рефераты бесплатно

МЕНЮ


Эффективное управление кредиторской задолженностью

купівельну спроможність кредиту на одному рівні) шляхом одержання від

позичальника відсотків, поступово збільшуючи загальну суму боргу. Отже

стосовно кредитних коштів доречно припустити, що зменшення у часі їх

вартості дорівнює сумі відсотків за кредитом.

Визначаючи теперішню вартість майбутнього платежу (шляхом исконтування), ми

виключаємо з нього приріст суми грошових коштів, що утворився за рахунок їх

знецінення.

4. Аналіз кредиторської заборгованості.

Вся заборгованість поділяється на два види:

1) виправдана (нормальна);

2) невиправдана чи просрочена.

Аналіз кредиторської заборгованості проводиться по такій таблиці:

Таблиця №2

|Розрахунки з кредиторами |Поч.року |Кін.року |відхилення |

| | | | | | | |

|1.за товари,роботи,послуги. | | | | | | |

|2.по виданим векселям. | | | | | | |

|3.по отриманим авансам. | | | | | | |

|4по майновому страхуванню. | | | | | | |

|5.по небюджетним платежам. | | | | | | |

|6.З бюджетом | | | | | | |

|7.по відрахуванню на соц.нужди | | | | | | |

|8.по виплаті праці. | | | | | | |

|9.з підзвітними особами. | | | | | | |

|10.з іншими кредиторами. | | | | | | |

|11.з учасниками. | | | | | | |

|12.з внутрішніх розрахунків | | | | | | |

|13.по притензіям. | | | | | | |

Далі проводиться порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської

заборгованості по такій формі:

|розрахунки |Дебітор.заб |Кредит.заб |привишення |

| | | |Дебитор.забор|Кредитор.за|

| | | |гов. |бор. |

| | | | | |

4.1. Кредитоспроможність та ліквідність підприємства.

У процесі взаємин підприємств із кредитною системою, а також з іншими

підприємствами постійно виникає необхідність у проведенні аналізу

кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - це здатність

підприємства своєчасно й цілком розрахуватися по своїх боргах. Аналіз

кредитоспроможності проводять як банки, що видають кредити, так і

підприємства, що прагнуть їх одержати.

У ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки по

визначенню ліквідності активів підприємства й ліквідності його балансу.

Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для

перетворення їх у гроші, тобто чим менше часу знадобиться для перетворення

активів у гроші, тим активи ліквідніше.

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань

підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає

терміну погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається

встановленням рівності між зобов'язаннями підприємства і його активів.

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів

по активам із зобов'язаннями по пасивам. При цьому активи повинні бути

згруповані по ступені їхньої ліквідності і групи розташовані в порядку її

убування, а зобов'язання — по термінах їхнього погашення і розташовані в

порядку зростання термінів сплати.

5.Ефективне управління кредиторською заборгованістю.

Для того щоб ефективно керувати боргами компанії необхідно, у першу чергу,

визначити їхню оптимальну структуру для конкретного підприємства й у

конкретній ситуації: скласти бюджет кредиторської заборгованості, розробити

систему показників (коефіцієнтів), що характеризують, як кількісну, так і

якісну оцінку стану і розвитку відносин із кредиторами компанії і прийняти

визначені значення таких показників за планові. Другим кроком у процесі

оптимізації кредиторської заборгованості повинний бути аналіз у

відповідності фактичних показників їх рамковому рівню, а також аналіз

причин виниклих відхилень. На третьому етапі, у залежності від виявлених

невідповідностей і причин їхнього виникнення, повинний бути розроблений і

здійснений комплекс практичних заходів щодо приведення структури боргів у

відповідність із плановими (оптимальними) параметрами.

5.1 Стратегічний підхід.

Для того, щоб відносини з кредиторами максимально відповідали цілям

забезпечення фінансової стійкості (безпеки) компанії і збільшенню її

прибутковості і конкурентноздатності, менеджменту компанії необхідно

виробити чітку стратегічну лінію у відношенні характеру залучення і

використання позикового капіталу.

Перше основне питання, що у зв'язку з цим постає перед керівництвом фірми

це: вести бізнес за рахунок власних чи притягнутих засобів? Другою

"дилемою" є кількісне співвідношення власного і позикового капіталу.

Відповіді на дані питання залежать від безлічі факторів як зовнішнього

(галузеві особливості, макроекономічні показники, стан конкурентного

середовища і т.д.), так і внутрішнього (корпоративного) порядку (можливості

засновників, кредитоспроможність, оборотність активів, рівень

рентабельності, дефіцит коштів, короткострокові цілі й задачі,

довгострокові плани компанії і багато чого іншого).

Прийнято вважати, що підприємство, що користується в процесі своєї

господарської діяльності тільки власним капіталом, має максимальну

стійкість. Однак таке допущення в корені не вірно. З погляду конкурентної

боротьби на ринку не має значення, якими капіталами оперує бізнес: своїми

чи позиковими. Єдина різниця може полягати в розходженнях вартості цих двох

категорій капіталу. Кредитори (будь-те чи банки постачальники товарів і

послуг) готові кредитувати чийсь бізнес тільки в обмін на визначений (іноді

досить високий) доход (відсоток). При цьому навіть власний капітал не є

"безкоштовним", тому що вкладення виробляються в надії дістати прибуток,

вище тієї, котру платять банки по депозитних рахунках. З погляду

стратегічного розвитку компанії відправною крапкою повинні бути: розмір і

динаміка прибутковості бізнесу, що прямо залежать від розміру займаної на

ринку частки, цінової політики і розміру витрат виробництва (звертання).

Питання ж джерел фінансування бізнесу є, стосовно цілям досягнення

конкурентноздатності підприємства, вторинним.

Висновок. Менеджери в ході розробки стратегії кредитування власного бізнесу

повинні виходити з рішення наступних першочергових задач - максимізації

прибутку компанії, мінімізації витрат, досягнення динамічного розвитку

компанії (розширене відтворення), ствердження конкурентноздатності - які, в

остаточному підсумку і визначають фінансову стійкість компанії.

Фінансування даних задач повинне бути досягнуте в повному обсязі. Для

цього, після використання усіх власних джерел фінансування (власний капітал

і прибуток - найбільш дешеві ресурси), повинні бути в заданому обсязі

притягнуті позикові засоби кредиторів. При цьому найбільш вагомим

обмежуючим фактором у процесі планування використання позикового капіталу

необхідно вважати його вартість, що повинна дозволяти зберегти

рентабельність бізнесу на достатньому рівні.

5.2 Тактичні особливості.

Наступним етапом у ході розробки політики використання кредитних ресурсів є

визначення найбільш прийнятних тактичних підходів. Існує кілька потенційних

можливостей залучення позикових засобів: 1) засобу інвесторів (розширення

статутного фонду, спільний бізнес); 2) банківський чи фінансовий кредит (у

тому числі випуск облігацій); 3) товарний кредит (відстрочка оплати

постачальникам); 4) використання власної "економічної переваги"

Засоби інвесторів. Тому що, процес залучення додаткових фінансових ресурсів

для цілей власного бізнесу розглядається нами з погляду максимізації

безпеки даного процесу, то варто зупинитися на двох найбільш важливих, у

даному аспекті, характеристиках цього способу позики. Перша - відносна

дешевина: як правило, інвестори, що обмінюють свої засоби на корпоративні

права (частки, акції) розраховують на дивіденди, що фіксуються в установчих

документах (чи встановлюються на зборах учасників) у виді відсотків. При

цьому, у випадку відсутності прибули на підприємстві, вкладений у справу

капітал може бути "безкоштовним". Друга особливість - можливість інвесторів

впливати на процеси керування в створеному господарському суспільстві

(право голосу на зборах чи акціонерів учасників). Тому варто подбати про

збереження контрольного пакета. Інакше ваш, споконвічно власний капітал,

може перетворитися в капітал, переданий у позики новому інвестору. Звідси

випливає висновок про явну обмеженість розмірів приваблюваних засобів

корпоративних інвесторів: у загальному випадку їхній не повинен бути більше

ваших первісних інвестицій: навіть якщо акції (паї) "розпилені" між

декількома власниками, та все рівно залишається ризик (особливо якщо мова

йде про успішне підприємство) зосередження корпоративних прав під єдиним

контролем.

Фінансовий (грошовий) кредит, як правило, дається банками. Це один з

найбільш дорогих видів кредитних ресурсів. Обмежуючі фактори: високий

відсоток, необхідність надійного забезпечення, "створення" солідних

балансових показників. Не дивлячись на "дорожнечу" і "проблематичність"

залучення, можливості банківського кредиту (на відміну від інвестиційного)

повинні бути використані компанією на всі 100%. Якщо проект, реалізований

компанією дійсно "розрахований" на конкурентноздатний рівень

рентабельності, то прибуток, отриманий від використання фінансового кредиту

завжди буде перевищувати необхідний до сплати відсоток. Банки хоча і дають

перевагу такому виду забезпечення наданих кредитів, як застава, але можуть

задовольнятися і гарантією третього обличчя (якщо маються платоспроможні

засновники чи інші зацікавлені особи). Балансові показники також мають

деяку "гнучкість", як у процесі їхнього формування, так і в ході їхнього

сприйняття приймаючою стороною. Наявність презентабельних звітних

показників, хоча і виступає обов'язковою умовою для банківського службовця,

але може, у якомусь ступені, ігноруватися у виді наявності реальних

гарантій і забезпечення наданого кредиту. Одним істотним недоліком

фінансових позикових засобів, особливо в порівнянні з інвестиційними, є

наявність строго визначених термінів їхнього повернення.

Товарний кредит. Основною позитивною відмітною рисою даного різновиду

одержання позикових засобів є найбільш простий (не заформалізованний)

спосіб залучення. Товарний кредит, як правило, не вимагає (на відміну від

фінансового) залучення застави і не зв'язаний зі значними витратами і

тривалістю оформлення (на відміну від інвестицій). У вітчизняних умовах

товарний кредит між юридичними особами найчастіше являє собою постачання

товарів (робіт, послуг) за договором купівлі-продажу з відстрочкою платежу.

При цьому, на перший погляд, може показатися, що даний "кредит" дається

безкоштовно, тому що договір не передбачає необхідності нарахування і

сплати процентного (чи якого-небудь іншого) доходу на користь

постачальника. Однак варто помітити, що постачальники (і українські в тому

числі) прекрасно розуміють (іноді тільки на емпіричному рівні) принципи

зміни вартості грошей у часі, а також здатні досить точно оцінювати розміри

"упущеної вигоди" від гальмування оборотності активів, заморожених у

дебіторській заборгованості підприємства. Тому компенсація таких утрат

закладається в ціну товарів, що може коливатися в залежності від термінів

наданої відстрочки.

Там, де контроль за недоотриманим прибутком значно ослаблений

(держпідприємства, великі акціонерні і промислові компанії) витрати,

зв'язані з товарним кредитуванням найчастіше компенсуються за рахунок

"неформальних" платежів керівництву чи служащим компанії.

Українське законодавство, крім безпроцентних товарно-кредитних відносин між

підприємствами, містить можливість надання/одержання товарного кредиту і

під відсоток (див. ЗУ "ПРО оподатковування прибули підприємств"). Слід

зазначити, що в Україні товарний кредит найбільше поширення одержав у

зв'язку з реалізацією промислових товарів населенню. Корпоративний же

менталітет українських підприємців, в основному, поки не готовий

"упокоритися" з необхідністю платити відсотки за "висячу" кредиторську

заборгованість, тому набагато простіше продати товар по "завищеній" ціні,

чим вести мову про якісь відсотки, що є більш "справедливою" формою

компенсації, тому що залежать від термінів оплати.

5.3 Економічна перевага.

Дуже часто будується і на відносинах товарного кредиту і на інших

різновидах кредитування. Суть використання переваг, зв'язаних із власною

економічною перевагою, полягає в можливості диктувати і нав'язувати

постачальнику (кредитору) власні "правила" гри на ринку і характер

договірних відносин (чи, як це найчастіше відбувається - порушувати ці самі

договірні відносини без "особливих" наслідків для власного "переважаючого"

бізнесу).

Економічна перевага позичальника перед кредитором може виникати в силу

наступних обставин:

. монопольне положення покупця на ринку (монопсония);

. розходження в економічних потенціалах сукупні активи покупця значно

перевершують активи постачальника;

. маркетингові переваги (наприклад, дрібний чи починаючий виробник, що

прагне просунути свою продукцію (торгову марку) у мережу великих чи

супермаркетів елітних магазинів не в "стані" диктувати свої умови чи

вимагати виконання "усіх" зобов'язань, тому що може виявитися без

"потрібного" замовника);

. покупець "знайшов" організаційні недоліки в керуванні дебіторською

заборгованістю в кредитора ("пробіли" в обліку і контролі, юридична

"неспроможність" і т.і.).

Як показує практична діяльність жодне підприємство не може обійтися без,

хоча б незначної, кредиторської заборгованості, що завжди існує в зв'язку з

особливостями бюджетних, орендних і інших періодичних платежів: оплати

праці, постачання ТМЦ без попередньої оплати і т.і. Даний вид кредиторської

заборгованості потрібно розглядати, як "неминучий". Вона хоча і дозволяє

тимчасово використовувати "чужі" засоби у власному комерційному обороті,

але не має принципового значення, якщо такі платежі будуть здійснені у

встановлений термін.

Висновок. Менеджери компаній у своєму прагненні максимально використовують

можливості всіх доступних кредитних засобів, у тому числі й у виді затримок

по зарплаті, порушення термінів планових платежів постачальникам і т.д.,

повинні оцінювати "можливості" кожного окремого виду платежів

індивідуально, тому що наслідку таких "відстрочок" можуть мати різні

наслідки, не тільки в залежності від виду платежу, але й у залежності від

конкретного "мимовільного" кредитора.

5.4 Структурні показники.

Як ми вже сказали вище, для того щоб оптимизировать кредиторську

заборгованість необхідно визначити її "планові" характеристики. Найбільше

часто використовуваний коефіцієнт, зв'язаний з оцінкою кредиторської

заборгованості підприємства - це коефіцієнт ліквідності, що розраховується

як відношення величини оборотного капіталу до короткострокових боргових

зобов'язань.

Менеджери і фінансисти також часто використовують, так називаний коефіцієнт

"кислотного тесту", що являє собою відношення різниці між поточними

активами і вартістю товарно-матеріальних активів до поточного

зобов'язанням. І перший і другий показники повинні характеризувати

здатність підприємства покривати свої зобов'язання перед кредиторами. Ці

коефіцієнти володіють двома істотними недоліками:

1. вони оперують такими поняттями як "короткострокові" чи "поточні"

зобов'язання, термін яких може коливатися від одного дня до одного року.

Тому не враховується більш детальне співвідношення термінів платежів у

складі як кредиторської, так і дебіторської заборгованостей;

2. розрахунок виробляється, як правило, на дату балансу, чи який або інший

фіксований момент, що не може повною мірою говорити про дійсний стан

ліквідності компанії. Це зв'язано з впливом безлічі різних (у тому числі

і випадкових) обставин у якийсь визначений момент (наприклад, на дату

балансу підприємство одержало "грант" чи "дотацію", що не веде до

збільшення кредиторської заборгованості , а наступного дня повернуло їх).

Усунути подібні "недоліки" у системі аналізу стану підприємства дозволяють:

У першому випадку - наприклад, проведення розрахунків з використанням більш

дискретних значень (розподіл заборгованостей по місячних чи періодах (якщо

необхідно) тижневим періодам).

В другому випадку - визначати середньомісячне чи середньорічне значення

коефіцієнта ліквідності й інших аналогічних показників.

Одним з найбільш оптимальних рамкових показників здорового стану компанії

можна назвати ситуацію, коли кредиторська заборгованість не перевищує

дебіторську. При цьому, як ми уже відзначали, дане "неперевищення" повинне

бути досягнуте у відношенні як можна більш дискретного ряду значень

(термінів): річна кредиторська заборгованість повинна бути не більше річний

дебіторський, місячна і 5-ти денна кредиторська не більш місячної і 5-ти

денний дебіторський відповідно і т.і.

При досягненні даного "тимчасового балансу" дебіторської і кредиторської

заборгованості, необхідно також досягти і "балансу їхньої вартості": тобто

в даній ситуації процентні та інші витрати, зв'язані з обслуговуванням

кредиторської заборгованості (як мінімум) не повинні перевищувати доходи,

викликані вигодами, що зв'язані із самим фактом відстрочки власної

дебіторської заборгованості (при цьому "нормальний" розмір націнки в

розрахунок не приймається).

Для того, щоб визначити ступінь залежності компанії від кредиторської

заборгованості необхідно розрахувати кілька наступних показників.

Коефіцієнт залежності підприємства від кредиторської заборгованості.

Розраховується як відношення суми позикових засобів до загальної суми

активів підприємства. Цей коефіцієнт дає представлення про тім, на скільки

активів підприємства сформовані за рахунок кредиторів.

Коефіцієнт самофінансування підприємства. Розраховується, як відношення

власного капіталу (частини статутного фонду) до притягнутого. Даний

показник дозволяє відслідковувати не тільки відсоток власного капіталу, але

і можливості керування всією компанією.

Баланс заборгованостей. Визначається як відношення суми кредиторської

заборгованості до суми дебіторської заборгованості. Даний баланс варто

складати з урахуванням термінів двох цих видів заборгованостей. При цьому

бажаний рівень співвідношення багато в чому залежить від тієї стратегії, що

прийнята на підприємстві (агресивна, консервативна чи помірна).

Описані вище економічні показники дають, в основному, кількісну оцінку

кредиторської заборгованості. Для більш повного аналізу складаючись

кредиторської заборгованості, варто дати і якісну характеристику даних

пасивів.

Коефіцієнт часу. Визначається як відношення середньозваженого показника

терміну погашення кредиторської заборгованості до середньозваженого

показника терміну оплати по дебіторській заборгованості. При цьому середній

термін погашення кредиторської заборгованості необхідно утримувати на рівні

не нижче, ніж ті усереднені терміни, що повинні дотримувати дебітори

підприємства.

Коефіцієнт рентабельності кредиторської заборгованості. Визначається як

відношення суми прибули до суми кредиторської заборгованості, що відбиті в

балансі. Даний показник характеризує ефективність притягнутих засобів і

його особливо доцільно аналізувати по періодах. При цьому повинна бути

визначена залежність динаміки змін цього коефіцієнта від тих основних

факторів, що вплинули на його ріст чи зниження (зміни термінів повернення,

структури кредиторів, середніх розмірів і вартості кредиторської

заборгованості і т.і.).

Таблиця 3. Оптимальні "рамкові" значення основних коефіцієнтів, що

характеризують стан кредиторської заборгованості на підприємстві.

| |Крупна|Капи- |Оптова|Услуги |Фина- |

| |я |тально|я |(средние и |нсовые |

| |промы-|е |торгов|крупные |учреждения (в |

| | |строи-|ля |обороты) |т. ч. банки) |

| |шленно| | | | |

| |сть |тельст| | | |

| | |во | | | |

|Коэффициент |2,0 - |1,5 - |1,0 - |1,0 - 1,5 |0,8 - 1,0 |

|ликвидности |3,0 |2,5 |2,0 | | |

|Коэффициент |1,0 - |0,8 - |0,9 - |0,3 - 0,8 |0,7 - 1,3 |

|"кислотного |2,0 |1,5 |1,2 | | |

|теста" | | | | | |

|Коэффициент |0,1 - |0,2 - |0,7 - |0,6 - 0,9 |2,0 - 3,0 |

|зависимости |0,3 |0,5 |1,0 | | |

|Коэффициент |60 - |50 - |30 - |25 - 50 |10 - 30 |

|самофинансировани|70 |60 |50 | | |

|я (в %) | | | | | |

|Коэффициент |2,0 - |1,5 - |1,0 - |1,0 - 1,3 |1,0 - 1,1 |

|времени |3,0 |2,0 |1,2 | | |

|Коэффициент |10 - |5 - 10|20 - |15 - 20 |2 - 6 |

|рентабельности (в|20 | |30 | | |

|%) | | | | | |

6. Оптимізація кредиторської заборгованості.

Оскільки підприємця завжди цікавить рентабельність (віддача) власного

капіталу, то можна написати: Сс=С-К, де

Сс - величина власного капіталу;

С - капітал, вкладений у даний бізнес. По суті, це актив балансу;

К - кредиторська заборгованість.

Для рентабельності власного капіталу можна записати r = I / (C - K), де I -

прибуток за період часу Т.

Очевидно, що зменшення власного капіталу за рахунок кредиторської

заборгованості збільшує рентабельність, якщо прибуток незмінний. Тобто будь-

яка відстрочка платежів (за придбані товари, чи роботи послуги, платежі в

бюджет, по оплаті праці і т.і.) збільшує рентабельність власного капіталу.

Однак часто за кредиторську заборгованість приходиться платити. Це можуть

бути відсотки за банківські позички, збільшення вартості придбаних у кредит

товарів, різного роду штрафи, пені, неустойки і т.і.

Розглянемо випадок узяття банківської позички. Відсотки по банківських

позичках у межах дисконтної ставки Центрального Банку плюс маржа входять у

витрати, відносні до собівартості. Тому можна записати ,

[pic], звідки [pic] (3.1), де

I - прибуток за період часу Т без обліку витрат по оплаті відсотків по

позичці;

Т - число днів, на яке видається позичка;

Тr - число днів у році;

rу - дисконтна ставка ЦБ плюс маржа;

rс - ставка, по якій видається позичка (передбачається, що rс>rу);

tI - ставка податку з прибутку.

З (3.1) ясно, що для того, щоб кредиторська заборгованість збільшувала

рентабельність, необхідно, щоб I / C > (rc - ry*tI)*(T / Tr),

відкіля rc < ry*tІ + rr, де rr = (I / C)*(Tr / T) - річна рентабельність

без обліку кредиторської заборгованості.

Отже, для того, щоб банківська позичка була вигідною, необхідно, щоб rc <

ry*tІ + rr - коли rr > ry, чи rc < rr / (1 - t) - коли rc <= ry.

Тепер у цифрах. Нехай rг=0.15·12=1.8 (річна рентабельність вкладеного

капіталу дорівнює 180 %), rу=0.3 (дисконтна ставка ЦБ плюс маржа дорівнює

30 %), t=0.4.

rг+rу*tІ=1.8+0.3·0.4=1.92. Таким чином, кредитна лінія по ставці меншої,

чим 192 % річних збільшить рентабельність вкладеного капіталу.

Тепер приведемо приклад узяття товарів у кредит. Директор одного з

магазинів поскаржилася на те, що за порадою бухгалтера, було придбано

товарів з відстрочкою платежу на великі суми. Мотивував бухгалтер свої

рекомендації тим, що запаси не обкладаються податками. Власний капітал

фірми був витрачений на майно, оборотних коштів майже не було, оборот у

магазина невеликий. У результаті, коли прийшов час оплачувати придбані

товари, засобів на це не було.

Розберемо конкретніше. Припустимо, що постачальник поставив партію товару

на 100 тис. грн. з відстрочкою платежу 10 банківських днів. Допустимо, за

ці 10 днів з даної партії було реалізовано товару на 20 тис. грн. (у цінах

придбання). Таким чином, за рахунок виторгу від реалізації ми можемо

оплатити тільки 20 тис. грн. (якщо допустити, що прибуток не витрачається

на збільшення оборотних коштів). А що залишилися 80 тис. грн. ми повинні

оплатити за рахунок засобів, що маються в розпорядженні підприємства.

Виходить, що кожен акт придбання товарів з відстрочкою платежу можна

розбити на 2 частині. Перша частина - це придбання товарів у кредит з

оплатою покупки після реалізації цих товарів. Це досить вигідно, оскільки

не торкається власних засобів фірми. Друга ж частина - це придбання

нереалізованої (за час відстрочки платежу) частини товарів за рахунок

власних коштів фірми. А це вже дуже не вигідно, оскільки звичайно ціни на

товари, надані в кредит, вище цін на товари, оплачувані відразу.

Можна зробити висновок, що якщо у фірми відсутні оборотні кошти, то

здобувати товари в кредит вона може тільки в кількості, яку можна

реалізувати за час відстрочки платежу за придбання цих товарів.

Тепер формалізуємо вищесказане. Спочатку порівняємо два варіанти. Перший

варіант - партія товару оплачується відразу. Другий варіант - партія товару

береться в кредит, але по більш високій ціні. У першому випадку прибуток

більше, ніж у другому, але зате і вкладений капітал також більше. Тому

рентабельність може бути вище як у першому випадку, так і в другому.

Для першого варіанта можна записати

r = I / (C + E) (3.2), де

I - прибуток фірми за період Т (за який буде реалізована дана партія

товару) за умови оплати партії товару в момент його придбання;

Е - вартість придбаної партії товару;

С - капітал без обліку витрат Е.

Для варіанта ж придбання партії товару з відстрочкою платежу

[pic] (3.3), де

T0 - час відстрочки платежу по придбаній партії товару;

Т - час, за який буде реалізована дана партія товару;

k=(1-tндс)·(1-t) - коефіцієнт зменшення витрат, завдяки внесенню їх у

собівартість;

k - величина націнки за відстрочку платежу.

Порівняємо другий варіант із першим. Для цього віднімемо (3.2) з (3.3):

[pic][pic][pic]

Для того щоб рентабельність у другому випадку була більше, ніж у першому,

необхідно, щоб їхня різниця Dr була більше нуля.

Чи kЕ < r0 / (r0*(T / T0 - 1) + kІ) (3.4), де

r0 = r*T0 / T - рентабельність за період відстрочки платежу T0;

r = I / (C + E) - рентабельність за період часу T за умови оплати партії

товару в момент його придбання.

Отже, для того щоб було вигідно брати товар з відстрочкою платежу,

необхідно, щоб величина націнки на товар за відстрочка платежу була менше

вираження в правій частині нерівності (3.4).

Однак цей висновок був зроблений у припущенні, що у випадку узяття товару в

кредит грошові засоби, що залишилися, (у порівнянні з оплатою товару в

момент його придбання) вилучаються з обороту. Якщо ж їх використовувати з

прибутком, то вираження (3.3) перетвориться в

[pic] (3.5), де

r - рентабельність вкладень (1 - (1 - T0/T)*(1 + k))*E за час Т. По суті,

це рентабельність роботи фірми.

Порівнюючи (3.5) і (3.2), приходимо знов-таки до вираження (3.4). І це

природно, оскільки додаткові вкладення з тією же рентабельністю і не

повинні ніяк уплинути на величину рентабельності. Однак цей висновок

зроблений у припущенні монотонності функції r=f(S). Насправді функція

r=f(S) є кусочно-безупинної, оскільки існують як умовно-постійні (не

залежні від S усередині деякого діапазону S), так і перемінні (пропорційні

S) витрати фірми. Тому і застосовувати дані висновки можна, з огляду на

особливості функції r=f(S).

Тепер у цифрах. Візьмемо приклад з початку цього параграфа: Т0=10 днів,

Т=50 днів. Нехай r0=0.05 (рентабельність роботи фірми за 10 днів), tндс=t=0

(вартість придбаної партії товару не можна віднести на собівартість)

Права частина вираження (3.4) при цьому дорівнює 0.0417, тобто величина

націнки повинна бути менше 4.17%.

ЛИТЕРАТУРА:

1. «Анализ финансового состояния предприятия» А. И. Ковалёв, В. П. Привалов

2. «Бух. отчётность и её анализ» Интел Тех

3. «Финансовый анализ» О. В. Ефимов

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.