рефераты бесплатно

МЕНЮ


Проблема ограничения административных деликтов от преступления

Проблема ограничения административных деликтов от преступления

Запорожский институт государственного и муниципального управления

Кафедра уголовного права

РЕФЕРАТ

на тему:

Проблема отграничения административных деликтов от преступления

Выполнил : ст. 4 курса юр. факультета

Белоусов А.С.

Самчук Т.В.

Проверил : ст.преподаватель

Бурак Т.В.

1998 г.

ПЛАН:

1. Введение;

2. Разграничение преступлений и административных проступков;

2.1 Гуманизация уголовного права;

2.2 Правовые критерии разграничения преступлений и административных

проступков;

3. Соотношение административных правонарушений с преступностью;

4. Различие административного правонарушения и преступления.

ВВЕДЕНИЕ

Розгляд справ про адміпістративіи правопорушення

На розгляд районних (міських) та окружних судів надійшло 427690 справ

про адміністративні правопорушення (на 3871, або 0,9%, менше). У

розглянутих справах визнано винними 381847 осіб, що складає 88,9% від

загального числа осіб, щодо яких винесено постанови або рішення (у 1996 р.

— 89,7%). Число осіб з розрахунку на 100 тис. населення, до яких

застосовано судами адміністративні стягнення, дещо зменшилося — 757 проти

780 в 1996 р.

Серед адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються

судами, переважали: дрібне хуліганство — 37,5%, дрібні розкрадання

державного або колективного майгіа — 10,9%, злісна непокора законному

розпорадженню чи вимозі працівника міліції або його образа — 14,0%,

керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані

сп'яніння, — 7,7%, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях — 7,5%,

торгівля з рук у невстаноадених місцях — 5,1%. Інші ввди адміністративних

правопорушень у загальній їх структурі складають незначну частку.

Характерним є те, що аналогічні співвщноіиення мали місце й у 1996 р.

Значно зросла кількість розтлянуіих судами справ про адміністративні

правопорушення, пов'язані із застосуванням законодавства про працю, зокрема

про порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41

КпАП) — з 13 до 202, невиконання розпорядження державного або іншого органу

про працевлаштування (ст. 188' КпАП) — з 1 до 19, невиконання законних

вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України

(ст. 1886 КлАП) — з 3 до 79.

Зільшилось більше як у два рази число осіб, визнаних винними у

вчиненні правопорушень, передбачених ст. 44 КпАП (незаконні вироблення,

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або

психотропних речовин без мсти збуту в невеликих розмірах) та ст. 126 КпАП

(керування транспортними засобами особами, які не мають права керування).

Зросла на третину кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях (ст. 178

КпАП), за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КпАП), за

порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КпАП).

Зменшилась вдвічі кількість осіб, притягнутих до адміністративної

відповідальності за дрібне розкрадання державного майна (ст. 51 КпАП) та за

дрібну спекуляцію (ст. 157 КпАП).

Зберігається тенденція до зменшення кількості притягнутих до

відповідальності за ст. 208' КлАП за порушення встановленого порядку

вивезення за межі України товарів народного споживання та інших

матеріальних цінностей: накладено адміністративні стягнення на 188 осіб, що

майже в чотири рази менше у порівнянні з 1996 р., коли їх число становило

728.

Продовжує зростати кількість визнаних винними в корупційних діяннях,

інших правопорушеннях, пов'язаних з корупцією, а також у неправомірному

використанні державного майна. Так, за ст. 184' КпАП притягнуто до

вщповщальносгі 693 посадові особи (на 54,7% більше). За вчинення

правопорушень, передбачених статтями 7—11 Закону «Про корупцію», накладено

адміністративні стягнення на 1925 осіб (проти 575 у 1996 р.). Винесено

постанови про закриття справи щодо 3050 осіб, що складає дві третини вщ

загальної кількості осіб, щодо яких винесено постанови (рішення). Передано

прокурору, органу попереднього слздства чи дізнання 151 справу з цього

числа. Сума накладеного штрафу становила 555,1 тис. грн., стягнуто 300,4

тис. грн. Встановлено матеріальні збитки на суму 79,6 тис. грн.,

відшкодовано — 63,7 тис. грн.

Практика застосування адміністративних стягнень характеризується

такими даними: штраф накладено на 199 976 правопорушників (52,4%), арешту

пщдано 150180 винних (39,3%), виправні роботи застосовано до 7624 осіб

(2,0%), позбавлено спеціального права 7890 правопорушників (2,1%).

З числа осіб, винних у порушенні, передбаченому ч. 2 ст. 130 КлАП,

позбавлення права керування транспортними засобами застосовано до 7889 осіб

(25,6% проти 17,9% у 1996 р.); сплатне вилучення транспортного засобу,

передбачене ч. 5 ст. 121 КпАП, — лише до 28 (1,0% прота 1,3% у 1996 р.).

Присуджено до стягнення 17 694,9 тис грн. штрафу, стягнуто 9230,3

тис. грн., що становить 52,2% (у 1996 р. — 74,2%). Встановлено матеріальних

збитків, завданих правопорушеннями, на суму 3375,2 тис грн., відшкодовано —

689,9 тис грн., що складає 20,4% від суми спричиненої шкоди (в 1996 р. —

30,3%).

Управління узагальнення судової практики та аналізу судової статистики

Верховного Суду України

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОСТУПКОВ

В связи с подготовкой нового уголовного законодательства особую

актуальность приобретает проблема разграничения административных проступков

и преступлении. Ее научное рассмотрение важно теперь не только с точки

зрения выяснения общетеоретических критериев отличия проступка от

преступления, но и в аспекте непосредственного законодательного ее решения.

Речь идет о радикальной реформа действующего уголовного законодательства, с

тем чтобы оно в полной мере соответствовало требованиям правового

государства, принципам уголовной политик и адекватно отражало объем деяний,

которые представляют реальную общественную опасность, действительно

являются преступными и потому диктуют необходимость применения к виновным

уголовной репрессии.

В ходе реформы намечается значительная гуманизация уголовного права.

При этом предполагается перевести целый ряд составов преступлений в разряд

административных проступков, расширить сферу применения материальной

ответственности и мер общественного воздействия. В порядок дня поставлен, в

частности, вопрос о том, сохранять ли уголовную ответственность за

определенные административные проступки, совершенные просто повторно или

повторно после применения мер административного взыскания или же исключить

их из числа преступных и уголовно наказуемых деяний. Такого рода деяния

предусмотрены в 25 статьях УК Украины (в УК РСФСР 1926 г. и в действующем

УК в редакции 1960 г. было 5 таких статей). В некоторых статьях УК стран

СНГ в качестве условия признания административных правонарушений

преступными деяниями предусмотрено альтернативно с административной

преюдицией применение мер дисциплинарного или общественного воздействия за

предыдущее правонарушение.

В литературе везде поставлен вопрос о правомерности признания

уголовно наказуемыми повторных административных правонарушений и об

основаниях их декриминализации. Но проблема в целом еще остается

неисследованной. В настоящей работе также рассматриваются лишь ее отдельные

стороны.

В советском уголовном законодательстве была установлена и неуклонно

расширялась уголовная ответственность за упомянутые деяния, что видно уже

из приведенных данных по УК Украины. Эта тенденция сохранилась и после

принятия в 1980 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об

административных правонарушениях, а затем и кодексов союзных республик об

административных правонарушениях, хотя законодательство позволяло

принципиально по-иному подойти к решению вопроса о соотношении проступков и

преступлений, административных и уголовно-правовых запретов. Встает вопрос:

имеются ли достаточно объективные основания для такого решения?

Представляется очевидным, что в период господства административно-

командной системы гипертрофировались роль и значение уголовной репрессии в

борьбе с преступностью и другими антиобщественными явлениями,

игнорировались ленинские указания о доминирующей роли убеждения,

необходимости сочетания убеждения и принуждения. Стереотипы сложившейся на

этой основе деформированной уголовно-правовой политики и соответствующего

ей уголовно-правового мышления неизбежно находили в застойные времена

отражение в уголовном законодательстве. Справедливое требование решительной

и бескомпромиссной борьбы с преступными проявлениями и правонарушениями,

приобретавшими распространенный характер, зачастую воспринималось

односторонне, лишь как требование расширения сферы уголовной репрессии.

Путь к достижению цели казался довольно простым, быстрым и вместе с тем

эффективным: если лицо повторно совершает правонарушения, не подчиняется

административному запрету, то его необходимо подвергнуть более строгой мере

государственного принуждения — уголовному показанию, применение которого

должно привести к желаемому результату. При практическом осуществлении

запретов возникало и углублялось противоречие между поставленной целью и

правовыми средствами ее достижения, ограниченными возможностями уголовном

репрессии, которая играет хотя и важную, но все же вспомогательную роль в

решении сложной задачи преодоления преступности.

Уголовная репрессия, не базирующаяся на определенной системе

социальных факторов, не опирающаяся на поддержку со стороны широких масс,

не может привести к желаемым результатам. Уголовное законодательство,

построенное без учёта научно обоснованных принципов уголовной политики

может вести лишь к искусственному расширению сферы уголовной

ответственности и судебной репрессии. Рудименты старого, деформированного

правового мышления ещё до конца не преодолены ни в законодательстве, ни в

практике борьбы с преступлениями и другими правонарушениями. В

постановлении ЦК КПСС "О ходе выполнения постановлении ЦК КПСС по вопросам

борьбы с пьянством и алкоголизмом", в частности, подчеркивается, что делу

борьбы с пьянством наносит огромный вред ориентация на запретительные,

волевые методы, перехлёсты, забегание вперед. Эти и другие отмеченные в

постановлении причины несмотря нa массовое привлечение нарушителей

антиалкогольного законодательства к административной и уголовной

ответственности привели к росту самогоноварения, спекуляции спиртным,

токсикомании и наркомании.

Важный шаг по пути формирования нового уголовно-правового мышления,

новых подходов к борьбе с преступностью, правильного определения в ней

места и роли уголовной репрессии сделан на наш взгляд, в основных

принципах уголовной политики, которые должны быть воплощены в новом

уголовном законе. В УК, в частности, записано, что, опираясь на поддержку

трудовых коллективов, общественных организаций, всех трудящихся,

государство осуществляет комплекс экономических, социальных и правовых мер,

направленных на предупреждение преступлении, на воспитание граждан в духе

непримиримости к любым нарушениям законности, готовности активно

участвовать в охране правопорядка; в борьбе с преступностью должны быть в

полной мере использованы авторитет общественного мнения и сила закона, и

эта борьба осуществляется на принципах законности, демократизма,

неотвратимости ответственности за правонарушения, справедливости и

гуманизма.

Изложенные положения должны, как представляется, быть отправными при

решении вопроса об исключении повторных административных проступков из

числа преступных и уголовно наказуемых деяний.

Было бы неправильно считать, что криминализация антиобщественных

проступков всегда необходима в целях усиления эффективности борьбы с ними,

а декриминализация неизбежно будет вести к её ослаблению.

Проанализируем правовые критерии разграничения преступлений и

административных проступков. Основным из них является различная степень

общественной опасности этих деяний.

Из сопоставительного анализа ст. 1 и 7 УК Украины и ст. 1 и 9 КоАП

Украины видно, что и преступления, и административные правонарушении

посягают на одинаковые по своему характеру объекты, и именно в этом прежде

всего состоит их общественная опасность — материальный признак,

определяющий их социальную сущность. Задачи уголовного и административного

законодательств состоят в охране от посягательств одних и тех же объектов.

Видимо, принципиальное различие между преступлением и административным

правонарушением заключается в различной степени их общественной опасности.

Эта степень определяется интенсивностью посягательства, реально

наступившими или потенциальными общественно опасными последствиями.

Преступления - более общественно опасные деяния, чем административные

проступки. Единая сущность преступлений и административных правонарушений

подтверждается еще и следующим обстоятельством. Не является преступлением

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо

деяния. предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не

представляющее общественной опасности (ст. 7 УК Украины). По существу тот

же принцип выражает и в ст. 22 КоАП Украины: при малозначительности

совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо),

уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от административной

ответственности и ограничиться устным замечанием. Очевидно, что

правонарушение может быть признано малозначительным, если оно вовсе лишено

общественной опасности или если его общественная опасность ничтожно мала.

Нельзя согласиться с мнением, что с закреплением в ст. 9 КоАП Украины

понятия административного правонарушения (проступка) снят дискутировавшийся

ранее вопрос о разграничении проступка и преступления по степени их

опасности, что только преступление представляет общественную опасность, а

проступок этим качеством не обладает. Реально оценивая социальный вред

административных проступков, мы неизбежно будем приходить к выводу о том,

что они общественно опасны.

Нельзя также согласиться с мнением, что общественная опасность

преступления "- это опасность для всего общества в целом, административные

же проступки характеризуются лишь общественной вредностью, а общественно

опасными они являются только в своей совокупности. На наш взгляд, и

преступления, и административные проступки в своём реальном выражении

посягают не на всю совокупность общественных отношений, не на весь

правопорядок, но только на те или иные стороны этих отношений. Общественную

же вредность следует понимать как общественно опасные последствия

совершенного деяния (реальный или потенциальный вред). Она - только

составной элемент или показатель общественной опасности.

Разграничить административные проступки и преступления можно и должно

лишь по степени их общественной опасности. Задача эта сложная — особенно в

случаях, когда речь идет о сходных по характеру проступках и преступлениях,

но она должна решаться в точном соответствии с законом, ибо только таким

путем можно избежать необоснованного установления уголовной ответственности

за административные правонарушения, совершенные повторно или при других

отягчающих обстоятельствах. Будучи совершенным даже при определенных

отягчающих обстоятельствах, административный проступок не может

квалифицироваться как преступление, если его качественная определенность и

степень его общественной опасности не выходят за границы проступка. Если же

степень его опасности существенно повышается и достигает уровня

преступления, то он должен признаваться таковым и влечь за собой уголовную

ответственность.

Возникает вопрос: увеличивает ли повторное совершение

административного проступка, в том числе после наложения административного

взыскания, общественную опасность деяния и личности нарушителя настолько,

чтобы повлечь за собой изменение юридической природы самого проступка и

служить основанием для признания его преступлением и, следовательно, для

применения к виновному уголовного наказания? На этот вопрос следует

ответить отрицательно. В ст. 36 КоАП Украины повторное в течение года

совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось

административному взысканию, и, более того, совершенно правонарушения

лицом, ранее совершившим преступление вполне обоснованно отнесены лишь к

обстоятельствам, отягчающим ответственность за административное

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.