рефераты бесплатно

МЕНЮ


Адміністративно-правові методи

Згідно з Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом

органів внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 20 липня 1991 р., на службу приймаються , які досягли

18-річного віку.

Підбір і попереднє вивчення кандидата на службу здійснюються на підставі

Інструкції про порядок відбору, вивчення та перевірки осіб, які приймаються

на службу в органи внутрішніх справ України.

Рішення про зарахування кандидатів на службу приймається тільки після

ретельної перевірки їх ділових і моральних якостей, способу життя,

оточення, а також придатності до служби. Після зарахування до кадрів МВС

України працівник складає присягу.

До особового складу органів внутрішніх справ належать громадяни України,

призначені на посаду рядового чи начальницького складу. Особовий склад

поділяється на рядовий, молодший начальницький, середній

начальницький, старший начальницький та вищий начальницький. До рядового та

начальницького складу входять особи, які перебувають в кадрах МВС України і

яким присвоєно спеціальні звання.

Рядовий та начальницький склад поділяється на три категорії: міліцію,

внутрішню службу та слідчих. До міліції належать працівники, яким присвоєно

спеціальні звання міліції; до внутрішньої служби — особи, яким присвоєно

звання внутрішньої служби. Слідчим присвоюються спеціальні звання міліції,

але вони користуються всіма правами працівника міліції лише у випадку і під

час виконання ними функцій, передбачених ст. 10 Закону України від 20

грудня 1990 р. «Про міліцію»1 (зі змінами та доповненнями). Слідчі

виконують свої функції згідно з кримінально-процесуальним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства та підзаконних актів встановлено певні

обмеження в прийомі на службу: віковий ценз, стан здоров'я, наявність

минулої чи існуючої судимості.

Заборонено проходження служби в одному органі внутрішніх справ працівників,

які перебувають між собою у близькому родстві чи свойстві, якщо їх робота

пов'язана з безпосередньою підлеглістю або підконтрольністю один одному.

Важливе значення для просування по службі має атестація, за допомогою якої

характеризується діяльність працівника внутрішніх справ. Висновки атестації

містять оцінку якостей співробітника, характеризують рівень його

відповідності займаній посаді, оцінку його можливостей.

Спеціальні звання присвоюються співробітникам органів внутрішніх справ з

урахуванням їх освіти, кваліфікації, ставлення до службових обов'язків,

вислуги років, а також займаної посади.

Особливість завдань, що поставлені перед органами внутрішніх справ,

передбачає високу організованність й дисциплінованість їх співробітників'.

Важливе значення для службової дисципліни має Дисциплінарний статут органів

внутрішніх справ.[4]

Міліція України — це складова частина МВС України, яка грає провідну роль у

загальнодержавній системі забезпечення громадського порядку і спокою,

громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. Правовий статус міліції

визначається Законом України «Про міліцію».

Міліція України є державним озброєним органом виконавчої влади, який

захищає життя, здоров'я, права, свободи громадян, власність, довкілля,

інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Основні завдання, що стоять перед міліцією, такі: забезпечення особистої

безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання

правопорушенням та їх припинення; охорона та забезпечення громадського

порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань;

участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам; сприяння у

межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і

організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Міліція виконує адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-

процесуальну, профілактичну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах)

функції.

Адміністративна діяльність міліції регламентується нормами

адміністративного права і полягає в організації і практичному провадженні

заходів щодо охорони правопорядку та здійснюється службами і підрозділами

міліції

громадської безпеки,а саме: патрульно-постовоюслужбою, службою дільничних

інспекторів, діяльністю підрозділів, що організують роботу спеціальних

установ (приймальників-розподіль-ників), Державтоінспекцією, відділами

дозвільної системи та ін.

Оператпвпо-розшукова діяльність міліції регулюється нормами різних галузей

права: адміністративного, кримінального, крпмінально-процесуального та ін.

Ця діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів внутрішніх

справ: кримінальною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по

боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами

Дсржавтоінспекції

.

Крііміиально-процесуальна діяльність міліції регулюється кримінально-

процесуальним законодавством і здійснюється різними службами і підрозділами

кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. Предмет цієї

діяльності — провадження дізнання по кримінальних справах і т.под.

Профілактична діяльність міліції здійснюється всіма службами міліції і

регулюється законами та відомчими нормативними актами, що регламентують

діяльність міліції і перш за все служб та підрозділів кримінальної міліції

і міліції громадської безпеки.

Міліція України складається з таких підрозділів: кримінальної міліції;

міліції громадської безпеки; транспортної міліції: Державної автомобільної

інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції.

Міліція повинна виконувати свої завдання нсуперсджено, у точній

відповідності з законом. Для забезпечення громадського порядку працівники

міліції зобов'язані вживати відповідних заходів незалежно від свого

підпорядкування. В разі необхідності міліція тимчасово, в межах чинного

законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть

бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з

цього приводу. Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права

затриманих і взятих під варту осіб, не пізніше як через 24 години

повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за

місцем роботи чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного

надання їм медичної та іншої допомоги.

Кримінальна міліція — це підрозділи, діяльність яких полягає в організації

та практичному здійсненні боротьби з загальнокримінальною злочинністю:

вбивствами, крадіжками, пограбуваннями, розбійними нападами, проституцією,

розповсюдженням СНІДУ, правопорушеннями, пов'язаними з іноземними

громадянами. Це розшук злочинців і осіб, які зникли без вісти, а також

передбачені чинним законодавством невідкладні слідчі дії. Підрозділи

кримінальної міліції безпосередньо відповідають за стан боротьби з

рецидивною та організованою злочинністю, а також ведуть роботу щодо

попередження злочинів. Кримінальна міліція — це також підрозділи

кримінального розшуку та управління державної служби по боротьбі з

економічною злочинністю (УДСБЕЗ), це

боротьба зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі, інших базових

галузях економіки та державних бюджетних установах, на споживчому ринку та

в аграрному секторі економіки, в процесі приватизації, економічної реформи

та оподаткування.

Міліція громадської безпеки. Завдання, що стоять перед міліцією громадської

безпеки, мають досить широкий діапазон і є одним з найбільш об'ємних

напрямів роботи міліції. Це адміністративна діяльність, яка полягає в

захисті прав і свобод людини і громадянина, забезпеченні громадського

порядку, спокою та безпеки, попередженні і припиненні правопорушень у

містах та інших населених пунктах держави, а також боротьба зі злочинністю,

здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Основу

міліції громадської безпеки складає служба охорони громадського порядку, до

якої входять підрозділи патрульно-постової служби, «Беркут». Патрульно-

постова служба здійснює нагляд за виконанням окремими громадянами і

посадовими особами правил, що регулюють громадський порядок, з метою

запобігання та припинення правопорушень, а також притягнення

правопорушників до відповідальності. Значну роботу проводять дільничні

інспектори міліції, які забезпечують безпеку громадян і громадський порядок

на закріплених за ними дільницях. Міліція громадської безпеки організує

роботу спеціальних установ, а саме: приймальників-розподіль-ників для

затриманих за бродяжництво та спеціальних приймальників для осіб, підданих

адміністративному арешту, забезпечує безпеку працівників суду,

правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному

судочинстві. В систему підрозділів цієї міліції входить дозвільна система,

до компетенції якої належать питання забезпечення правил виготовлення,

реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та

використання вогнепальної, пневматичної зброї та інших предметів на

об'єктах дозвільної системи, організація роботи щодо ліцензування

підприємницької діяльності по виробництву, ремонту і реалізації спортивної,

мисливської, вогнепальної зброї та ін.

Транспортна міліція, її діяльність полягає в організації та практичному

здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку і охорони вантажів, що

перевозяться на залізничному, водному (річковому, морському) та повітряному

транспорті.

Державна автомобільна інспекція має підрозділи, які регулюють рух

транспорту та пішоходів на вулицях і дорогах, виявляють і припиняють

порушення правил дорожнього руху, здійснюють контроль за технічним станом

автомототранспортних засобів, що експлуатуються, а також за утриманням

автомобільних доріг, вулиць, ведуть облік дорожньо-транспортних пригод,

здійснюють розшук викрадених автомашин, приймають державні іспити на

отримання права керування транспортними засобами, видають посвідчення на

право керування цими засобами, здійснюють державну реєстрацію та облік

транспортних засобів, видають реєстраційні документи і державні номерні

знаки та ін.

Міліція охорони. На підставі договорів міліція охорони бере під охорону

майно громадян, підприємств, установ незалежно від форм власності,

громадських об'єднань, іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних

громадян, юридичних осіб, а також осіб без громадянства.

Спеціальна міліція. Здійснює функції забезпечення громадського порядку на

об'єктах і територіях, що мають важливе народногосподарське значення або

постраждали внаслідок стихійних лих, катастроф, а також забезпечує охорону

громадського порядку під час проведення масових заходів як на місцевому

рівні, так і в загальнодержавному масштабі і т.под.

Для виконання обов'язків, покладених на міліцію України, відповідно до

чинного законодавства передбачені різноманітні засоби як переконання, так і

примусового впливу (припинення, запобігання, стягнення) на свідомість і

поведінку людей.

Законодавством встановленіі умови і межі застосування заходів фізичного

впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі внутрішніх

справ знайшли відображення в Законі України «Про місцеве самоврядування в

Україні», в якому передбачені два види повноважень: власні (самоврядні) та

делеговані.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать

такі власні (самоврядні) повноваження: підготовка і внесення на розгляд

ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, яка

утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань

про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання,

здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для

них необхідних житлово-побутових умов; сприяння діяльності органів

внутрішніх справ.

Делеговані повноваження мають більш широкий діапазон і полягають в

наступному: вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій,

епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо

забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності

підприємств, установ і організацій, врятування життя людей, захисту їх

здоров'я, збереження матеріальних цінностей; вирішення відповідно до закону

питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій,

спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за

забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; розгляд справ про

адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення

служб у справах неповнолітніх та спостережної служби, спрямування їх

діяльності; вирішення разом з відповідними органами МВС України питань щодо

створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів

внутрішніх справ та ін.

Державний нагляд за безпекою дорожнього руху

Безпека дорожнього руху є врегульований правовими нормами процес руху,

експлуатації транспортних засобів, що виключає можливість заподіяння

фізичної або майнової шкоди. Ці норми містяться в Законі України від ЗО

червня 1993 р. «Про дорожній рух»1 (з наступними змінами і доповненнями),

правилах, положеннях і інструкціях, настановах і правилах дорожнього руху.

Органами влади і управління різних рівнів розробляються, затверджуються і

реалізуються програми забезпечення безпеки дорожнього руху. Безпосереднє

забезпечення державного нагляду за безпекою дорожнього руху покладено на

Державну автомобільну інспекцію МВС України (далі — Державтоінспекція).

Основним нормативним актом, що регулює її діяльність, є Положення про

Державну автомобільну інспекцію[5]-

Висновок

У висновку хотілося б відзначити актуальність розгляду проблеми

адміністративно-правових методів які використовуються державною виконавчою

владою. Вона загострена в даний час у зв'язку з конституційною реформою,

із серйозними змінами в механізмі державного управління й в організаційно-

правовому статусі багатьох суб'єктів, .

Активність і ефективність економічних і інших факторів реформ багато в

чому визначається характером впливу з боку держави на розвиток насамперед

економічних процесів.

Воно знаходить своє вираження не тільки в законодавстві, але й в

управлінській діяльності, методах її практичного здійснення. Відповідно в

ще більше актуалізуються проблеми адміністративно-правових методів

Розглянувши тему “ Методи здійснення державної виконавчої влади

хотілося б зробити такі висновки:

Методи діяльності виконавчої влади - способи здійснення управлінських

функцій і кошту впливу органів і виконавчої влади на керовані об'єкти.

Складовими частинами методів діяльності виконавчої влади є:

• способи впливу однієї людини на іншого, одного колективу на іншій,

людини на колектив;

• способи забезпечення переваги волі суб'єкта влади;

• способи організації, упорядкування процесів, що відбуваються, прийоми

здійснення управлінських функцій, що виникають при організації спільної

діяльності;

отже властивості методів державного управління:

• передусім це різноманітні засоби практичного досягнення певного

управлінського результату, способи здійснення управлінських функцій;

• вони виражають цілеспрямований управлінський вплив з боку керуючого

суб'єкта на поведінку керованого об'єкта з метою вирішення певних

управлінських завдань;

• застосування окремих методів повинно здійснюватися в межах компетенції

органу виконавчої влади чи іншого повноважного суб'єкта;

• методи управління як способи вираження юридично-владних повноважень

органів виконавчої влади носять правовий характер; здебільшого вони

виражаються в правових формах управління;

• управлінські методи відображають характер взаємовідносин між суб'єктом

та об'єктом управління;

• ті чи інші методи управління втілюються у відповідних формах

управлінської діяльності.

Отже, управлінські методи безпосередньо і нерозривно пов'язані з такими

елементами управління, як правова основа, компетенція, функції', мета,

зміст та форми управлінської діяльності.

Управлінські методи реалізуються шляхом:

• адміністративної нормотворчості (встановлення певних нормативів, тобто

загальнообов'язкових правил поведінки);

• адміністративного розпорядництва (видання індивідуальних управлінських

актів щодо конкретних випадків);

• загального керівництва підпорядкованими об'єктами певної галузі чи

сфери;

• безпосередньої організації та односторонньо-владного вирішення поточних

питань, що виникають з ініціативи підпорядкованих об'єктів;

• нагляду та контролю за поведінкою учасників управлінських стосунків, у

т. ч. шляхом надання їм необхідної допомоги;

• застосування роз'яснювальних заходів, а також заходів морального та

матеріального заохочення;

• застосування опосередкованих організаційно-правових заходів, у т. ч.

комплексу заходів економічного впливу;

• застосування в передбачених законом випадках заходів адміністративного

примусу та ін.

Універсальними способами впливу на свідомість і волю людей є методи

переконання, заохочення і примусу.

Що стосується теми “Управлінські методи в органах МВС” то головним є те

,що управління у галузі внутрішніх справ і його особливість полягають в

тому, що в процесі такого управління здійснюється безпосередня охорона прав

і свобод громадян, а також забезпечується громадський порядок та громадська

безпека.

Список літератури.

1. Конституція Украіни

2. Адміністративне право України. Підручник.

3.Радянське адміністративне право: Підручник за редакцією Василенкова П.Т.

- М. Юрид. літ., 1990 р.

4.Политологический словарь. - К.: ИнноЦентр. - 1991.

5.Юридический энциклопедический словарь. - М.: СЭ. - 19846. Коваль Л.В.

Адміністративне право України: Курс лекцій - К. 1998.

7.Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К. Юрінком Інтер. 1999

8.Атаманчук Г.В. Управление: социальная ценность и эффективность. М.:

РАГС, 1995.

9.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право:

Учебник. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996.

10.Пикулькин А.Б. Система государственного управления. М., 1997.

11.Севрюгин В.Е. Проблемы административного права: Учебное пособие. -

Тюмень: ТВШ МВД 1994

.

12.Еропкина М.И. Советское административное право. Часть общая и

особенная. - Киев, 1988.

13. Соціологія праці МАУП 2002 р.

-----------------------

[1] Коваль Л. Адміністративне право України К. 1995 р.

[2] Радянське адміністративне право підручник за ред Василенкова М. 1990

[3] Адміністративне право України Колпаков В.К. К. Юрінком 1999р.

[4] Адміністративне право України Курс лекцій К 1998р.

[5] ( Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1993. № 31. Ст. 33

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.