Важливим завданням управління охороною праці є організація якісної

підготовки та перепідготовки працівників. В умовах проникнення комп'ютерних

технологій у всі сфери людської діяльності назріла нагальна потреба в

перегляді існуючої системи підготовки персоналу енергопідприємств. Раніше,

коли тільки з'явилися ЕОМ і ще не було комп'ютерних мереж, основна увага в

системі підготовки приділялася очній формі навчання персоналу в навчальних

центрах і комбінатах з донавчанням на виробництві під керівництвом

досвідчених працівників. Тепер комп'ютери є практично на кожному

підприємстві, а світова комп'ютерна мережа Інтернет надає можливість

масового дистанційного навчання.

У цих умовах система підготовки персоналу енергопідприємств може бути

значно удосконалена шляхом організації дистанційного навчання під

керівництвом існуючих навчальних центрів. У такій системі акцент зміщується

в бік самопідготовки працівника на комп'ютері без відриву від виробництва.

З будь-якого комп'ютера, встановленого на підприємстві, по Інтернету можна

зв'язатися з навчальним центром і одержати потрібні для підготовки

навчально-методичні матеріали, консультації викладачів, пройти перевірку

знань тощо.

Переваги цієї системи підготовки очевидні: грамотні професійні педагоги

навчального центру через Інтернет безпосередньо на виробництві можуть

організувати підготовку кожного працівника і допомогти йому підтримати і

підвищити рівень своєї кваліфікації. Складність створення такої системи

пов'язана з якістю і вартістю каналів зв'язку, а також напрацюванням

відповідного програмного та навчально-методичного забезпечення

(функціональні можливості автоекзаменатора «Охорона праці» показані на мал.

1). З метою поступового переходу від існуючої системи підготовки до системи

дистанційного навчання в АК «Київенерго» впроваджено навчально-контролюючий

програмний комплекс автоекзаменатор «Охорона праці» (розробник — НВП

«Проток») і проведено велику роботу щодо створення на його базі навчально-

методичного забезпечення (навчальних програм).

В АК «Київенерго» автоекзаменатор «Охорона праці» встановлено у

філіалах теплових, теплових розподільних та кабельних мереж, а також у

навчальному центрі. У філіалах теплових мереж на авто-екзаменаторі щорічно

проходять навчання та перевірку знань від 200 до 300 спеціалістів, теплових

розподільних мереж — від 60 до 350. У філіалі кабельних мереж він

впроваджується зараз. На ньому щорічно проходитимуть підготовку понад 300

спеціалістів та робітників.

Треба відзначити три важливі характеристики цього програмного

комплексу.

Автоєкзаменатор «Охорона праці» дає можливість ефективно навчати

працівників з будь-яким досвідом роботи та рівнем знань. Це досягається

завдяки реалізації різних методик навчання. Так, методика «від тексту — до

запитань» є доцільною у підготовці «новачків», які, працюючи на комп'ютері,

спочатку повинні вивчити нормативний акт, а потім закріпити його засвоєння

шляхом відповідей на контрольні запитання.

Для досвідчених спеціалістів, які не перший рік працюють на

підприємстві, ефективнішою є методика «від запитань — до тексту». Такий

спеціаліст, як правило, добре знає матеріал, тому йому не потрібно

витрачати час на читання нормативних актів. Він одразу відповідає на

контрольні запитання. Якщо на якесь з них він відповідає неправильно, то

йому демонструється для вивчення текст того пункту нормативного акта, по

якому сформульовано запитання (мал. 2).

Більше того, на автоекзаменаторі перед навчанням можна провести

тестування знань працівника, а потім спрямувати процес навчання на

ліквідацію прогалин у його знаннях. Таким чином автоекзаменатор «знаходить»

індивідуальний підхід до кожного працівника, дає йому можливість добре

вивчити матеріал і переконатися, що він його знає.

Автоєкзаменатор «Охорона праці» надає можливість провести тестування

знань кожного працівника до будь-якої заданої глибини. За його допомогою

можна застосовувати різні методики тестування знань, які регулюють і

глибину, і ступінь складності тестування.

Можна провести звичайне тестування без обмеження часу з вибірковим

контролем знання нормативних актів (комп'ютер вибере запитання до білета з

кожного нормативного акта випадково). У нашій організації за такою

методикою, як правило, проводиться тестування перед черговою перевіркою

знань комісією.

А можна провести «жорстке» (з обмеженням часу відповіді на запитання,

без демонстрації правильної відповіді тощо) вичерпне тестування знань

(запитання будуть поставлені за кожним пунктом) будь-якого нормативного

акта (актів) чи деяких його розділів. Таке тестування можливе, наприклад,

при порушенні працівником правил безпечного виконання робіт.

На автоекзаменаторі «Охорона праці» можна здійснювати підготовку

спеціалістів, які займають будь-які посади, та робітників різних професій.

Це досягається завдяки тому, що в програмному комплексі є засоби

«настройки» його на проведення навчання та тестування за потрібними темами

для будь-яких посад. У процесі «настройки» створюється навчально-методичне

забезпечення, тобто здійснюється підготовка навчальних програм за темою

перевірки знань для посади.

При впровадженні екзаменатора в АК «Київенерго» було розроблено 176

навчальних програм для 93 посад. Для кожної посади сформовано навчальні

програми за темами: «Охорона праці», «Пожежна безпека», «Правила Держнагляд-

охоронпраці» та «Технологія робіт». Тепер є навчальні програми практично

для всіх спеціалістів. Надалі планується створення на авто-екзаменаторі

навчальних програм і для робітників.

В АК «Київенерго» спочатку проводиться навчання та тестування на

автоекзаменаторі, потім — перевірка знань комісією.

Згідно з планом-графіком перевірки знань кожного спеціаліста

заздалегідь сповіщають про дату тестування на автоекзаменаторі та дату

перевірки знань комісією. Знаючи ці дати, спеціаліст самостійно планує день

та час самопідготовки на автоекзаменаторі й узгоджує їх з відповідальним за

проведення навчання і перевірки знань. Самопідготовка в середньому займає

дві години.

Під час тестування працівник, як правило, відповідає на 10 запитань. Як

показує досвід, це не просто. Не кожний з першого разу успішно долає цей

етап. Якщо тестування показало, що працівник не досить добре знає

нормативні акти, то він повторно проходить самопідготовку. Працівник

допускається до перевірки знань комісією тільки після успішного завершення

етапу тестування на автоекзаменаторі. У ході перевірки комісія вивчає

протокол тестування та ставить додаткові запитання, після чого приймається

рішення про допуск працівника до роботи.

Багаторічна експлуатація автоекзамнатора в філіалах АК «Київенерго» (у

нашій компанії він використовується з 1995 р.) дає можливість зробити такі

висновки:

автоекзаменатор «Охорона праці» забезпечує міцне засвоєння працівником

правил та інструкцій. Використання цього програмного комплексу допомагає

працівникам швидше вивчити нормативні акти і краще їх запам'ятати;

автоекзаменатор «Охорона праці» завжди надає об'єктивні дані про знання

працівника. Його впровадження в процес перевірки знань дає можливість

економити час провідних спеціалістів, які працюють у комісії, і одночасно

ретельніше перевірити знання працівника;

автоекзаменатор «Охорона праці» — це помічник спеціаліста служби

охорони праці, відповідального за організацію та проведення підготовки.

«Беручи на себе» роботи щодо автоматичного формування плану-графіка,

підготовки протоколів, навчання та контролю знань, автоекзаменатор

вивільняє спеціалістові служби охорони праці час для виконання інших, не

менш важливих обов'язків.

Впровадження автоекзаменатора «Охорона праці» — це перший крок на шляху

до створення корпоративної системи підготовки.

Вважаю, що ця система повинна базуватися на принципах дистанційного

навчання, яке дасть можливість організувати безперервну самопідготовку

кожного працівника. А це дуже важливо — адже в сьогоднішньому світі

професійні знання старіють дуже швидко.

Створюючи кожному нашому працівникові умови для підтримання та

підвищення рівня кваліфікації, ми тим самим добиваємося того, щоб кожний

умів правильно і безпечно виконувати свою роботу.

-----------------------

ПРОГРАМА «КУРС»

Основні функції:

1. Навчання за різними методиками, наприклад:

• від тексту — до запитань;

• від запитань — до тексту.

2. Тестування знань за різними методиками, наприклад:

• з донавчанням або без нього;

• з обмеженням або без обмеження часу на тестування;

• з вичерпним або вибірковим контролем.

За результатами тестування автоматично виставляється оцінка і формується

протокол.

ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАТОР»

Основні функції:

1. Підготовка навчальних програм за темою перевірки знань для посади — це

відбір з електронної бібліотеки нормативних актів у тому обсязі, в якому їх

повинен знати працівник згідно зі своєю посадовою інструкцією.

2. Ведення архіву протоколів — це створення різних форм протоколів,

перегляд та роздрукування автоматично створених протоколів.

3. Автоматичне формування планів-графіків перевірки знань.

ПРОГРАМА «РЕДАКТОР КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ» Основні функції:

1. Введення в електронну бібліотеку текстів нових контрольних запитань.

2. Редагування текстів наявних контрольних запитань.

АВТОЕКЗАМЕНАТОР «ОХОРОНА ПРАЦІ»

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА Містить:

1. Повні тексти 120 нормативних актів.

2. Понад 30000 запитань. Запитання прив'язані до пунктів нормативних актів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.