рефераты бесплатно

МЕНЮ


Організація нормування праці на підприємстві та особливості. Реферат.

Організація нормування праці на підприємстві та особливості. Реферат.

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1 Сутність організації нормування праці 6

1. Суть організації нормування праці 6

2. Принципи організації нормування праці 10

Розділ 2 Організація нормування праці на підприємстві та особливості

нормування праці службовців 15

2.1 Основні функції відділу нормування праці 15

2.2 Особливості нормування праці службовців 18

Розділ 3 Шляхи вдосконалення організації нормування праці на підприємстві

32

Висновок 34

Список використаної літератури 38

ВСТУП

Для своєї курсової роботи я обрала тему “Організація служб нормування

праці на підприємствах та форми управління процесами нормування праці

службовців”, так як вважаю, що проблема нормування праці в останні роки

об\\\'єктивно вийшла на перший план і є одним з важливих елементів управління

персоналом організації, що пов\\\'язано перш за все з необхідністю підвищення

ефективності використання трудового потенціалу працівників, оптимізації їх

чисельності і професійного складу, а також своєчасним корегуванням вимог

до персоналу виходячи з умов ринку.

У процесі написання курсової роботи я поставила перед собою мету:

0x01 graphic

вивчити основи організації служб нормування праці на підприємстві та

особливості нормування праці службовців.

Вивчаючи питання, що стосуються організації служб нормування праці на

підприємстві та особливостей нормування праці службовців переді мною

стояли такі завдання :

0x01 graphic

з\\\'ясувати загальну характеристику процесу нормування праці;

0x01 graphic

проаналізувати рівень розвитку служб нормування праці на підприємствах у

народному господарстві на сучасному етапі;

0x01 graphic

показати форми та особливості управління процесами нормування праці

службовців;

0x01 graphic

розкрити основні проблеми і шляхи вдосконалення організації нормування

праці на підприємствах України з урахуванням передового досвіду зарубіжних

країн.

У ході написання курсової роботи я використала різноманітні джерела, а

саме:

0x01 graphic

підручник І.В. Багрової “Нормування праці”, який надав мені можливість

вивчити основні наукові положення нормування праці, види технічних норм,

методи їх встановлення, методичні вказівки щодо розробки технічно

обґрунтованих норм на різні процеси та роботи, які перш за все необхідні

для успішної діяльності менеджерів з праці і кадрів, менеджерів з

економіки підприємства. Також я ознайомилася з вітчизняним досвідом і з

новими підходами до встановлення норм праці в інших країнах

0x01 graphic

підручник В.Б. Бичіна \\\"Нормування праці\\\", що надав мені допомогу у

вивченні структури і функції служб, що займаються нормуванням праці на

підприємствах.

0x01 graphic

Постанову Кабінету Міністрів № 197 від 20 березня 1995 р. “Про заходи

поліпшення нормування праці в народному господарстві”, якою затверджено

заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві.

Також мною був опрацьований Кодекс законів про працю України та періодичне

видання “Праця і зарплата” за 2003-2004 роки.

Розділ 1

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

1.1 Суть організації нормування праці

Серед великого кола проблем, що постають перед виробництвом у часи

трансформації економіки України в ринкову, центральне місце належить

ефективності використання живої праці залучених до виробництва

працівників. Сучасні ринкові процеси в економіці України потребують

значних інвестицій для оновлення виробничого апарату в усіх галузях

господарства. Але нова техніка зможе дати значне зростання ефективності

суспільного виробництва тільки тоді, коли наявні умови використання

трудового потенціалу будуть відповідними до можливостей та потреб техніки.

В умовах все ще низького рівня механізації, розповсюдження ручної праці

робітник відіграє вирішальну роль у безпосередній зміні форми, якості,

положення і стану предмета праці. Можливості виробництва значною мірою

визначаються фізичними можливостями людини та раціональною організацією її

трудового процесу.

Сучасне виробництво ґрунтується на глибокому поділі та кооперуванні праці,

для нього характерна одночасна зайнятість великої кількості робітників та

інших груп персоналу, результати діяльності яких складаються у сукупний

продукт праці. І для того, щоб цей складний процес ставав більш

ефективним, усі його складові повинні витримуватись у певних пропорціях,

побудованих на нормах праці.

Нині під нормуванням праці розуміють науковий метод вивчення процесу праці

і встановлення на цих засадах науково обґрунтованої міри праці як

необхідної та достатньої кількості і якості праці, що потребує виконання

певної роботи, виготовлення конкретної продукції у певних

організаційно-технічних умовах виробництва.

Як професійна діяльність технічне нормування являє собою вид практичного

економічного забезпечення процесу управління виробництвом на засадах

науково обґрунтованих оцінок фактичних витрат живої праці, встановлення

ефективної прогресивної міри її витрат у вигляді норм і нормативів при

впровадженні кращих технологічних процесів, ноу-хау, оновленні та

модернізації техніки, удосконалення організації виробництва і праці,

своєчасного впровадження оновлених норм праці у виробництво.

Технічне нормування праці являє собою метод встановлення технічно

обґрунтованих норм часу для виконання певної роботи (або встановлення

норми виробітку на одиницю часу) на основі вивчення процесів праці на

робочих місцях; розробки та впровадження заходів, спрямованих на

поліпшення організації виробництва і праці.

Норми, визначені методами технічного нормування, сприяють підвищенню

продуктивності праці та її матеріальному стимулюванню. Нормування праці на

підприємстві виконує надзвичайно важливі функції, тому що норми є основою

виробничого планування на всіх рівнях та організації виробництва і праці,

підставою для правильного встановлення заробітної плати робітникам

виробничої та невиробничої сфери, засобом врахування індивідуальних і

колективних результатів праці, а також розповсюдження і закріплення

передових ноу-хау. Слід відзначити, що жодну з цих функцій не можна

розглядати як домінуючу, бо кожна спрямована на забезпечення економії

робочого часу та підвищення ефективності його використання.

Головною метою нормування, встановлення міри праці в ринкових умовах на

кожному підприємстві є максимальне зменшення витрат виробництва за рахунок

щільного використання робочого часу, вивільнення його від непродуктивних

втрат. Міра праці являє собою робочий час, який необхідно вкласти у

виробництво конкретної продукції, роботи або її частини. Тому практичні

завдання технічного нормування праці полягають у забезпеченні економії

робочого часу та всемірного підвищення ефективності його використання на

конкретних робочих місцях у виробничих умовах діючого підприємства.

Завдання технічного нормування можна визначити як:

0x01 graphic

встановлення нормативу часу на одиницю продукції;

0x01 graphic

впровадження найбільш раціонального режиму використання устаткування,

машин і механізмів;

0x01 graphic

розробку найбільш раціональної структури виробничого процесу;

0x01 graphic

впровадження ефективної організації праці робітника на робочому місці.

Необхідність технічного нормування праці обумовлена його роллю в системі

економічної роботи на підприємстві як основи планування обсягів праці,

чисельності персоналу і фонду заробітної плати. За допомогою технічного

нормування праці визначають:

0x01 graphic

зміст, раціональну структуру і тривалість робочих процесів у часі;

0x01 graphic

уточнюють виробничі плани підприємства та провідних його дільниць;

0x01 graphic

створюють ефективну оплату праці персоналу;

0x01 graphic

визначають науково обґрунтовану потребу підприємства та його підрозділів у

трудівниках різних категорій, в першу чергу - робітниках.

Встановлення норм праці на окремі види робочих процесів і операцій

дозволяє розраховувати й витримувати необхідні кількісні та якісні

пропорції праці між цехами, виробництвами, робочими місцями. Не менше

значення мають норми і всередині підприємства як еталони раціональної

організації праці на кожному робочому місці. Важливу роль відіграє

нормування як один з головних елементів організації оплати праці, оскільки

норми витрат робочого часу одночасно стають і мірою винагороди за працю,

маючи тісний зв\\\'язок з тарифною системою, якістю та кількістю праці. Норми

допомагають оцінити й порівняти результати роботи колективів у цілому та

окремих членів колективу, стимулюють їх до творчого пошуку резервів

виробництва.

Важливість науково обґрунтованого нормування праці при вирішенні завдань

організації колективної праці полягає в тому, що воно допомагає

розподілити роботу між виконавцями, забезпечити більш повне використання

робочого часу, спроектувати раціональну організацію праці, вдосконалити

її. Порівняння фактичних витрат робочого часу з нормативними є основою

вибору найбільш раціональних форм функціонального та кваліфікаційного

поділу праці з метою повного та ефективного використання фонду робочого

часу, розстановки виконавців по робочих місцях. Тому нормування праці є

основою формування бригад, визначення загальної трудомісткості належних до

виконання робіт, розрахунків потрібної чисельності працівників за

професіями та кваліфікацією, тобто є основою правильного визначення

кількісного та якісного складу бригад, без надлишкової чисельності

робітників.

Отже, нормування праці являє собою велику рушійну силу підвищення

ефективності виробництва.

Предметом нормування праці є тривалість у часі трудового процесу, його

складу і послідовності складових частин.

Об\\\'єктом нормування є доцільна діяльність людини фізичної чи розумової

праці, тобто трудовий процес в його конкретному протіканні як складова

виробничого процесу на робочому місці. Тому норми праці широко

застосовуються у роботі підприємства і визначають ряд його економічних

показників.

Безпосередній зміст діяльності працівників, що займаються нормуванням

праці на підприємстві, включає:

0x01 graphic

вивчення й аналіз кожного елемента виконуваної роботи і виробничих

можливостей робочого місця та підрозділу;

0x01 graphic

узагальнення передового виробничого досвіду організації виробництва і

праці, впровадження раціональних прийомів і методів праці;

0x01 graphic

проектування складу, регламенту та послідовності виконання трудових

процесів (операцій) на основі даних аналізу;

0x01 graphic

обґрунтування розроблених варіантів виконання робіт з технічної,

економічної і психофізіологічної точок зору;

0x01 graphic

встановлення норм праці (тобто визначення нормативних величин кожного з

елементів трудового процесу), перевірку та уточнення їх у виробничих

умовах;

0x01 graphic

створення засад для впровадження цих норм.

На підставі такого послідовного дослідження конкретної операції, її

структури, методів виконання з\\\'являється можливість розробки конкретних

шляхів удосконалення та скорочення часу на виконання того чи іншого

трудового елемента і як кінцевий результат підвищення продуктивності

праці. [2]

1.2. Принципи організації нормування праці

Для забезпечення виконання зазначених завдань у всіх їх багатогранності та

взаємообумовленості нормування праці ґрунтується на певних наукових

принципах, дотримання яких гарантує підвищення продуктивності суспільної

праці ( рисунок 1). [14]

Рисунок 1. Склад наукових принципів організації нормування праці

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |Принцип забезпечення | |

| |максимальної відповідності | |

| |норм суспільне необхідним | |

| |витратам праці | |

| |---------------------------+--------------+ |

| | |Принцип | |

| | |забезпечення | |

| | |прогресивності| |

| | |норм | |

| | |--------------+-----------------------+ |

| | | |Принцип наукової та | |

| | | |організаційно-технічної| |

| | | |обґрунтованості норм | |

| | | |-----------------------+------------+ |

| | | | |Принцип | |

| | | | |єдності та | |

| | | | |рівної | |

| | | | |напруженості| |

| | | | |норм | |

| | | | |------------+---------------+ |

| Наукові | | | | |Принцип | |

| принципи | | | | |обов\\\'язкового | |

|організації| | | | |комплексного | |

|нормування | | | | |охоплення | |

| праці | | | | |нормами всього | |

| | | | | |обсягу робіт на| |

| | | | | |підприємстві | |

| | | | | |---------------+-----------------------+ |

| | | | | | |Принцип чіткої | |

| | | | | | |регламентації складу | |

| | | | | | |робіт та | |

| | | | | | |організаційно-технічних| |

| | | | | | |умов виконання норм | |

| | | | | | |-----------------------+--------------+ |

| | | | | | | |Принцип | |

| | | | | | | |оптимального | |

| | | | | | | |вибору об\\\'єкта| |

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.