рефераты бесплатно

МЕНЮ


Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

бухгалтерського обліку організацій (з необхідними грошовими документами) за

визначений період - квартал,півріччя,але не менше ніж за три місяці із

виділенням операцій за кожний місяць окремо.

При перевірці касової дисципліни працівник кредитного відділу

повинен з”ясувати :

- наявність встановленого ліміту залишку каси ;

- відповідність записів касової книги підприємства про суми , одержані з

банку та здані в банк, з даними банку.У разі розходження між даними банку

та записами в касовій книзі з”ясовуються причини цих розходжень.При

встановлені зловживань банк зобов”язаний негайно передати матеріали

правоохоронним органам.

- забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків

готівки в касі , строків і порядку здавання грошової виручки,своєчасність

повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної

плати,допомог,стипендій,винагород та інших сум.Уразі виявлення порушень

з”ясовується ,протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку і з якої

причини,коли і на яку суму мало місце перевищення ліміту каси за період ,

що перевіряється;

- правильність витрачання готівки , що одержана в банку , на

цілі,зазначені в чеку; правомірність витрачання готівки з виручки;

- правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній

надходжень і видачі готівки.

Результати перевірки оформляються актом,в якому відображається стан

надходжень готівки до кас підприємств,що перевіряються , і її витрачання за

період , що перевіряється.

Посада економіста депозитарію входить до комерційного сектору

.

Функціональні обов”язки економіста депозитарію :

- розвиток,вдосконалення програмного забезпечення депозитарної діяльності

банку з іменними цінними паперами згідно нормативної бази , розробленої в

управлінні цінних паперів та біржової діяльності ;

- розробка та виконання документів методичного характеру, що стосуються

депозитарної діяльності установ банку з іменними цінними паперами ;

- впровадження програмного забезпечення по обслуговуванню випусків цінних

паперів інших емітентів в Головному депозитарії та депозитаріях

підрозділів банку;

- ведення реєстру емітентів цінних паперів в системі ведення реєстру та

своєчасне поновлення інформації про емітентів в структурних підрозділах

банку ;

- ведення реєстрів та кодіфікація випусків цінних паперів в системі

ведення реєстру та своєчасне поновлення цієї інформації до депозитарію

структурних підрозділів банку ;

- надання консультаційних послуг клієнтам депозитарію в сфері

депозитарно-реєстраторської діяльності з державними цінними паперами та

цінними паперами інших емітентів.

Економіст у своїй роботі керується Положенням “ Про порядок

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

Положення встановлює вимоги до ведення реєстру власників іменних

цінних паперів,порядок ведення цього реєстру, обов”язки реєстратора,

емітентів та зареєстрованих осіб,обмеження доступу інформації,яка міститься

у реєстрі.

ФУНКЦІЇ РЕЄСТРАТОРА

- складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліків

власників іменних цінних паперів і номінальних утримувачів на певну дату ;

- ведення особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб ;

- облік зареєстрованих заставодержателів ;

- облік нарахованих та иплачених доходів за іменними цінними паперами ;

- облік іменних цінних паперів на рахунках емітента ,пов”язаних з

проведенням корпоративних операцій та операцій по викупу та погашенню

іменних цінних паперів ;

- ведення в хронологічному порядку журналу обліку записів у реєстрі по

кожному виду іменних цінних паперів ;

- ведення журналу обліку запитів ;

- ведення журналу обліку виданих,погашених , втрачених та анульованих

іменних цінних паперів , що випущені в паперовій формі ;

- облік та зберігання документів, які є підставою для внесення змін до

реєстру .

Банк заключає з емітентом договір на надання послуг по веденню

реєстру власників іменних цінних паперів.

Після заключення договору заповнюються анкети зареєстрованої особи

:

- для юридичних осіб;

- для фізичних осіб.

Реєстр власників іменних цінних паперів містить :

1. Інформацію про емітента :

- номер особового рахунку емітента ;

- повну назву,коди ЕДРПОУ ТА ЗКНГ та повну юридичну адресу емітента ;

- засновникІв емІтента : повна назва, коди ЕДРПОУ та ЗКНГ(основний вид

діяльності) ,повну юридичну адресу - для засновників- юридичних осіб ;

прізвище ,ім”я та по батькові , адресу ,дані про документ,що посвідчує

особу - для фізичних осіб ;

- вид,кількість,номінальну вартість,належних засновників іменних цінних

паперів цього емітента ;

- прізвище,ім”я, по батькові уповноважених осіб емітента ;

- розрахунковий рахунок ,назву та адресу банку , код МФО ;

- розмір статутного фонду емітента ;

- вид іменних цінних паперів ;

- кількість та номінальна вартість кожного випуску іменних цінних паперів

.

2. Інформацію про Реєстратора .

3. Інформацію про власника цінних іменних паперів - фізичну особу ;

4. Інформацію про власника іменних цінних паперів - юридичну особу .

5. Інформацію про номінального утримувача.

Емітентам відкриваються такі рахунки :

- емісійний рахунок для зарахування по ньому об”явленої у встановленому

порядку емісії ;

- рахунок на викуплені іменні цінні папери,на яких відображаються вид,

кількість,номінальна вартість викуплених емітентом іменних цінних паперів з

метою анулювання чи подальшого продажу .

Внесення змін до реєстру на підставі відповідних документів

Реєстратор повинен здійснити протягом п”яти робочих днів.

Підставою для внесення у систему реєстрів записів про передачу

прав власності на іменні цінні папери чи обтяження іменних цінних паперів

зобов”язаннями, є передавальне доручення від зареєстрованої особи або

уполвноваженої нею особи, а при відкритому розміщенні іменних цінних

паперів - від торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних

паперів за дорученням, від іменні та за рахунок емітента.

Підставою для внесення інформації до системи реєстру про

заставодержателя, є розпорядження застави .

Розпорядження застави повинно бути підписане заставодавцем або його

уповноваженою особою.

По бажанню акціонера надається виписка з реєстру особового рахунку .

ВІДДІЛ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується

Законом України “Про банки і банківську діяльність”, Статутом Дирекції

,іншими законодавчими актами України,нормативними актами НБУ . Взаємодія

відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на

правилах,встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07.06.94р.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- Безумовне виконання законів України, Наказів Президента

України,нормативних та інструктивних актів НБУ - № 1 від 07.06.94р., № 4

від 20.06.95р.

- Раціональна організація готівкового обороту.

- Своєчасна видача готівки підприємствам та іншим обслуговуючим

організаціям на оплату праці,пенсії та інші цілі.

- Виконання встановленого порядку касової та емісійної роботи.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.

2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.

3. Прийняття та видача коштів ( в т.ч. валюти) валютною касою Дирекції.

4. Експертиза грошових білетів.

5. Перерахунок готівки.

6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.

7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.

8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.

9. Недопущення недостач,надлишків та прорахунків в касі.

10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення

кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ .

11. Організація чіткого касового обслуговування підприємств,організацій

,громадян - клієнтів.

ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБІГУ

Принципи та порядок документообігу встановлюються згідно інструкції № 1

від 07.06.94р.

При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки

документів єдиної форми, а саме :

- об”ява на внесення готівки;

- приходний касовий ордер;

- чек на отримання готівкових коштів ;

- приходний ордер ;

- видатковий касовий ордер.

Всі касові документи повині заповнюватися клієнтами без помарок та

виправлень. Контроль за оформленням касових документів,які надходять від

клієнтів, покладено на оператора-бухгалтера по розрахунково-касовим

операціям ,обслуговуючих їх,контролера-робітника обліково-операційного

відділу,а потім касира.

По внутрішньобанківських операціях також використовуються бланки

єдиної форми : приходні та видаткові касові ордери.Правильність заповнення

, наявність помилок,виправлень та помарок перевіряє контролер,після того як

документ був заповнений бухгалтером, а потім підписується касиром в

підтвердження закінчення операції.

Для оформлення видачі авансів касирам і зведення операційного дня

відділом використовуються слідуючі документи :

- книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей), ф. № 155 для

отримання національної та іноземної валюти та відомість на видачу гривень

і валютних авансів робітникам обмінних пунктів ;

- касові приходні та видаткові ордери ;

- справка касира видаткової каси про суму під звіт ;

- справка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості

грошових документів,які надійшли в касу, та по яким були видані квитанції

про прийняття готівки;

- зведена справка про касові обороти;

- звітна справка про касові обороти за день та залишків цінностей - для

валютної каси.

ВІДДІЛ КРЕДИТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДИРЕКЦІЇ

Відділ кредитування та фінансування Дирекції банку “Україна” є

структурним підрозділом Дирекції.

Усвоїй діяльності відділ керується Статутом банку, рішенням

загальних зборів акціонерів,Ради,Правління , кредитного комітету Дирекції

банку “Україна” , Законами про банки і банківську діяльність”, “Про

господарські товариства”, “Про інвестиції”,Постановами Кабінету Міністрів

України, нормативними актами НБУ ,вказівками Правління банку, Положенням

про Дирекцію банку та Положенням про відділ кредитування та фінансування

Дирекції банку “Україна”.

Діяльність відділу спрямована на реалізацію єдиної кредитної

політики банку “Україна” всіма установами банку області з питань

кредитування та фінансування , розвиток кредитних відносин з

позичальниками,що обслуговуються банком; підвищення ефективності кредитних

вкладень,які направляються в основному на виробничу діяльність

позичальників ; розміщення кредитних вкладень в інтересах акціонерів,

прискорення обіговості кредитних коштів, забезпечення своєчасного

повернення наданих кредитів та сплати процентів по них , збереження

таємниці по кредитних операціях клієнтів , розробці нових форм і методів

банківського обслуговування клієнтів.

Кредитні відносини з позичальниками здійснюються на договірній основі

, на умовах повернення кредитів, їх строковості , платності і під

забезпечення , передбачене чинним законодавством та погоджене сторонами.

Відділ організовує кредитування та фінансування капітальних

вкладень, безперервність розрахунків в капітальному будівництві

підприємств і організацій різних галузей народного господарства,

кооперативів, орендарів, фермерських господарств.

Налагоджує ділові контакти з обласними управліннями, об”єднаннями

, трестами , підвідомчими відділеннями банку у вирішенні питань

кредитування та фінансування капітальних вкладень, організації розрахунків

в капітальному будівництві .

Відділ здійснює свою діяльність разом із структурними підрозділами

центрального апарату банку “Україна” , підвідомчими Дирекції установами

банку, органами адміністративного та господарського управління ,

акціонерами , комерційними банками , обласними податковими інспекціями та

іншими органами.

Структура та штат відділу затверджуються керівництвом Дирекції

банку.

Відділ очолюється начальником , призначеним директором Дирекції

банку.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Організовує та здійснює через відділення ( операційний відділ )

короткострокове та довгострокове кредитування та фінансування

акціонерів, державних підприємств та організацій , фермерських господарств

та інших юридичних і фізичних осіб .

Вивчає потребу в кредитах , поогнозує направлення кредитів , аналізує

структуру кредитних вкладень , контролює їх розміщення і освоєння.

Розглядає клопотання відділень та їх позичальників про надання

кредитів, вивчає їх фінансовий стан та приймає рішення в межах своєї

компетенції і вносить свої пропозиції на розгляд керівництва та

кредитного комітету про можливість видачі кредитів позичальникам .

Здійснює контроль за укладанням кредитних угод з позичальниками ,

правильним оформленням кредитних операцій , своєчасним та якісним

виконанням умов укладених з позичальниками кредитних договорів , та

забезпеченням повернення кредитів і процентів за користування ними .

Здійснює постійний контроль за станом простроченої заборгованості

по кредитах та процентах по відділеннях банку та організує роботу по їх

зниженню, щомісячно доповідає керівництву банку про виконання передбачених

заходів .

Накопичує банк даних про кредитоспроможність позичальників і їх

фінансовий стан.

Готує пропозиції для розробки та формування показників бізнес-

планів по області та зведеного в цілому по області .

Готує матеріали на розг ляд кредитного комітету Дирекції ,

Правління банку “Україна” .

Відповідальність за керівництвом всією діяльністю відділу несе

начальник відділу кредитування та фінансування .

ВІДДІЛ ЗОВНІЩНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВАЛЮТНИЙ ВІДДІЛ)

Валютний відділ є структурним підрозділом Дирекції АППБ

“АВАЛЬ” по Кіровоградській області .

Банк як юридична особа згідно з Ліцензією від 02.08.96р. № 3

має право здійснювати операції з валютними цінностями .

Послуги неторгового характеру в іноземній валюті , які надає

Дирекція :

- відкриття та ведення поточних рахунків ( резидентів та нерезидентів ) ;

- відкриття та ведення депозитних рахунків по обслуговуванню депозитних

вкладів ;

- оплата (купівля) платіжних документів ( дорожніх та іменних чеків в

іноземній валюті ) ;

- продаж дорожніх чеків в іноземній валюті (Thomas Cook , Visa , American

Express ) ;

- інкасо готівкової валюти , дорожніх та іменних чеків в іноземній валюті

;

- виплата переказів , що надійшли з-за кордону на користь фізичних осіб ;

- переказ грошових коштів в країни далекого зарубіжжя ;

- купівля та продаж іноземної валюти ;

- видача готівкових коштів по платіжних картках міжнародних фінансових

систем Eurocard/MasterCard , Visa , Diners Club ;

- емісія карток системи Eurocard/MasterCard ;

- обслуговування підприємств , що приймають до оплати картки міжнародних

фінансових систем Eurocard/MasterCard , Visa , American Express , GCB ,

Diners Club ;

- приймання на інкасо та виплата відшкодування по зношених банкнотах ;

- організація роботи пунктів обміну валют з використанням поширеного

переліку операцій нетогового характеру . А саме :

* купівля та продаж іноземної валюти ;

* продаж дорожніх чеків міжнародних фінансових компаній ;

* виплата готівки по дорожніх чеках міжнародних фінансових

компаній ;

* виплата готівки по пластикових картках міжнародних платіжних

систем ;

Для юридичних осіб :

- відкриття валютних рахунків ;

- обслуговування переказів ;

- ведення валютних рахунків клієнтів : зарахування валютних надходжень на

рахунок резидентів і нерезидентів ( включаючи транзитні ) та списання сум

перерахувань , що передбачено чинним законодавством ;

- неторгові операції : операції з перерахуванням валютних цінностей , не

пов”язаних із здійсненням розрахунків за експортом та імпортом товарів та

послуг ; купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних

документів в іноземній валюті ; видача грошових акредитивів; організація

роботи та порядок проведення операцій в обміних пунктах ; інкасо готівкової

іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті .

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.