рефераты бесплатно

МЕНЮ


Банкiвська система Украiни

впливу зі сторони окремих банків. Але банки працюють у сфері керованого

ризику. Тому, ми вважаємо, що за допомогою різних методів запобігання

ризикам: хеджування, ф’ючерсних, опціонних контрактів можна якщо не

нівелювати, то хоча б зменшити до мінімуму непередбачувані і небажані

ризикові ситуації.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову

дисципліну. Дотримання її має бути обов’зкове всіма суб’єктами ринку. Адже

тільки діючи за правилами, які самі всановимо і самі будемо їх

дотримуватися, зможемо стабілізувати банківську діяльність і сприяти

економічному зростанню. Для вирішення цього завдання у третьому розділі

дипломної роботи ми запропонували деякі напрямки вдосконалення роботи банку

у цьму питанні. На наш погляд, їх практичне впровадження повинно дати свої

позитивні результати. Наша тепрішня законодавча база, що стосується

банківської сфери, має більше фіскальний, ніж стимулюючий характер. Це не

спонукає банки до розширення своєї діяльності, вбиває в корені всі нові

починання та ідеї. Тому важливо звернути увагу насамперед на потреби

банків, на те, як ефективно забезпечити їхню діяльність, щоб добре

працювало народне господарство. Адже банки - «кровоносні судини»

економічного організму. Життєздатність і процвітання економіки не може бути

без добре налагодженої банківської системи.

Додаток 1.

Таблиця 2- Достатні та критичні значенння показників.

|Показники |Достатні |Критичні |

| |значення |значення |

|1 |2 |3 |

|Розмір капіталу, грн. |20000000 |1000 |

|Розмір активів, грн. |100000000 |10000 |

|Коефіцієнт платоспроможності, % (відношення |25 |3 |

|власного капіталу до чистих активів, що | | |

|характеризує достатність капіталу | | |

|Прибутковість капіталу, % (відношення прибутку|40 |0 |

|до власного капіталу) | | |

|Прибутковість активів, % (відношення прибутку |10 |0 |

|до активів) | | |

|Коефіцієнт миттєвої ліквідності, % (відношення|100 |10 |

|високоліквідних активів(каса, коррахунок в НБУ| | |

|та інших банках) до зобов’язань до запитання. | | |

|Показує, яка частина зобов’язань може бути | | |

|сплачена негайно). | | |

|Генеральний коефіцієнт ліквідності, % |100 |20 |

|(відношення ліквідних активів (каса, | | |

|коррахунки і власний капітал) до всіх | | |

|зобов’язань. Характеризує здатність банку при | | |

|неповерненні виданих позик задовільнити вимоги| | |

|кредиторів. | | |

|Коефіцієнт якості активів, % (показує на |100 |20 |

|скільки термінові депозитні інструменти та | | |

|власний капітал покривають видані кредити). | | |

|Якість роботи на між банківському ринку, % |100 |30 |

|(відношення суми виданого кредиту і чистих | | |

|активів до суми залученого міжбанківського | | |

|кредиту і чистих активів. Характеризує | | |

|політику банку в галузі управління активами і | | |

|пасивами). | | |

|1 |2 |3 |

|Коефіцієнт ресурсної бази, % (відношення |30 |5 |

|власного капіталу до всіх зобов’язань. | | |

|Характеризує ступінь забезпеченості своїх | | |

|зобов’язань власними ресурсами). | | |

|Коефіцієнт ефективності, % (показує |90 |0 |

|оптимальність значення відношення власного | | |

|капіталу до чистих активів. Характеризує | | |

|ефективність проведення банком операцій). | | |

|Коефіцієнт якості пасивів, % (відношення |70 |0 |

|коштів на розрахункових рахунках та | | |

|коррахунках до всіх зобов’язань). | | |

Додаток 2.

Таблиця 3- Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів

інформації.

|Показники |Користувачі інформації |

| | |

| |Топ- Кліент |

| |Інші |

| |менеджери |

| |банки |

|Ромір капіталу |8.44 |8.27 |8.78 |

|Розмір активів |7.67 |7.09 |7.11 |

|Коефіцієнт платоспроможності |7.56 |8.91 |8.56 |

|Прибутковість капіталу |9.67 |6.82 |8.44 |

|Прибутковість активів |9.11 |7.36 |7.22 |

|Коефіцієнт миттєвої ліквідності |7.44 |8.18 |8.00 |

|Генеральний коефіцієнт ліквідності|6.44 |7.45 |7.22 |

|Коефіцієнт якості активів |4.67 |5.73 |6.00 |

|Якість праці на міжбанківському |5.78 |5.64 |6.76 |

|ринку | | | |

|Коефіцієнт ресурсної бази |6.78 |7.65 |6.89 |

|Коефіцієнт ефективності |6.56 |6.09 |5.11 |

|Коефіцієнт якості пасивів |7.33 |4.36 |5.44 |

Додаток 3.

Рисунок 2 - Управління активами за допомогою загального фонду засобів

(об’єднання джерел)

|Джерела коштів | | | |Розміщення засобів |

| | | | |Первинні резерви |

|Вклади до запитання | | | |Вторинні резерви |

|Ощадні вклади | |Загальний фонд | |Позики |

| | |засобів | | |

|Термінові вклади | | | |Інші цінні папери |

|Акціонерний капітал і | | | |Будівлі та |

|резерви | | | |обладнання |

Рисунок 3 - Управління активами за допомогою моделі розподілу активів

(поділу джерел).

|Джерела коштів (центри | | | |Розміщення коштів через |

|ліквідності-прибутковості| | | |центри ліквідності- |

|) | | | |прибутковості |

|Вклади до запитання | | | |Первинні резерви |

|Ощадні вклади | | | |Вторинні резерви |

| | | | | |

|Термінові вклади | | | |Позики |

| | | | | |

|Акціонерний капітал і | | | |Інші цінні папери |

|резерви | | | | |

| | | | |Будівлі та |

| | | | |обладнання |

Додаток 4.

Таблиця 1 - Класифікація активів балансу банку відповідно до ступеня

ризику.

|Вид актів |Коефіцієнт ризику |

|Перша група: | |

|- каса і прирівняні до неї кошти |0 |

|- кошти на коррахунку в НБУ |0 |

|- кошти на депозитних рахунках у банках |0 |

|Друга група: | |

|- готівка в процесі інкасації |0.1 |

|- кошти на рахунках в іноземних банках |0.1 |

|Третя група: | |

|- цінні папери уряду України |0.2 |

|Четверта група: | |

|- будинки, споруди |0.5 |

|- кредити під заставу майна, векселів (за умови, що| |

|сума застави не менша 125% від суми кредиту) |1.0 |

|- позички під страхування, гарантію, поручительство| |

|(в тому числі під гарантію місцевих органів влади) |1.0 |

|- позички без забезпечення (бланковий кредит) |1.0 |

|- прострочені позички (незалежно від забезпечення) | |

|крім безнадійних щодо повернення |1.0 |

|- пролонговані кредити (незалежно від забезпечення)|1.0 |

| |1.0 |

|- безнадійні щодо повернення позички |1.0 |

|- інші основні фонди |1.0 |

|- дебітори |1.0 |

|- факторингові операції |1.0 |

|- операції з цінними паперами |1.0 |

|- витрати майбутніх періодів | |

Додаток 5.

Таблиця 2 - Співвідношення активів і пасивів балансу Укрсоцбанку за

строками виконання.

|Пасиви балансу (за строками |Активи балансу (за ступенем |

|виконання) |ліквідності) |

|Перша група. Зобов’язання, що |Перша група. Активи у безпосередньо|

|виплачуються на першу вимогу, та |ліквідній формі: |

|короткострокові зобов’язання: | |

|1. Вклади до запитання |1. Залишок готівки в касі банку |

|2. Залишки коштів на поточних і |2. Залишок коштів на коррахунку |

|розрахункових рахунках клієнтів. | |

|3. Залишки коштів на коррахунках |3. залишки коштів на коррахунках в |

|інших банків. |інших банках |

|4. Короткострокові депозити |4. Державні цінні папери |

|підприємств і організацій. | |

|5. Короткострокові депозити інших | |

|банків | |

|Друга група. Зобов’язання банку |Друга група. Легколіквідні активи: |

|середньої тривалості: | |

|1. Середньострокові депозити |1. Депозити в інших банках строком |

|підприємств |до одного місяця |

|2. Вклади насення на строк |2. Кредити та інші вкладення зі |

| |строком повернення до 30 днів |

|3. Середньострокові позики, |3. Акції та цінні папери, що легко |

|отримані від інших кредитних |реалізуються на ринку |

|установ | |

|Третя група. Довгострокові |Третя група. Важколіквідні активи: |

|зобов’язання банку: | |

|1. Власні капітали |1. Середньо- і довгострокові |

| |кредити, надані банком |

|2. Облігаційні позики |2. Прострочена і ненадійна |

| |заборгованість за позиками |

|3. Депозити підприємств і населення|3. Вкладення у будівлі, споруди та |

|на тривалі строки |інше нерухоме майно |

| |4. Участь у підприємствах |

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА :

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і

доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.

2. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності

комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.

3. Положення про фінансове оздоровлення комерційних банків. // Банківська

справа, №4, 1997, с.75.

4. Інформаційний Бюлетень Асоціації комерційних банків. - Київ, 1996-1997

рр.

5. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .

6. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:Банки и биржи, научно-

консультативный центр, 1992 .

7. Бастун Л. Платіжний баланс України в 1996 році : аналіз, перспективи. //

Вісник НБУ, №1, 1997 , с.24.

8. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать

банкротства.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 , с.184.

9. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная

политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991 .

10. Иванов В.В. Анализ надёжности банка. Практическое пособие.-М.:РДЛ,

1996.

11. Івасів Б.С. Операції комерційних банків : навчальний посібник.-К.: НМК

ВО,1992 , с.84.

12. Івасів І. Яка банківська система потрібна Україні? // Вісник НБУ №4,

1997, с.50.

13. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит.-К.:Лібра, 1996.-с.178.

14. Заруба О., Шиллер Р. Фінансова стійквсть комерційних банків : способи

визначення. // Вісник НБУ, №7, 1997, с.33.

15. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків.-К.:Знання,

1996, с.89.

16. Коммерческие банки. / Рид Э., Коттер Р., пер.с англ.-М.:Космополис,

1991.

17. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их

операции.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, с.215-224.

18. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке :

фундаментальный анализ.-М.:Перспектива, 1996, с.68-132.

19. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль.-М.:Финансы и статистика, 1991,

с.97.

20. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.

21. Основні показники діяльності комерційних банків України у 1995 році. //

Банківська справа, №6, 1995, с.41.

22. Основні тенденції розвитку банківської системи України у січні-серпні

1997 року. // Вісник НБУ №10, 1997, с.20.

23. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческих банков.-М.:Финасы

и статистика, 1996, с.54-78, 89-110.

24. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку :

проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.

25. Полферман Д., Форд Ф. Основы банковского дела.-М.:Инфра-М, 1996, с.67.

26. Раєвський К. Деякі аспекти фінансового аналізу комерційних банків

України (в тому числі і із залученням іноземного капіталу). // Вісник

НБУ, №1, 1997, с.27-40.

27. Раєвський К. Інсайдерські ризики в банківській діяльності. // Вісник

НБУ, №6, 1997, с.23.

28. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних

банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.

29. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. / Пер.с англ.со 2-го изд.-М.:Дело

ЛТД, 1995, с.652-665.

30. Синки Дж.мл. Управление финансами в коммерческих банках. / Пер.с англ.

4-го переработанного изд. / Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера.-

М.:Catalaxy, 1994, с.716-745.

31. Спицин И.О., Спицин Я. О. Маркетинг в банке.-Тернополь : АО «Тарнекс».-

К.:ЦММС «Писпайн», 1993, с.546-578.

32. Степаненко А. Діяльність комерційних банків у 1996 році : стан і

наслідки. // Банківська справа, №2, 1997, с.28.

33. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. //

Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.

34. Сугоняко О. У минулому році банки не змогли заробити на кризі. //

Галицькі контракти, №7, 1998, с.16.

35. Тимоти У. Кох. Управление банком. / Пер.с англ. В 5-ти книгах, 6-ти

частях. - Уфа : Спектр, 1993.

36. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк : управление и операции.-

М.:ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994, с.46-63.

37. Уткин Э.А. Банковсий маркетинг.-М.:ИНФРА-М, Метаинформ, 1994, с.217.

38. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке.-М.: ИНФРА-М,

1995, с.35-68.

39. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління

грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.

40. Фінансовий стан України на 1.11.1997 року. // Вісник НБУ, №12, 1997,

с.36.

41. Шматов О. Методика визначення рейтигу комерційних банків в Україні. //

Вісник НБУ, №5, 1997, с.39.

42. Ющенко В. : «У 1997 році вдалося утримати цінову та валютну

стабільність». // Галицькі контракти, №1-2, 1998, с.16.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.