рефераты бесплатно

МЕНЮ


Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

кількісної полiтики врахування.

При цьому пiд кiлькicною полiтикою обмiну розуміється та найбільша

сума, на яку банк може враховувати вексель кожного окремого клієнта. Тобто

це є так званою метою вiдповiдальностi клієнта перед банком по вексельним

зобов’язанням.

Пiд якiсною стороною обмiну розумiють вексельний матеріал якостi,

який банк приймає до обмiну в роздрiб його походження ( мiсцевi, внутрiшнi

й iноземнi векселi), рiзновидiв (комерцiйний, фiнансовий та інші), а також

iнших вимог.В якiснiй полiтицi банки поперед усього намагаються мати справу

з:

-векселями, що виникли на пiдставi реальних торговельних угод,

затверджених товарними документами;-векселями , виданими на солiднi

промисловi, торговi й банківські фiрми;

-векселями з платежем в банкiвському пунктi.

В якiснiй полiтицi обмiну важливу роль грає також полiтика банку

вiдносно структури кредитного портфелю й галузей кредитування народного

господарства.В умовах ринкової економіки врахування векселів – дуже

поширена фінансова операція. Це пояснюється досить широким різноманітним

використанням розрахунків і міжфірмового кредитування за допомогою

векселів. Стосовно банків це пояснюється наступним:

-векселю властива висока ліквідність;

-встановлений строк погашення боргового зобов’язання;

-обліковий кредит банку є короткостроковим;

-за певних умов вексель є більш стабільним видом активів, ніж акції,

та несе менший ступінь ризику;

-може бути легко реалізований (насамперед шляхом переврахування в

НБУ).

Позики по спецiальним позичковим розрахункам, забезпеченi векселями

(ломбардна операцiя).

Є доцiльними для підприємств ,які інтенсивно викорис-товують векселi в

розрахунках. Їх сутність полягає в тому, що банки можуть вiдкривати

клієнтам за їх заявою спецiальний позичковий рахунок й відображувати на

ньому суму наданої позички пiд забезпечення прийнятих векселiв. При цьому

до надійності векселiв, що приймаються пiд забезпечення , пред’являються тi

самі вимоги, що й до врахування векселiв. Векселя пiд забезпечення

спеціального позичкового рахунку приймаються не на їхню повну вартiсть, а

на 60-90% їхньої номінальної вартості. Позички оформляються без зазначення

строку або до настання строку погашення векселiв, що приймаються пiд

заставу. Оформлення такої позички може бути у виглядi чекової книжки.

Погашення позички за спецiальним рахунком пiд векселi робить саме той,

хто користується кредитом (при здійсненні операції по врахуванню векселів

той, хто кредитується і той, хто погашає позичку - це рiзнi особи, де

платником по кредиту є платник по векселю), пiсля чого йому повертається iз

забезпечення вексель на суму, вiдносну до внесеної на погашення боргу.

Спец. позичковий рахунок є рахунком до запитання i це надає банку право у

будь-який момент вимагати вiд клієнта повного або часткового погашення

позики або внесення додаткового забезпечення векселями. Це повинно бути

визначено в кредитній угодi. При наданi кредиту пiд вексельну заставу

позичальник дає банку зобов’язання, виконати яке є обов’язковою умовою для

користування кредитом. У них визначається:

1.Лiмiт кредиту.

2.Граничне спiввiдношення мiж забезпеченням i можливою заборгованістю.

3.Розмiр вiдсоткiв за кредит i комiсiю на користь банку.

4.Право банку підвищувати на свiй розсуд, але за попередженням клієнта

розмiр вiдсоткiв i комісії.

5.Право банку закрити рахунок і вимагати у будь-який час повного або

часткового погашення заборгованостi, або надання додаткового забезпечення.

6.Право банку обертати та погашати боргову суму, що надходить до оплати

прийнятих в заставу векселiв.

7.Право банку погашати заборгованiсть клієнта iз суми, що належить клієнту

(знаходиться у банку на його рахунку).

8.Право банку дозволити клієнту за його iнiцiативою замінити одні векселі

до строку їх оплати iншими.

Вдаються до ломбардної операції головним чином особи, що мають в

своєму активi значний вексельний портфель й бажаючі користуватися

властнiстю цього виду займа - кредитні ресурси по ньому доступнi

практичного у будь-який момент, а проценти сплачуються тiльки за тi днi,

протягом яких суми дiйсно були позичені.

За умов же простого врахування розрахунок отримати в даний момент

певну суму знаходиться в деякій залежності від попередньої оцінки векселів

в облікових комітетах. Врахування часто виявляється не тільки менш зручною

, але й менш вигідною формою кредиту, оскільки відсотки утримуються наперед

до настання строків погашення векселів, причому особа ,що користується

кредитом ,інколи сплачує відсотки за терміни ,що перевищують термін дійсної

потреби в ресурсах. Однак по ломбардній операції банки назначають відсотки

в середньому на 1% вищий ніж по врахуванню векселів. На практиці ломбардний

кредит, забезпечений одними векселями, зустрічається рідно, частіше –

додатково закладаються інші цінні папери та документи на право власності

(закладні).

Комiсiйно-кредитні операції.

Інкасування векселiв

Їх сутнiсть полягає в виконанні банком доручення векселедержателiв

щодо пред’явлення векселiв у строк платежу й одержання належних платежiв. У

разi непогашення платежу вексель повертається векселедержателю, але з

опротестуванням неплатежу.

Таким чином, банк вiдповідає за наслiдки, які з’явилися б через

невчинення протесту. Інкасуючи векселі банк приймає на себе лише доручення

одержання належного за векселем платежу у визначений термiн i передання

його власнику векселя. Роль банку зводиться лише до точного виконання

інструкції клієнта. Банк ,як правило принимє вексель на iнкасо тiльки в

разi, якщо в мiсцi платежу у них чи власнi агенти, чи вiддiлення, чи

кореспондентні.

Мал.2.2 Інкасування векселів

1.Выдача (эмиссия) векселя

1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопроса об инкассировании

векселя

2/3. Выдача расписки в получении векселя

4.Юридическая и экономическая экспертиза документов

3/5.Возврат векселя для оформления индоссамента или в случае принятия

решения об отказе в инкассировании

4/6.Заключение договора о принятии векселя на инкассо

5/7.Оформление перепоручительного индоссамента на векселе

6/8. Подписание Акта приема-передачи векселя

9.Оплата стоимости векселя

10.Оформления поручительства по векселю

12/11. Оплата комиссионного вознаграждения

7/12. Регистрация векселя в Книге учета инкассированных векселей

13.Передача векселя в кассу на хранение

8/14.Предъявление векселя к платежу

9/15.Подписание Акта предъявления векселя к платежу

10/16. Оплата векселедателем(плательщиком) вексельных сумм (и

процентов,если они предусмотрены)

17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (плательщиком)

вексельных сумм (и процентов,если они предусмотрены)

18. Оплата вексельних сумм (и процентов,если они предусмотрены) в

порядке поручительства

11/19. Перечислкние платежа по векселю

20.Возврат векселя с отметкой о погашении

21 Осуществление протеста в неплатеже по векселю

22. Предъявление требования в порядке регресса о платеже по векселю

23. Погашение суммы,связанной собязательствами по просроченному векселю

24. Выдача кредита

25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему

26. Обращения взыскания на заложенные векселя (через судебные органы)

За виконання доручення щодо iнкасування векселiв банк має право на:

а) вiдшкодування витрати за вiдправку та отримання векселiв i одержання

платежу, коли платіж за векселем необхiдно одержати в iншому мiсцi;

б)винагороду за виконання доручення.

Перевага інкасової операції полягає в тому , що при врахуванні

векселів банк бере на себе ризик, кредитуючи клієнта й мобілізуючи власний

капітал, між тим як при інкасо він приймає на себе зобов’язання отримання

платежу згідно з інструкціями клієнта. Банк не бере на себе інших

зобов’язань ні за наслідки , які можуть виникнути внаслідок помилок в

тексті документів , ні за несвоєчасне пред’явлення документів особі , що

вказана поручителем , ні за невиконання інструкцій клієнта. Однак в

інтересах розвитку даного виду операцій , банк приймає всі заходи , щоб

йому не були поставлені в провину будь-які недоліки.

Інкасова операція досягає великих розмірів в тих банках, які мають

багаточисельні відділення. Бо вони можуть надати своїм клієнтам більш

пільгові умови чим ті, що вимушені звертатися до кореспондентів для

виконання доручень.

Банки розвивають інкасову операцію ще й тому , що вона не тільки дає

їм досить великий прибуток у вигляді комісії, але й дає доступ до підчас

величезних капіталів, значення яких для банків є рівнозначним значенню

векселів на поточних рахунках(це пояснюється тим , що з моменту отримання

авізо й кредитування рахунка клієнта проходить певний проміжок часу , що

надає банкам можливість безпроцентно тимчасово користуватися коштами

клієнтів ).

Інкасо векселів буває:

- чисте – при інкасуванні простих векселів ,що не супроводжується

комерційними документами;

- документарне - при інкасуванні простих та переказних векселів,

супроводжується комерційними документами.

Чисте інкасо проводиться з метою отримання акцепту чи платежу, документарне

- надання комерційних документів платнику (акцентанту) проти платежу чи

акценту, в залежності від випадку.

Домiцiляцiя векселiв

Домiцiляцiя - прийняття банком вiд iменi поручителя векселя до

сплати та його оплати за рахунок поручителя, який може бути векселедавцем

чи акцентантом. Метою проведення подібної операцiї є отримання банком

доходу у вигляді комісії за надання клієнту додаткових послуг.

Дана операцiя дещо протилежна що до операції iнкасування

векселiв, бо банк в даному випадку є не одержувачем платежу, а стає

платником.

Вступаючи як домiцiлiант , банк не ризикує, бо вiн оплачує

вексель лише у випадку наявностi певної суму коштiв, вiдповiдно внесених

платником, або за умови їх наявностi на поточному рахунку. При цьому

платник має уповноважити банк на списання з його рахунку суми, необхiдної

для оплати векселя.

У випадку нестачi коштiв на рахунку платника банк відмовляє у

платежi i вексель опротестовується у визначальному порядку проти

векселедавця.

Мал. 2.3 Доміціляція векселів

4/1. Выдача векселя с отметкой о месте платеже

1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопросов о домициляции

3. Выдача расписки в получении векселя

4.Юридическая и экономическая экспертиза докоментов

5. Возврат документов, если принято решение об отказе в домициляции

2/6. Заключение договора на домициляцию векселя

7. Оформление индоссамента векселя

8. Подписание акта приема-передачи векселя

9. Оплата стоимости векселя

10. Оформление поручительства по векселю

3/11. Оплата комиссионного вознаграждения

5/12. Регистрация векселя в Книге учета домицилированных векселей

13. Передача векселя в кассу на хранение

6/14. Предъявления векселя к платежу

7/15. Подписание Акта предъявления векселя к платежу

16. Оплата векселедателем вексельных сумм ( и процентов, если они

предусмотренны)

17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (платильщиком)

вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны)

8/18. Оплата вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны) в

порядке поручительства

19. Перечисление платежа по векселю

20. Возврат векселя с отметкой о погашении

21. Осуществление протеста в неплатеже по векселю

22. Предъявление требования в порядке регресса в неплатеже по векселю.

23. Погашение суммы, связанной с обязательствами по просроченному векселю

24. Выдача кредита

25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему

26. Обращение взыскания на заложенные векселя (через судебные органы).

Авалювання векселiв (Мал.2.4).

Мал.2.4. Авалювання векселів.

o 8/1.Выдача векселя с отметкой о поручительстве (или с гарантией об

оплате)

o 1/2. Предоставление документов для выдачи вексельного

поручительства (аваля)

o 2/3. Выдача расписки в получении векселя

o 3/4.Юридическая и экономическая экспертиза документов

o 4/5.Возврат векселя в случае принятия решения об отказе в

поручительстве

o 5/6.Заключение договора о предоставлении аваля

7.Оформление индоссамента на векселей

8. Подписание Акта приема-передачи векселя

9.Оплата стоимости векселя

o 7/10.Оформления поручительства по векселю

o 6/11. Оплата комиссионного вознаграждения

o 9/12. Аналитический учет выданного поручительства по векселю

13.Передача векселя в кассу на хранение

o 10/14.Предъявление векселя к платежу

o 11/15.Подписание Акта предъявления векселя к платежу

16. Оплата векселедателем(плательщиком) вексельных сумм (и

процентов,если они предусмотрены)

o 12/17. Неплатеж по векселю

o 14/18. Оплата вексельного обязательства в порядке поручительства

19. Перечислкние платежа по векселю

20.Возврат векселя с отметкой о погашении

o 13/21 Осуществление протеста в неплатеже по векселю

o 15/22. Предъявление требования в порядке регресса о платеже по

векселю

o 16/ 23. Погашение суммы,связанной собязательствами по просроченному

векселю

24. Выдача кредита

25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему

26. Обращения взыскания на заложенные векселя (через судебные органы)

Гарантiйна операцiя, що здiйснюється у банках з векселями, полягає в

прийнятті банком на себе вiдповiдальностi по зобов’язанням будь-якої

зобов’язаної за векселем особи - акцептанта, векселедавця, iндосанта

шляхом авалювання векселя. Якщо клієнт, отримувач даной послуги банку, не

зможе виконувати свої зобов’язання по вiдношенням до свого контрагента, а

саме у визначений термiн погасити вексель, банк бере на себе оплату даних

зобов’язань, тобто банк страхує ризик непогашення кредиту у формi гарантії

платежу, при чому гарантiя є безвiдзивною i не залежить вiд виконання

сторонами угоди ( клієнтом та його контрагентом) своїх зобов’язань. Cаме за

страхування даного ризику банк отримує певну винагороду . Приймаючи на себе

таку вiдповiдальнiсть, банк, як правило, вимагає вiд клієнта надання

забезпечення у виглядi застави цiнних паперiв, нерухомостi тощо.

Таким чином, у разi не оплати платником пред’явленого йому

векселя, векселедержатель звертається з пропозицiєю про оплату до банку -

авалiста. Пiсля оплати авальованого векселя банк - авалiст набуває право

регреснoї вимоги проти особи, за яку вiн надав аваль, а також проти усiх

зобов’язаних за векселем осiб.

При цьому для банку важливо визначитися iз ступенем ризику, що

виникає при авалi. Тому не рекомендується видавати аваль за векселями :

- недомiцiльованими;

- термiном платежу по пред’явленню; якщо не визначений строк для

пред’явлення ; строк перевищує 6 мiсяцiв з моменту пред’явлення;

- юридичних осiб, векселя яких опротестовувались за останній рiк;

платiжнi документи яких знаходяться на картотецi №2; які мають прострочені

зобов’язання по наданих позиках; до яких банком були застосованi штрафнi

санкції.

Вищенаведений перелік різновидів банкiвських операцiй з векселями

носить доволi теоретичний характер i має лише спільне визначення iз

сутнiстю кожної з цих операцiй . В житті цi форми набувають разючі

багатосторонностi й мають багато нюансів, що дозволяє вексельному обiгу

зайняти значуще мiсце при здiйсненi у господарської дiяльностi ,а також у

сферi мобiльного перерoзподiлу фiнансових ресурсiв.

Аналізуючи структуру операцій з векселями ми бачимо (див. графік 1), що

більшу половину операцій з векселями займає доміціляція (58 %), тобто в

банках переважають комісійно-кредитні операції.

Здійснивши факторний аналіз операцій з векселями, як збільшится об’єм

операцій з векселями від появи нових емітентів (див. графік 2), ми бачимо,

що склалась стійка тенденція до росту операцій з векселями від появи нових

емітентів. Це обумовлено тим, що ринок цінних паперів тільки формується і

поява нових емітентів різко розширяє поле діяльності.

Отже, вексельний обiг саме за допомогою операцiй КБ набуває строго

визначеного i упорядкованого характеру. При цьому:

по-перше, комплексне здiйснення операцiй iнкаcо, врахування й застави

векселiв створює умови для передбачуваності строкiв надходження платежiв (

якщо взяти до уваги, що без вексельного обігу підприємства України нинi

чекають їх місцями, то це велике благо);

по-друге, вексельна форма безготівкових розрахункiв комплексу

постачальнику тимчасове відволікання коштiв з його господарського обороту,

відшкодовує затрати виробництва та обiгу i значною мiрою гарантує

отримання чистого доходу у виглядi прибутку.

До цього же сфера вексельного обiгу є дуже привабливою для банку,

оскільки дозволяє розширити коло своєї дiяльностi, а

вiдповiдно з’являються бiльш широкi можливостi для отримання додаткового

прибутку. Таким чином, поєднуючи фактори привабловастi сфери вексельного

обiгу для банкiв й виключну її важливiсть для всієї економічної системи,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.