рефераты бесплатно

МЕНЮ


Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ

“АВАЛЬ” по Кіровоградській області .

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до

єдиної банківської системи України.

Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і

банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими

актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними

правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної

автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного

агропромислового банку “Україна”.

Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить 19.74 млн. гривень.

Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є

структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний

консолідований баланс з урахуванням балансів підзвітних їй установ

,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює свою діяльність на засадах

повного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції

,затвердженого Правлінням банку.

Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного

почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”.

У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної

Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України

,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”.

Дирекція здійснює такі банківські операції :

- залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів ;

- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та

їх касове обслуговування ;

- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або

розпорядників

інвестованих коштів;

- купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а

також операції з ними;

- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття

ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);

- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду

( лізинг);

- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти

готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;

- довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними

паперами та ін.) за дорученням клієнтів;

- надання консультаційних послуг;

- проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за

дорученням Національного банку України і Головного управління Державного

казначейства Міністерства фінансів України;

- здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України та

банку “Аваль”.

Дирекція здійснює банківські операції згідно з “Положенням про ОД

АППБ “Аваль” по Кіровоградській області” при наявності відповідно

оформленої довіреності банку “Аваль” , переліку банківських операцій та

інших видів банківської діяльності , які банк “Аваль” доручає здійснювати

Дирекції банку і дозволу на здійснення банківських операцій , наданого

Кіровоградським обласним управлінням Національного банку України.

З метою більш повного забезпечення реалізації функцій Дирекція має

право :- вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів

подання документів і відомостей, необхідних для всебічного виявлення їх

фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ;

- здійснювати перевірки використання позичальниками наданих їм позичок

згідно з умовами кредитного договору.З цією метою проводити необхідні

перевірки на місцях, а також контрольні обміри будівельно-монтажних

робіт;

- припиняти кредитні відносини з позичальниками , достроково стягувати

заборгованість по наданих позичках;

- порушувати справу перед судом про оголошення клієнта неплатоспроможним;

- від імені банку і в порядку , встановленому банком, брати участь у

створеннні і діяльності спільних підприємств і організацій як на

території України , так і за її межами;

- використовувати частину прибутку, що залишилася всіх обов”язкових

платежів;

- самостійно регулювати чисельність апарату Дирекції в межах ,

затверджених банком витрат на оплату праці;

- створювати територіально відокремлені структурні підрозділи ;

- розпоряджуватися закріпленим майном , укладати від імені банку

договори ( угоди);

- надавати клієнтам на договірних засадах додаткові платні послуги , що

не суперечать чинному законодавству.

Сектор по комерційній діяльності ( кредитний відділ)

Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ

Дирекції , ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово

вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які

мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльноті сектор по комерційній

діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність

відображення в обліку операцій відділу , з відділом кредитування та

фінансування , з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом

координації діяльності банку.

Відповдальність за виконання операцій несе начальник сектору по

комерційній діяльності .

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обов”язків перед

клієнтами банку, виконуючи банківські операції ;

- ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання

прибутку банку , в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової

стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності ;

- залучення коштів на вклади ( депозитні операції ) для збільшення

банківських ресурсів ;

- кредитування юридичних та фізичних осіб ;

- організація готівкового обігу клієнтів банку , контроль за виконанням

підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових

операцій ;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

- купівля та продаж кредитних ресурсів ;

- купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних

договорів ;

- аналіз документів позичальника на видачу кредиту , прийнятя рішення

про видачу кредиту на засіданні кредитного комітнту

Дирекції ;

- підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного

комітету Головного банку , який приймає рішення про видачу кредиту в

сумі, яка перевищує ліміт кредитування ;

- формування резерву ( страхового фонду ) на можливі збитки по всім

виданим кредитам ОПЕРВ ;

- видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених

кредитних договорів ( договорів про відкриття кредитної лінії ) ;

- контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та

раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій

- клієнтів Дирекції ;

- заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Основними підрозділами , які регламентують кредитну діяльність

Дирекції , є :

- відділ кредитування та фінансування Дирекції

- відділ безпеки Дирекції

- юридичний відділ Дирекції

- відділ координації діяльності банку

- комерційний ( кредитний відділ) Дирекції

Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та

нормативних актів , основних напрямків кредитної політики банку “Україна”

, економічних показників роботи Дирекції .

Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний (

кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної

звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ,

Правління банку “Україна” та керівництва Дирекції. За результатами аналізу

спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з

загальних питань кредитної діяльності , які після затвердження їх

керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня.

Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення , аналіз та використання

інформації про загрози кредитній діяльності , репутацію позичальників , їх

гарантів та поручителів, підтри мує ділові контакти з структурами безпеки

інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства,

юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях

здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при

вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку.

Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують

відповідні рекомендації.

Відділ координації діяльності банку веде централізований облік

заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок

попиту , накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується

банком, проводить пошук покупців та реаліза цію їм майна.

Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по

комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку ( додаток

№ ) , з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку,

яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником

комерційного відділу , повідомляється у відділ безпеки для попередньої

перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка

передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній

системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони

негайно повідомляють керівництву Дирекції.

Керівництво Дирекції , виходячи з попередніх відомостей про

клієнта , характеру міроприємства , яке планується до кредитування , а при

необхідності , після особистої бесіди з клієнтом та уточнення наявних

відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про

можливість оформлення необхідних документів для отримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу

безпеки, або за його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по

заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з

зазначенням доцільних умов кредитування ( строку, відсоткової ставки та

форми забезпечення ), а в негативному випадку - причини відмови.

Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного

відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання

дозволу на використання кредитних ресурсів.

Заяви , по яких Дирекцією прийняте негативне рішення у

обов”язковому порядку залучається до кредитної справи клієнта або, якщо

клієнт раніше не кредитувався у банку- до окремої номенклатурної справи

кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання

кредиту відповідальний виконавець ( кредитний інспектор) знайомить клієнта

з переліком документів, які потрібно надати в банк для оформлення кредиту

( додаток № 1 ) , а по мірі надання таких документів здійснює відмітки

у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від

репутації клієнта , його кредитної історії, економічного стану , характеру

міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів

ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути

розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по

рекомендації відділу безпеки.

Кредитна заява (додаток № 2), перелік документів з відмітками про

їх отримання , документи надані клієнтом, документи банку ,що стосуються

даного кредиту , формуються у кредитну справу, в якій накопичуються

всі матеріали по кредитам , що надавались у поточному році. Матеріали у

межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

Кредитна справа , яка велась у поточному році припиняється і

здається в архів тільки після погашення усіх кредитів , які надавальсь

клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться окрема

кредитна справа.

Кредитна справа є комерційною таємницею банку і зберігається

відповідно з вимогами до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з

матеріалами кредитної справи забороняється.

По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту

матеріалів комерційний відділ :

- проводить аналіз економічного стану позичальника , його поручителів та

гарантів у відповідності з методиками, прийнятими у банку “Україна” ;

- перевіряє техніко-економічне обгрунтування (додаток № 3) заходу, що

кредитується, розрахунки ефективності використання кредиту , джерел та

строків його погашення ;

- проводить експертизу заставленого майна , перевіряє місцезнаходження ,

право власності заставодавтеля або майнового поручителя на предмет

застави, визначає його ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження

, з”ясовує чи не є майно предметом застави по іншим зобов”язанням;

- готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають

правові відносини між банком і позичальником.

- вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта (

установчий договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність,

строк функціонування під приємства та форму власності, ступінь

відповідальності по зобов”язанням, наявність дозволу на діяльність, що

кредитується ) ;

За результатами розгляду кредитної справи комерційним ,

юридичним відділами, експертом ( при видачі кредиту під заставу ) та

відділом безпеки надаються письмові заключення щодо можливості видачі

кредиту та ступіні його ризиковості.

Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається

кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів приймає

рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення , то відповідні

документи , разом з рішенням направляються на розгляд кредитного комітету

Дирекції. Виписка з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний

сторонами кредитний договір залучається до кредитної справи.

Після прийняття рішення про видачу кредиту економіст укладає

кредитний договір між банком та позичальником . Кредитний договір

укладається в трьох екземплярах ( перший екземпляр залучається до

кредитної справи та візирується начальником юридичного відділу та

начальником відділу безпеки , другий екземпляр отримує позичальник ,

третій - передається на зберігання у юридичний відділ ) .

Після підписання банком та позичальником кредитного договору

економіст відділу :

- готує розпорядження сектору обліку на відкриття позичкового рахунку ;

- готує розпорядження сектору обліку на видачу кредиту ;

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий

рахунок 9819 “ Інші цінності та документи” документів, які

підтверджують спосіб забезпечення зобов”язань по кредитному договору ;

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий

рахунок 9819 строкового зобов”язання Позичальника ;

- робить відповідний запис в журналі регістрації кредитних договорів

;

- формує справу по юридичному оформленню кредита клієнта-Позичальника

.

Нарахування та утримання процентів по кредитам :

- нарахування процентів по кредитам проводиться в відповідності з

Листом НБУ № 192 від 21.09.94 р. “Про порядок нарахування , обліку,

виплат та утримання процентів та відображення їх на рахунках

бухгалтерського обліку в установах банків “ , затвердженого Постановою

Правління НБУ № 155 від 16.09.94 р.;

- меморіальні ордери кредитний інспектор заносить до кредитної справи

Позичальника ;

- в разі несвоєчасної сплати ( або не в повному розмірі) сплати

процентів Позичальником кредитний інспектор готує розпорядження сектору

обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2069 “

Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам до закінчення

дії договору “ . Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер

кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи ;

- якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії

договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про

винисення суми нарахованих процентів на рахунок 2068 “ Несплачені в строк

проценти по короткостроковим кредитам після закінчення дії договору”.

Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор

заносить до кредитної справи.

Контроль за цільовим використанням наданого кредиту , своєчасним

його погашенням, сплатою відсотків та виконанням клієнтом інших умов

кредитного договору здійснюється сектором по комерційній діяльності.

При порушенні умов кредитного договору чи інших документів, які

визначають відносини між сторонами у процесі кредитування ( договір

застави,передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство ) сектор по

комерційній діяльності у відповідності з наказом Голови Правління банку №

123 від 30.11.95р. та у порядку викладеному у листі № 27-08/282 від

22.12..95р. інформує відділ безпеки , спільно з яким опрацьовує та здійснює

заходи щодо усунення порушень.

Перевірки ефективності та цільового використання кредиту

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.